• Derivatives & Financial Risk Management

Derivatives & Financial Risk Management

עם התפתחותה של התקינה החשבונאית והמעבר למדידה והצגה מבוססי שווי הוגן, התפתחו סוגים רבים ומגוונים של מכשירים פיננסיים ובעקבותיהם עדכוני תקינה חשבונאית ורגולציה מקומית. השפעת מכשירים אלו על הדוחות הכספיים של החברות הולכת וגוברת, ומציבה בפני החברות אתגרים מורכבים בתמחור והצגת מכשירים אלו.
טיפול נאות במכשירים אלו ובשערוכם, יקטין משמעותית את הסיכון לליקויים ועיוותים בדוחות הכספיים ואף יקל משמעותית על הבקרות הנדרשות מרואה החשבון המבקר של החברה.
חברת BDO Consulting Group הינה מהמובילות בחברות נגזרים, מכשירים הוניים ומכשירים פיננסיים מורכבים, תוך שימוש במערכות מידע מתקדמות ובמודלים מורכבים באופן שנותן ביטוי הולם למכלול התנאים השונים הגלומים במכשירים אלו בהיבטים כלכלים-מימונים, חשבונאיים ורגולטורים. הייעוץ העסקי והניהולי בישראל, מלווה את לקוחותיה בתהליכי שינוי, התארגנות, גיוס הון ופיתוח עסקי בארץ ובחו"ל.
מחלקת מכשירים פיננסים ב- BDO זיו האפט נותנת מענה כולל להערכת שווי של מכשירי חוב, מכשירים

השירותים שלנו

 • הערכת שווי עסקאות החלפה - SWAP (IAS39, IFRS13, ASC815, ASC820)
 • הערכת שווי אופציות פיננסיות (IAS39, IFRS13, ASC815, ASC820)
 • פיצול חבילת ני"ע לרבות אג"ח להמרה (IAS39, IFRS13, ASC470, ASC820)
 • הערכת שווי נגזרים משובצים (IAS39, IFRS13, ASC815, ASC820)
 • הערכת שווי מכשירי חוב (IAS39, IFRS13, ASC815, ASC820)
 • טיפול בסילוק התחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירים הוניים (IFRIC 19)
 • עסקאות בין בעלי שליטה לרבות הלוואה מבעל שליטה וערבות בעלים.
 • הערכת שווי סוגי מניות בחברה פרטית
 • בניית תוכנית תגמול טווח ארוך לעובדים בחברה
 • הערכת שווי אופציות לעובדים (בחברה פרטית- 409A, בחברה ציבורית- IFRS2, ASC817)
 • ביצוע ניתוחי רגישות - IFRS 7 וועדות גלאי.