תזרים מזומנים חופשי

תזרים מזומנים

 

דוח רווח והפסד, מייצג את רווחיות החברה אך לא את תזרימי המזומנים שלה. חברה בצמיחה עשויה להציג רווח ובו בעת לסבול מגרעון תזרימי עקב השקעות צמיחה וגידול בהון החוזר (לקוחות, ספקים, מלאי). דוח על תזרימי המזומנים בנוי משלושה חלקים: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, פעילות השקעה ותזרים מזומנים מפעילות מימון. תזרים מזומנים מפעילות מימון כולל גם כניסת מזומנים מהבעלים (הון, הלוואות, שטרי הון), כמו גם פרעון חובות וחלוקת דיבידנד לבעלי המניות – לדעתי היה צריך ליצור קטגוריה נוספת לדוח חשוב זה כדי להציג בנפרד פעילות תזרים מול הבעלים. ניתן ליצור הפרדה זו בדוח תזרים מזומנים לצרכים פנימיים, גם אם בדוחות הכספיים הרישמיים מוצג הדוח אחרת.

תזרים מפעילות שוטפת מלמד על "הלב הפועם" של החברה – כמה כסף היא מייצרת או "שורפת".

תזרים השקעות מלמד על השקעות שמבצעת החברה ברכוש קבוע (או מימוש) , ברכוש בלתי מוחשי, רכישת חברות וכיוב.

תזרים מפעילות מימון מראה פרעון חובות לזמן ארוך וקצר, קבלת הלוואות.

תזרים מזומנים מול הבעלים מציג כניסת כספים מהבעלים בגין הנפקת הון, קבלת הלוואות בעלים ומאידך: פרעון חוב לבעלים וחלוקת דיבידנדים.

 

היכן יש למקם סיכום ביניים על מנת ללמוד על שרידות החברה ויכולתה לחלק רווחים ?

שאלה זו אינה פתורה בספרות המקצועית ולכן על כל חברה לסגל לעצמה כללים. חברה תעשייתית וחברות עתירות השקעה ברכוש קבוע – טוב יעשו אם יחברו בין תזרים מפעילות מימון לתזרים מפעילות השקעה. כאשר חברה מייצרת עודף תזרים מפעילות שוטפת בסך 10 מיליון ₪ לשנה, אך משקיעה מדי שנה (בממוצע) 4 מיליון ₪ ברכוש קבוע הרי שהתזרים החופשי שלה עומד על 6 מיליון ₪. חברה בתחום הנדל"ן המייצרת תזרים מפעילות שוטפת בסך 12 מיליון ₪ בשנה, אך משקיעה בנדל"ן לצורך צמיחה 15 מיליון ₪ בשנה הרי שהתזרים החופשי של החברה שלילי בהיקף 3 מיליון ₪ - סכום זה ממומן בדרך כלל על ידי הון בעלים ו/או הלוואות מגורמי מימון - חברת הנדל"ן תשאף למצות את הצמיחה כדי לאפשר תזרים מזומנים חופשי – זה יקרה כאשר היא תעצור או תקטין את היקף ההשקעות בעוד תזרים המזומנים מפעילות שוטפת יגדל מפירות ההשקעה. אם החברה מימנה את ההשקעות באמצעות הלוואות – היא תוכל עתה לפרוע אותן ושוב עלולה להימצא ללא תזרים חופשי.

המונח תזרים חופשי בא למדוד את יכולת החברה לחלק רווחים. צמיחה הינה מטרה מכובדת – צמיחה נדרשת על מנת ליצור את העתיד – עם זאת, ראוי שחברה תאזן את קצב הצמיחה כך שיתאפשר לה לחלק רווחים לבעלי המניות בהווה.


BDO ישראל לעסקים קטנים ובינוניים

BDO ישראל הינה פירמת ראיית חשבון וייעוץ עסקי מובילה, עם ניסיון רב שנים בליווי עסקים קטנים ובינוניים בארץ ובעולם. היכרותנו עם הצרכים, ההזדמנויות והסיכונים של העסקים הקטנים והבינוניים, מאפשרים לנו להציע מעטפת שירותים מותאמת אישית לצרכי הלקוח.

אנו מציעים ללקוחותינו יחס אישי לצד מעטפת שירותים של פירמה מובילה:

  • ביקורת וסקירה של דוחות כספיים
  • ייעוץ שוטף בנושאי חשבונאות ומיסים
  • ייצוג שוטף בפני רשויות המס
  • דוחות אישיים לבעלי המניות
  • הנהלת חשבונות וחשבות, הכנת משכורות ותלושי שכר לעובדים בעסק
  • חישוב הפרשות לפנסיה, קרנות השלמות, גמל
  • ייעוץ וליווי עסקי

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו