מאזן, בן הזוג של דוח רווח והפסד

האם ניתן להציג דוח רווח והפסד ללא עריכה של מאזן?

לכאורה – כן. מפיקים דוח רווח והפסד, עוברים על התוצאות ובודקים את סבירותן ביחס לתקציב, ביחס לתקופה המקבילה ופורסים אותו לפי חודשים. שיטה זו אינה שלמה שכן סעיפי המאזן הם "בני הזוג" של סעיפי רווח והפסד וללא בדיקתם, דוח רווח והפסד אינו מדויק.

בן הזוג של מכירות הם הלקוחות. סעיף הקניות הוא בן זוג של ספקים. סעיף שינויים במלאי עומד מול מלאי במאזן. סעיף הוצאות שכר מול יתרות עובדים ומוסדות. סעיף הוצאות מימון מול הלוואות, פקדונות, ניירות ערך, לקוחות וספקים במט"ח. סעיף הוצאות פחת מול רכוש קבוע ואחר ועוד.

  • לקוחות – בידקו חובות מסופקים, שערוך היתרה במט"ח, נכונות היתרה מול הלקוח, זיכויים חסרים ללקוח.
  • ספקים – הבדיקה דומה ותכלול גם זיכויים ותשלומים חריגים. עדות ליתרות חשודות היא לקוח שיתרתו "זכות". משמעות יתרת זכות– תקבול מהלקוח כנגדו לא הופקה חשבונית לחיוב. ספק שיתרתו "חובה" עשויה להעיד על תשלום לספק כנגדו לא התקבלה חשבונית רכישה.
  • מלאי – בדיקת המלאי מורכבת, תתחילו בבדיקת "ימי מלאי", שיעור הרווח הגלמי, בדיקה השוואתית של כמויות ומחירי העלות מול רבעון קודם, מלאי איטי או מת שיש להפחיתו.
  • מט"ח – כרטיסי הנח"ש של סעיפים מאזניים המתנהלים במט"ח חייבים להיות מוגדרים במטבע חשבון מט"ח הנכון– דרך זו תבטיח "שערוך אוטומטי" וזקיפת הפרשי שער להוצאות מימון.
  • רכוש קבוע ואחר – בידקו רכישות שהתווספו בתקופה וכן בצעו סקירה של כרטיסי ההוצאות כדי לאתר הוצאה שהיא השקעה.
  • יתרות צדדים קשורים ובעלי מניות – התאמה של היתרות עם הצד השני, חיוב/זיכוי בריבית על יתרות אלה, הצגת היתרות לזמן קצר או ארוך וכן קביעה איכותית האם יתרות אלה יפרעו או שיש להתאימן למציאות חדשה.


הפקת דוח רווח והפסד ללא עריכת מאזן אינה שלמה ואני ממליץ לערוך מאזן יחד עם דוח רווח והפסד לטובת בקרה מחד וקבלת תמונה שלמה מאידך.
 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>