ארבעת היסודות של הדיווח החשבונאי

 

הדוח הראשון הוא הדוח על הנכסים, התחייבויות והון (מאזן). דוח על התוצאות העסקיות (רו"ה) מופיע בדוחות הכספיים כדוח שני. הדוח השלישי הוא הדוח על השינויים בהון העצמי והרביעי – דוח על תזרים המזומנים. דוחות אלה הם ארבעת "הרגליים" (או : היסודות) של הדיווח החשבונאי.

בפגישה עם לקוח חדש אני מתעניין בין היתר בדוחות השוטפים שההנהלה מקבלת. התשובה המיידית: "יש לנו מדי חודש דוח רו"ה וכך אנו יודעים מה מצבנו". כאשר אני מבקש לראות דוחות כספיים מבוקרים של השנה הקודמת צצות עשרות שאלות: איך קרה שתזרים המזומנים מפעילות שוטפת שלילי? מדוע חלה עליה בחוב הלקוחות למרות הירידה במכירות? השקעות ברכוש קבוע מומנו ללא  אשראי לזמן ארוך? מדוע חברת הפעילות מחזיקה בנדל"ן מניב? יתרות של מספר ספקים מוצגות כחוב של הספק לחברה ואילו מספר יתרות של לקוחות מוצגות כחוב של החברה ללקוחות. מדוע לא חילקה החברה דיבידנד בשנה בה היתה הנחה משמעותית במס על דיבידנד?

דוח רו"ה אינו נכון ללא בדיקה יסודית של סעיפי המאזן. לקוח בזכות עשוי להעיד על תקבול בגינו לא נרשמה מכירה. ספק בחובה עשוי להעיד ששילמתם לספק אך לא נרשמה הוצאה עקב העדר חשבונית. בגין רכוש קבוע ואחר חייב להירשם פחת מדי חודש. הוצאות רבית שטרם שולמו צריכות להכלל בדוח רו"ה לפי צבירה. בכל רגע נתון קיימים משלוחים ללקוחות בגינם טרם נרשמה מכירה וההיפך לגבי קניות. בחברות מסוימות הופקו חשבוניות ללקוחות, אך האספקה של המוצרים או השירותים בוצעו לאחר תקופת הדוח. בונוסים לעובדים טרם נרשמו. תוצאת הרווח מחייבת רישום של הוצאות מס (גם אם המס טרם שולם). בעלי המניות מוצגים במאזן עם חוב-יש להחליט על מהות החוב – שכר או דיבידנד. המסקנה היא – אל תיגשו להפיק דוח רו"ה לפני שהושלמו כל הפעולות המהותיות הנ"ל. טכניקה משלימה–הפקת דוח רו"ה במתכונת טורית-רב חודשית, לרבות תקופות השוואה – מה שמסייע לאתר פעולות שטרם נרשמו בחודשים מסוימים.

דוח על ביצוע תזרים  מזומנים (להבדיל מתחזית) מסנכרן בין שלושה דוחות-מאזן, רו"ה ודוח על השינויים בהון. דוח תזרים מחולק לשלוש-תזרים מזומנים מפעילות שוטפת, תזרים מפעילות השקעה ותזרים מפעילות מימון והון. סיכום דוח תזרים מראה את השינוי ביתרת המזומנים של החברה. הפקת דוח רו"ה ללא דוח תזרים כמעט חסרת תועלת. לדוגמה: דוח רו"ה מציג מכירות בהיקף 100 מיליון ₪, בעוד דוח תזרים מראה עליה בחוב הלקוחות בהיקף 20 מיליון ₪. המשמעות היא תקבולים מלקוחות בהיקף 80 מיליון בלבד. דוח רווח והפסד מראה רווח בסך 10 מיליון ₪ בעוד דוח תזרים מלמד  שבתקופה החברה השקיעה בציוד סך 6 מיליון ₪. האם במצב זה הרווח משקף נכונה את המצב העיסקי?

דוח תזרים מזומנים מפגיש את כל "השחקנים החשבונאיים" על מגרש אחד: רווח, שינוי בהון חוזר, השקעות, מימושים, שינויים באשראי, הנפקת הון, חלוקת רווחים.
 

שולחן יציב הוא שולחן בעל ארבע רגליים!
 


BDO ישראל לעסקים קטנים ובינוניים

BDO ישראל הינה פירמת ראיית חשבון וייעוץ עסקי מובילה, עם ניסיון רב שנים בליווי עסקים קטנים ובינוניים בארץ ובעולם. היכרותנו עם הצרכים, ההזדמנויות והסיכונים של העסקים הקטנים והבינוניים, מאפשרים לנו להציע מעטפת שירותים מותאמת אישית לצרכי הלקוח.

אנו מציעים ללקוחותינו יחס אישי לצד מעטפת שירותים של פירמה מובילה:

  • ביקורת וסקירה של דוחות כספיים
  • ייעוץ שוטף בנושאי חשבונאות ומיסים
  • ייצוג שוטף בפני רשויות המס
  • דוחות אישיים לבעלי המניות
  • הנהלת חשבונות וחשבות, הכנת משכורות ותלושי שכר לעובדים בעסק
  • חישוב הפרשות לפנסיה, קרנות השלמות, גמל
  • ייעוץ וליווי עסקי
     

 

ליצירת קשר עם המומחים >>