עדכון- הקלות במס רכישה

בקצרה

ביום 29.7.2020 פורסם ברשומות תיקון לסעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג- 1963, באמצעות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה) התש"ף-2020 (להלן: "התיקון").

במסגרת התיקון נקבע, כי מדרגות מס הרכישה לדירת מגורים שאינה דירתו היחידה של הרוכש יופחתו, מיום פרסום החוק, לשיעור מדורג הנע בין 5%-10% כמפורט כדלקמן:

על חלק השווי שעד 1,292,280 ש"ח – 5%.
על חלק השווי העולה על 1,292,280 ש"ח ועד 3,876,835 ש"ח – 6%.
על חלק השווי העולה על 3,876,835 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 7%.
על חלק השווי העולה 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%.
על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%.


יצוין, כי תיקון זה מצטרף לשורה של הקלות שפורסמו לאחרונה, בעקבות נגיף הקורונה, לעניין חוק מיסוי מקרקעין ובין היתר לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה)- התש"ף-2020 (להלן: "הוראת השעה").

במסגרת הוראת השעה הנ"ל נקבע כי בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות סעיפים 9(ג1ג)(2)(ב), 9(ג1ג)(2)(ב1)(2)(ב), 9(ג1ג)(4)(ב), 49ג(1) ו-49ה לחוק מיסוי מקרקעין, התקופה 1.3.2020–1.10.2020 לא תבוא במניין אם מועדי סיומן חלים באותה תקופה.

כלומר, הוארכה התקופה בקשר למס רכישה מופחת שיחול בגין רכישת דירה נוספת המשמשת כדירה חלופית לדירה שהייתה יחידה עד לרכישת הדירה הנוספת, הנמכרת בתוך 18 חודשים ממועד רכישת הדירה החלופית.  לפי הוראת השעה, ככל שתקופת 18 החודשים מסתיימת בתקופה שבין  1.3.2020 לבין  1.10.2020 (להלן:  "התקופה הנוספת"), לא תובא תקופה זו במניין 18 החודשים.

בנוסף, התקופה שבין 1.3.2020 לבין 1.10.2020 לא תובא בחשבון לגבי מי שהיה עליו למכור את דירתו הישנה בתוך 18 חודשים ממועד רכישת הדירה הנוספת על מנת לקבל פטור ממס שבח בגין מכירת הדירה הישנה, כאמור בסעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>