מה זה מס יסף או "מס עשירים"מס על הכנסות גבוהות או בשמו הנוסף מס יסף, הינו מס המוטל על הכנסתו החייבת של יחיד העולה בשנת המס על התקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה.

במסגרת תיקון 195 לפקודה, הוסף סעיף 121ב לפקודה שעניינו הטלת מס על הכנסות גבוהות החל מיום 1.1.2013.

הסעיף קובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עולה על 647,641 ש"ח, התקרה בשנת המס 2021 אשר מתעדכנת מדי שנה, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על התקרה, בשיעור של 3%.

"ההכנסה החייבת" לעניין זה, כוללת כל הכנסה חייבת מכל המקורות הקבועים בסעיפים 2 ו 3 לפקודה, לרבות הכנסות חייבות שנקבע להן שיעור מס מוגבל, רווחי הון ושבח למעט הסכום האינפלציוני. אולם, שבח ממכירת דירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, יהיה פטור ממס יסף אם שווי מכירתה הוא עד וכולל 4 מיליון ש"ח והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.

 

האם חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת (פריסה) תקטין את שיעור מס יסף?

סעיף 8(ג) לפקודה מתיר לפרוס הכנסות מסוימות על פני מספר שנים. סוגי ההכנסות הניתנות לפריסה על פי הסעיף  האמור הם: מענק פרישה או מוות, הפרשי שכר, דמי פדיון חופשה, וסכום המתקבל עקב היוון קצבה.

 

בחישוב ההכנסה החייבת לעניין מס יסף, יחולו הוראות הסעיף האמור, כך שהפריסה משנה את סכום ההכנסה החייבת לעניין מס יסף, באופן שהחלק שנפרס לשנה אחרת יגרע מההכנסה החייבת בשנה שבה נתקבלה ההכנסה, וייווסף לשנת המס אליה מיוחס חלק ההכנסה שנפרס.

 

עם זאת, הוראות מקבילות להוראות סעיף 8(ג) מצויות בסעיף 91(ה) לפקודה וסעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין, המאפשרות פריסה של רווח הון ריאלי ושבח ריאלי, על פני תקופה של 4 שנים או תקופת הבעלות בנכס- הקצרה שבהן.

פריסת רווח הון ריאלי או שבח ריאלי כאמור הינן פריסות טכניות, וההכנסה החייבת לעניין מס יסף תכלול את מלוא סכום הרווח הון הריאלי וסכום השבח הריאלי בשנת ביצוע העסקה. כלומר, הפריסה ככל שהיא תפחית את ההכנסה המשויכת לכל שנה בפריסה, היא לא תפחית את סכום מס יסף החל על סך הרווח הון הריאלי או השבח הריאלי.

 

הכנסות החייבות בשיעור מס מוגבל או בשיעור מס סופי

מס יסף יחול גם על הכנסות החייבות בשיעור מס מוגבל, כגון הכנסות משוק ההון ודיבידנד. כמו כן, מס יסף יחול על הכנסות החייבות בשיעור מס סופי, כגון הכנסות משכר דירה החייבות במס בשיעור 10% בהתאם לסעיף 122 לפקודה.

 

חובת הגשת דו"ח שנתי לבעלי הכנסות גבוהות

יחיד, אשר הכנסתו החייבת עולה על התקרה, יהא חייב בהגשת דו"ח בהתאם לסעיף 131 לפקודה. יחיד כאמור  ישלם את המס יסף במועד הגשת דו"ח על הכנסותיו לשנת המס.

 

לסיכום, מס יסף המכונה גם "מס עשירים" מוטל על יחידים בעלי הכנסות חייבות גבוהות. לצורך הפחתת החבות במס יסף, מומלץ קבלת ייעוץ ספציפי לאור נוסח הוראות החוק והפסיקה בנושא.