שאלות ותשובות בעת יישום IAS 10, אירועים לאחר תקופת הדיווח לאור משבר הקורונה (COVID 19)

מהי ההשפעה של אירועים שהתפתחו אחרי תקופת הדיווח על הדוחות הכספיים?

המצב הנוכחי מתאפיין באי וודאות גבוהה, שצפויה להימשך לתקופה שגם היא אינה ידוע מראש. השינויים הנרחבים שהביא עימו משבר הקורונה מביאים לשינוים בהנחות והערכות החברה עליהם מבוססים בין היתר גם דוחותיה הכספיים (למשל בהנחות החברה לגבי הערכה של הפסדי האשראי החזויים, שיעור ההיוון עליו מתבססת הערכת השווי של נדלן להשקעה וכו').

בבחינת הנחות והערכות אלו על החברה להבחין בין:

אירועים מחייבי התאמה - אירועים שהתבררו לאחר תום תקופת הדיווח אשר מבהירים הלכה למעשה את המצב העובדתי הקיים נכון לסוף תקופת הדיווח ולכן יש להתחשב בהם בעריכת הדוחות הכספיים, לבין

אירועים שאינם מחייבי התאמה - מאחר והם מצביעים על תנאים שנוצרו לאחר תקופת הדיווח (למשל, החלטת ממשלה על חבילת סיוע נוספת לחברות). להתקיימותם של אירועים מהותיים שאינם מחייבי התאמה נדרש גילוי מתאים בדוחות הכספיים.


בחרנו להביא בפניכם מספר שאלות ותשובות שעשויות לעלות בחברות שונות לאור ההשלכות של משבר הקורונה על המצב החברה בבואה לערוך את דוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2020 (בהקשר זה, ראוי לבחון את האירועים שיחלו עד למועד אישור הדוחות הכספיים גם בהינתן הוראות IAS 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח). ברי כי בשל ההשלכות הנרחבות של המשבר הרשימה אינה סגורה ויש לבחון בתשומת לב את השלכות המשבר בכל חברה וחברה בהתאם לעובדות והנסיבות.  

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.

ליצירת קשר עם המומחים שלנו

לחזרה לעמוד הראשי של שאלות ותשובות בנושא משבר הקורונה והדיווח הכספי