פחת מואץ ברכישת ציוד יצרני

בשל ההשפעות הכלכליות הנובעות מהתפרצות מגפת הקורונה, ובמטרה לעודד פעילות בישראל בענפי התעשיה, החקלאות, הבנייה והמלונאות ("פעילות מזכה") פורסמה טיוטת תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה)(הוראת שעה), התש"ף-2020. על פי התקנות יהיה רשאי נישום לבקש כי על ציוד שנרכש בתקופה שמיום 1 בספטמבר 2020 ועד ליום 30 בנובמבר 2021 ("התקופה הקובעת") יחול פחת בשיעור כפול משיעור הפחת החל לגביו על פי דין.

הנישום יוכל לנכות את הפחת הכפול לגבי ציוד בר-פחת כהגדרתו בטיוטת התקנות, ובלבד שבין היתר, נתקיימו התנאים הבאים:

  • הציוד נרכש במהלך התקופה הקובעת;
  • הציוד משמש את הנישום במישרין בפעילותו המזכה מיום תחילת השימוש בו;
  • הציוד החל לשמש בישראל בייצור ההכנסה תוך 6 חודשים ממועד רכישתו או עד ליום 30 בנובמבר 2021 - לפי המאוחר.

 

התקנות קובעות מספר סייגים נוספים לתחולתן וכמו כן מספר מגבלות למניעת תכנוני מס. בין היתר נקבע, כי אם בחר הנישום בחלופת כפל הפחת מכוח התקנות, תחול בחירתו על כל הציוד שרכש בתקופה הקובעת ושבעדו הוא רשאי לתבוע כפל פחת.

 

לאור ריבוי התנאים הטכניים לתחולת התקנות, כגון: מועד הרכישה, תחולה על מלוא הציוד הנרכש וכו', מומלץ להביא בחשבון בשיקולי עיתוי הרכישה גם את האפשרות לכפל פחת, במידה ואכן נוסח הטיוטה יאומץ והתקנות ייכנסו לתוקפן.