הפינה של זהר: מתי הוצאות רכב מוכרות כהוצאה עסקית? לצפייה

מתי הוצאות רכב מוכרות כהוצאה בעסק?

אני אחלק את התשובה לשני מצבים: המצב הראשון כשמדובר

ברכב שמשקלו מעל 3.5 טון המשמש את העסק

  • רכב מעל 3.5 טון נמצא בקטגוריה בה מלוא ההוצאות בגינו מוכרות.
  • ניתן לקזז מע"מ תשומות הן מעלות רכישת הרכב והן מההוצאות השוטפות.
  • הצמדת הרכב לעובד אינה מחייבת "שווי שימוש" לשכרו.
  • פחת והוצאות שוטפות בגין הרכב מוכרות במלואן לצרכי מס הכנסה.

המצב השני כשמדובר

ברכב במשקל עד 3.5 טון ומשמש את העסק

במצב הזה הרכב מהווה נטל מס, שכן העלויות שלו אינן מוכרות במלואן לצרכי מס.

מע"מ התשומות בגין רכישת הרכב אינו מוכר כלל! במידה ומרבית השימוש ברכב הוא עסקי, מותר לקזז מע"מ תשומות מעלויות דלק, שמנים, תיקונים - על פי מידת השימוש העסקי, אם זו ניתנת למדידה (אם קיים התקן מיוחד). אם לא קיים התקן מדידה, ניתן לקזז 2/3 ממע"מ התשומות. השליש הנוסף שלא קוזז, מצטרף להוצאה.

במידה ומרבית הנסיעות פרטיות, ורק חלק קטן מתוך הנסיעות משמש את העסק, ניתן לקזז מע"מ תשומות בשיעור 25%.

כאשר הרכב אינו צמוד לעובד מסוים

אלא משמש את כלל העובדים וממוקם בחצרות העסק, אבל בסוף יום העבודה ובסופי שבוע הרכב אינו נשאר בשטח העסק אלא אחד העובדים חוזר עם הרכב לביתו; במצב כזה 55% מהוצאות הרכב אינן מוכרות ואף חייבות בתשלום "מקדמות על חשבון הוצאות עודפות".

יתרת 45% מההוצאות – הן הוצאה מוכרת.

במצב דומה, בו הרכב משמש כרכב בטחון או רכב של עסק אשר אינו צמוד לעובד כלשהו, אלא נמצא בשימוש עובדי העסק לצרכי עבודה בלבד ובשעות העבודה בלבד - במצב כזה הכרת ההוצאות תהיה מלאה והרכב יקרא גם "רכב מאגר".

במצב בו הרכב צמוד לעובד מסוים

כל ימות החודש, חייב המעביד לזקוף לשכר העובד "שווי שימוש" בשיעור 2.48% משווי הרכב כחדש. משמעות זקיפה זו הינה חיוב העובד במס הכנסה וביטוח לאומי, כאילו סכום זה מהווה הכנסה לכל דבר.

במידה והעובד משאיר את הרכב בחצרות החברה - לאור נסיעה לחו"ל, חופשה ממושכת ועוד – ניתן לזקוף "שווי שימוש יחסי" לפי מספר הימים בהם הרכב היה ברשותו.
כאשר הרכב צמוד לעובד והמעביד זקף "שווי שימוש" לשכרו, רשאי המעביד לקזז מע"מ תשומות בגין הוצאות התפעול בשיעור 2/3, בהנחה שמרבית השימוש הינו עסקי.

גישת רשות המיסים היא שנסיעה מהבית לעבודה לא מהווה "שימוש עסקי".

כל עלויות הרכב מוכרות כהוצאה לצרכי מס הכנסה

פחת, עלות הרישוי, ביטוח, דלק, שמנים, תיקונים, צמיגים וכיו"ב.

חשוב לציין שחלק מהעובדים מעדיפים שלא לקבל מהמעביד רכב צמוד, אלא "החזר הוצאות נסיעה" בחישוב חודשי. תשלום סכומים אלה מהווים הכנסת שכר לכל דבר, ולפיכך חייב המעביד לשקף תשלומים אלה בתלוש השכר והעובד חייב בהם במס הכנסה וביטוח לאומי.