בעלי שליטה ועצמאים


דוח שנתי למס הכנסה של בעלי שליטה ועצמאים חייב לקבל תשומת לב גבוהה. בעוד חברה מנהלת את ספריה לפי שיטת  הרישום הכפולה, הרי שעצמאי מנהל את ספריו בדרך כלל לפי השיטה החד-צידית ואילו בעלי שליטה בדרך כלל, אינם מנהלים ספרים, או מנהלים אותם חלקית.

המלצתי– עיזבו את שיטת הרישום החד צידית ועברו לרישום כפול. הרישום הכפול מתעד כל פעולה כספית בחובה ובזכות באופן המאפשר זיהוי ותיעוד של השימוש והמקור. רכשתם דירה – הרישום יהיה חובה: נכס נדל"ן ואילו צד הזכות: חשבון הבנק ממנו שילמתם. הרישום יכלול גם תאריך, אסמכתה, צירוף מסמכים נילווים לעסקה, שיוך לקטגוריה, הערות ועוד. בדרך זו תשלטו על כל התנועות הכספיות של חשבונות הבנק וכרטיסי האשראי (גם הכנסות והוצאות של משק הבית). מנח"ש יוכל להתריע על פעולות כספיות ללא אסמכתה, יציף טעויות בבנקים וכרטיסי האשראי. יתאפשר לכם להפיק דוחות חתך לפי תקופה, דוח רווח והפסד עיסקי ופרטי. הנח"ש כפולה תהווה גם ארכיב לאחסון חשבוניות – מה שיאפשר איחזור מהיר ואמין למקרה הצורך (תעודות אחריות, הסכמי רכישה...).המלצה זו נכונה לשני בני הזוג. ניתן לנהל את שני בני הזוג במערכת חשבונות אחת תוך שמירה על חשבונות נפרדים.

עסקה הנערכת במהלך שנת המס-מכירה/רכישה של נדל"ן, השקעה/מכירת מניות של חברה, השקעות בקרנות, השקעות/מימוש השקעות בחו"ל – כל אלה אירועים החייבים בדיווח ואם נבעה מהם הכנסה – חייבים במס בישראל (גם אם שולם עליהם מס בחו"ל). אתם מחזיקים מניות בחברה בחו"ל ?– הדבר מחייב דיווח, גם אם לא הופקה הכנסה. חלק מהעסקאות נערכות בעזרת עו"ד שאינו מכיר את מצב המיסוי שלכם-הכניסו את רו"ח לתמונה מיד כדי לאפשר תכנון מס מיטבי. עו"ד מסייע במס שבח במכירת נדל"ן, אך אינו מודע להפסדים שצברתם ממקורות אחרים אותם ניתן לקזז מהשבח. השקעה בחו"ל יכולה להיות הונית וגם בדרך של הלוואה. החזר הלוואה אינו חייב במס, בעוד אירוע הוני חייב.

בעלי שליטה חייבים לסנכרן בין הדוח האישי לבין דוח החברה. דיבידנד שהתקבל, חוב של בעל השליטה לחברה מעל 100 אש"ח – כל אלה ידווחו במקביל בחברה ובדוח האישי.

הדוח האישי הינו מקור לחיוב ביטוח לאומי. ביטוח לאומי חל על הכנסות מעסק, שכר, הכנסות פאסיביות מסויימות. ביטוח לאומי עבור שכר משולם על ידי המעסיק. יתר ההכנסות המדווחות בדוח השנתי – מועברות אוטומטית לביטוח לאומי המפיק שומה בגין ביטוח לאומי ומס בריאות. ודאו שאתם משלמים מקדמות בטוח לאומי במהלך השנה וערכו בדיקה בסוף שנת המס האם מיציתם את זכויותיכם לתשלום מינימלי, לרבות שימוש בהפסדים.

בעלי שליטה – הקפידו להגיש את הדוח השנתי יחד עם דוח המס של החברה – כך הדוח יטופל בצורה המיטבית על ידי פקיד השומה.

עיתוי הגשת הדוחות – אספו ורישמו את החומרים לאורך השנה ולא יאוחר מ 31.3 של השנה העוקבת. שילחו את החומרים לרואה החשבון יחד עם החומרים של החברה. בקשו מרואה החשבון טיוטה של הדוחות כדי לוודא שלמות ואינדיקציה האם עליכם להשלים מס או צפויים להחזר. את הגשת הדוח לרשות המיסים ניתן לבצע בתאריך מאוחר יותר בתאום עם רואה החשבון.