הצעת מחיר

מסמך שמגיש העסק ללקוח פוטנציאלי ומפרט את תנאי העסקה המוצעת, לרבות אופן מתן השירותים ותנאי התשלום בגינם.  

קרא/י עוד


הוצאה מוכרת

הוצאה שמוכרת על ידי רשויות המס כהוצאה לגיטימית לייצור הכנסות בעסק ועל כן מנוכה מסך ההכנסות החייב במס.  

קרא/י עוד


מניות

נכס שווה כסף המייצג יחידת בעלות בחברה או בנכס פיננסי, ומקנה זכויות (וחובות) הנוגעות לבעלות זו. 

קרא/י עוד


דיבידנד

תשלום שמעבירה החברה, מתוך העודפים או הרווחים הצבורים בה, לידי בעלי המניות שלה. 

קרא/י עוד


תזרים מזומנים

מונח מתחום הניהול והחשבונאות המתייחס לסך כל ההוצאות וההכנסות שהתרחשו בעסק בתקופה מסוימת. 

קרא/י עוד


אשראי לקוחות

שיטת תשלום בה הספק מעניק ללקוח אשראי לדחיית התשלום בפרק זמן מוגדר מעבר למועד סיום העסקה. 

קרא/י עוד


שוטף פלוס

תנאי או הסדר לדחיית תשלום מעבר לחודש העוקב לסיום העבודה ("שוטף"), לתקופה מוגדרת כמספר הימים המצוין.

קרא/י עוד


חשבונית מס

מסמך המכיל את כל פרטי העסקה שבוצעה מול הלקוח ועל בסיסו מתחשבנים עם רשויות המס; דרישה לתשלום שחייב להוציא עוסק מורשה בגין כל עסקה. 

קרא/י עוד


מס תשומות

מע"מ ששילם עוסק מורשה במסגרת רכישות שביצע לצרכי העסק, כמו צריכת שירותים או רכישת נכסים. 

קרא/י עוד


הוצאה מעורבת

הוצאה המשמשת גם לצורך עסקי וגם לצורך פרטי, ולעיתים ניתן להכיר בה חלקית לצרכי חישוב מס.

קרא/י עוד


שותפות

התאגדות משפטית של מספר אנשים, לצורך הקמת עסק והפקת רווחים משותפים. 

קרא/י עוד


הנהלת חשבונות

 פעולה בה נעשה מעקב ורישום של פעולות כספיות בעסק, לצורך הפקת דו"חות מאזן ודו"ח רווח והפסד. 

קרא/י עוד


הרמת מסך

פעולה אותה מבצע בית המשפט, בה הוא מרים את מסך ההתאגדות מעל חברה וחושף את בעלי מניותיה לתביעה מצד הנושים. 

קרא/י עוד


תקנון החברה

מסמך המהווה מעין חוקה של החברה שמטרתה להסדיר את אופן ההתנהלות בה ולהבטיח את פעילותה השוטפת. 

קרא/י עוד


מס רכישה

מס אותו משלמים כאשר רוכשים זכות במקרקעין, כמו רכישת דירה או זכויות בנייה. 

קרא/י עוד


גילוי מרצון

מסלול המאפשר למי שמסרו דיווחי מס שקריים לתקן את דיווחם ולשלם את המס הנדרש, מבלי שיינקטו מולם הליכים פליליים.  

קרא/י עוד


תכנון מס

היערכות מוקדמת וניהול מקצועי שמטרתו להפחית את המס המוטל על הנישום ככל הניתן, תוך עמידה בדרישות החוק.  

קרא/י עוד


מס חברות

מס יחסי אותו משלמת כל חברה בהתאם לגובה הרווחים שלה, באמצעות מקדמות מס הכנסה. 

קרא/י עוד


אישור ניכוי מס במקור

אישור כי מקבל התשלום מפריש מיסים בדיווח שוטף ועל כן אין צורך להפריש מס בעת ביצוע העסקה. 

קרא/י עוד


הצהרת הון

דיווח מפורט של מצב ההון והנכסים בנקודת זמן מסוימת. 

קרא/י עוד


החזר מס

כסף שמחזירה רשות המיסים למי ששילם מס עודף במהלך השנה. 

קרא/י עוד


פנקס מקדמות

שוברים לתשלום חודשי של מס הכנסה הניתנים כבר בתחילת שנת המס, על בסיס הערכת ההכנסה (והחבות) הצפויה. 

קרא/י עוד


מדרגות מס

שיטת חישוב למיסוי פרוגרסיבי, בה ההכנסה החייבת מחולקת לשכבות וכל שכבה חייבת בשיעור מס שונה.  

קרא/י עוד


תיאום מס

נוהל של רשות המיסים שמטרתו למנוע תשלום מס הכנסה עודף עבור מי שהכנסתו נובעת ממספר מקורות, ומי שלא היו לו הכנסות בשנת המס או בחלקה. 

קרא/י עוד


עוסק מורשה

עוסק עצמאי שחייב בתשלום, גבייה ודיווח חודשי למע"מ 

קרא/י עוד


עוסק פטור

עוסק עצמאי שמחזור עסקאותיו אינו עולה על הנקוב בחוק והוא פטור מתשלום וגביית מע"מ בגין עסקאותיו.

קרא/י עודאישור ניהול ספרים

אישור מטעם רשות המיסים שהעוסק העצמאי מתעד את הנהלת החשבונות שלו על פי הוראות תקנות המס.  

קרא/י עוד


דוח שנתי

מסמך המשקף למס הכנסה את מצב ההוצאות וההכנסות של העוסק, ולפיו מחושב המס הסופי בו חייב העסק בגין שנת המס החולפת.

קרא/י עוד


תיק ניכויים

תיק המרכז את כל התשלומים שביצע העסק וחייבים בניכוי מס במקור, כמו תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי לעובדים. 

קרא/י עודרישיון עסק

היתר המעיד כי העסק עומד בתנאי הרשויות לקיום פעילות תקינה מבחינת בטיחות, תברואה וכדו'.  

קרא/י עוד


תוכנית עסקית (Business plan)

מסמך ניהולי שנועד לספק תמונה עתידית כוללת של העסק או המיזם. 

קרא/י עוד