מבזק החזרת ושימור עובדים- ספטמבר 2020

לקוחות יקרים,

במסגרת אישור הכנסת לתכנית להרחבת רשת הבטחון הכלכלית על ידי מתן הקלות נוספות לעסקים, נקבעה הענקת מענק חד פעמי בגין המשך העסקת עובדים בחודשים ספטמבר 2020 - אוקטובר 2020 (מסלול מיידי) או בחודשים נובמבר 2020 - דצמבר 2020 (מסלול מאוחר) .

סך המענק – 5,000 ש"ח בגין כל עובד מזכה.

ניתן להגיש תביעה לקבלת המענק החל מיום 15 בנובמבר 2020 ועד ליום 30 ביוני 2021.

סייגים להגשת הבקשה למענק:

 • העוסק לא הגיש בקשה למענק עידוד תעסוקה עבור חודש ספטמבר.

מומלץ לבצע בדיקת כדאיות בין שתי ההגשות (יצוין, כי מענק עידוד תעסוקה לחודש ספטמבר 2020, ניתן להגשה עד ה-30 בנובמבר 2020).

 • העוסק לא קיבל מענקים לצורך עידוד תעסוקה מהרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה.

דהיינו, מענק שימור עובדים מהווה חלופה למענקים האמורים לעיל.

 • זכאות למענק

במסלול המיידי (ספטמבר – אוקטובר):

המענק יינתן לעוסק, שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 לא עלה על 400 מיליון ש"ח ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות ירד בלפחות 25% לעומת התקופה אשתקד.

במסלול המאוחר (נובמבר – דצמבר):

המענק יינתן לעוסק, שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 לא עלה על 400 מיליון ש"ח ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות ירד בלפחות 25% לעומת התקופה אשתקד ואשר לא קיבל מענק במסלול המיידי וכן:

 • החיוב במס על עיקר עסקאותיו חל עם קבלת התמורה.

 • התמורה בעד עסקאותיו ניתנת בחלוף למעלה מ-30 ימים מיום מסירת הטובין / מתן השירות.

 • חישוב גובה המענק

הגדרות

העובד צריך לעמוד בתנאים הבאים:

 • תושב ישראל.

 • הכנסתו מהמעסיק חייבת במס ובביטוח לאומי והמעסיק ניכה את המס/דמי הביטוח הלאומי המחוייבים.

 • הוא אינו המעסיק, ולעניין תאגיד – הוא אינו בעל השליטה בתאגיד או מנהל התאגיד.

עובד מוכר עובד, ששכרו החודשי הממוצע אצל המעסיק בעד תקופת הזכאות – מעל 5,300 ש"ח (לעובד המשתכר שכר מינימום מותאם – מעל 2,650 ש"ח).

עובד חלקי עובד, ששכרו החודשי הממוצע בין 2,650 ש"ח ל-5,300 ש"ח.

 • מצבת העובדים בתקופת הזכאות  מספר העובדים המוכרים, בצירוף מחצית ממספר העובדים החלקיים שהועסקו בתקופת הזכאות.

 • מצבת העובדים הבסיסית  מספר העובדים המוכרים בצירוף מחצית ממספר העובדים החלקיים, שהועסקו בחודש ינואר 2020 או פברואר 2020 – לפי בחירת העוסק (לא יובאו בחשבון עובדים שפוטרו או היו בחופשה ללא תשלום בתקופה האמורה, כולה או חלקה).

 • מקדם שימור העובדים – ייקבע לפי הירידה במחזור הפעילות בחודשי הזכאות, זאת בהתאם לטבלה שלהלן: 

מקדם שימור העובדים 

הירידה במספר העסקאות

0.8

25%-40%

0.7

60%-40%

0.55

60%-80%

0.4

80%-100%

 

 


 

 

 

 


הנוסחה לחישוב גובה המענק
עבור עוסקים המעסיקים מעל 5 עובדים ובעלי מחזור עסקאות גבוה מ-300,000 ש"ח בשנת 2019 המענק הינו בסך 5,000 ש"ח בגין כל עובד מזכה בהתאם לנוסחה שלהלן:
גובה הפיצוי = 5000 * (מצבת העובדים בתקופת הזכאות- (מצבת העובדים הבסיסית* מקדם שימור עובדים))

הגשת התביעה

כאמור, ניתן יהיה להגיש תביעה לקבלת מענק שימור עובדים החל מיום 15 בנובמבר 2020 ועד ליום 30 ביוני 2021.

יודגש, כי עוסק עם מחזור מעל 300,000 ש"ח בשנת 2019 יוכל להגיש את הבקשה רק לאחר קבלת אישור סופי מרשות המסים על היותו זכאי למענק בגין הוצאות קבועות עבור חודשי הזכאות.

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>