שאלות ותשובות בעת יישום ,IAS 21 השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ לאור משבר הקורונה (COVID 19)

בתקופת הדיווח חלו שינויים חדים בשערי החליפין של המטבעות בהן ביצעה החברה עסקאות שונות, האם עדיין ניתן להשתמש בשער החליפין הממוצע לצורך דיווח על עסקאות במטבע חוץ בדוחות הכספיים?

בדיווח עסקאות במטבע חוץ ובתרגום למטבע ההצגה ובתרגום של פעילויות חוץ, הכנסות והוצאות נרשמות/מתורגמות לפי שערי החליפין במועדי העסקאות, כאשר מסיבות מעשיות, ניתן לעתים קרובות להשתמש בשער המהווה קירוב לשערי החליפין במועדי העסקאות, לדוגמה, שער ממוצע לתקופה.

בתקופות בהן חלה תנודתיות רבה בשערי החליפין של המטבעות השונים יש לבחון את נאותות השימוש בשער חליפין ממוצע בהקשר של דיווח עסקאות במטבע חוץ, תרגום למטבע ההצגה ותרגום של פעילויות חוץ וכן בהצגת תזרימי מזומנים במטבע חוץ בדוח על תזרימי המזומנים.


בחרנו להביא בפניכם מספר שאלות ותשובות שעשויות לעלות בחברות שונות לאור ההשלכות של משבר הקורונה על המצב החברה בבואה לערוך את דוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2020 (בהקשר זה, ראוי לבחון את האירועים שיחלו עד למועד אישור הדוחות הכספיים גם בהינתן הוראות IAS 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח). ברי כי בשל ההשלכות הנרחבות של המשבר הרשימה אינה סגורה ויש לבחון בתשומת לב את השלכות המשבר בכל חברה וחברה בהתאם לעובדות והנסיבות.  

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.

ליצירת קשר עם המומחים שלנו

לחזרה לעמוד הראשי של שאלות ותשובות בנושא משבר הקורונה והדיווח הכספי