שאלות ותשובות בעת יישום IAS 12, מסים על ההכנסה, וכן בעת יישום IAS 34, דיווח כספי לתקופות ביניים לאור משבר הקורונה (COVID 19)

מה ההשפעה האפשרית של אפקט הקורונה  (COVID 19) על חישוב שיעור המסים בדוחות ביניים?

מסים על ההכנסה מוערכים  על בסיס שנתי. ככלל, הוצאות מסים על ההכנסה לתקופת ביניים מחושבות על ידי יישום לגבי הרווח לפני מס לתקופת הביניים את שיעור המס אשר ייושם על סך הרווחים השנתיים החזויים, כלומר  אומדן שיעור מס הכנסה האפקטיבי השנתי הממוצע. אומדן זה של שיעור מס ההכנסה האפקטיבי השנתי הממוצע ישקף את שקלול שיעורי המס הפרוגרסיביים החזויים לחול על מלוא הרווחים השנתיים, כולל שינויים בשיעורי מס הכנסה שחקיקתם הושלמה, או הושלמה למעשה, והמתוכננים לקבל תוקף מחייב מאוחר יותר בשנת הכספים.

עם זאת, סכומים שנצברו בגין הוצאת מסים על ההכנסה בתקופת ביניים אחת עשויים להיות טעונים תיאום בתקופת ביניים עוקבת באותה שנת כספים, אם האומדן של שיעור מס ההכנסה השנתי משתנה. ההשפעה של הקורונה (עשויה להיות חסרת תקדים וייתכן וחברות תצטרכנה לבצע התאמה בשוטף היות וחל שינוי באומדן שיעור מס ההכנסה האפקטיבי. במקרי קיצון ייתכן וחברות לא תוכלנה לבצע אומדן לשיעור מס ההכנסה האפקטיבי, במקרים אלו יש לשקול את ההשלכות הנגזרות מכך על דוחותיה הכספיים של החברה.


בחרנו להביא בפניכם מספר שאלות ותשובות שעשויות לעלות בחברות שונות לאור ההשלכות של משבר הקורונה על המצב החברה בבואה לערוך את דוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2020 (בהקשר זה, ראוי לבחון את האירועים שיחלו עד למועד אישור הדוחות הכספיים גם בהינתן הוראות IAS 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח). ברי כי בשל ההשלכות הנרחבות של המשבר הרשימה אינה סגורה ויש לבחון בתשומת לב את השלכות המשבר בכל חברה וחברה בהתאם לעובדות והנסיבות.  

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.

ליצירת קשר עם המומחים שלנו

לחזרה לעמוד הראשי של שאלות ותשובות בנושא משבר הקורונה והדיווח הכספי