גילוי מרצון

במשפט: מסלול המאפשר למי שמסרו דיווחי מס שקריים לתקן את דיווחם ולשלם את המס הנדרש, מבלי שיינקטו מולם הליכים פליליים.  

 

מה זה גילוי מרצון?

גילוי מרצון הוא הליך שמציעה רשות המסים במטרה לעודד את מי שעברו על חוקי המסים לתקן דיווחי מס שקריים ולדווח נתוני אמת; בכלל זה נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים ומייצגים שמסרו דיווחים שקריים לרשויות המס. באמצעות הליך גילוי מרצון רשות המיסים נותנת לנישומים הזדמנות לפתוח דף חדש ומבטיחה כי לא יינקטו נגדם הליכים פליליים; זאת בהתאם לתנאים המפורטים בנספח א' לנוהל גילוי מרצון כפי שפרסמה הרשות. מאידך, הרשות פועלת להגדלת קופת המדינה באופן שמקטין את הוצאות האכיפה, כך שכל הצדדים יוצאים מורווחים.

 

את הבקשה לגילוי מרצון יש להגיש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין מטעם רשות המסים בלבד, כאשר רק הוא מוסמך לאשרה. על הגילוי להיות כנה ולכלול את כל המידע הרלוונטי לבקשה, לרבות שמות המבקשים, שנות המס הרלבנטיות, מקור ההכנסה, פירוט סכום ההכנסה שהושמטה ואומדן המס לתשלום. לבקשה יצורפו כל המסמכים הנדרשים, בכלל זה צו ירושה, דפי יתרות ותנועה של חשבונות בנק וכו', וכן נספח ב'.

 

למידע נוסף אתם מוזמנים לקרוא את המאמר "חידוש נוהל גילוי מרצון"

צור קשר עם המומחים שלנו