שאלות ותשובות בעת יישום IAS 12, מסים על הכנסה לאור משבר הקורונה (COVID 19)

החברה הכירה בעבר בנכס מס נדחה בשל הפסדים לצורכי מס שטרם נוצלו. לאור משבר הקורונה, מה נדרשת החברה לעשות בקשר עם נכס המס האמור לעיל?   

בנסיבות מסוימות, משבר הקורונה מחייב בחינה מחודשת ליכולת ניצולו של נכס המס הנדחה בהתאם לתוכנית החברה לניצול הפסדיה לצורכי מס בעתיד.

ככל וייחולו שינויים מהותיים בהערכות החברה ביחס להכנסותיה החייבות במס העתידיות אשר היוו בעבר את הבסיס להכרה בנכס המס הנדחה  הנובע מהפסדים לצורכי מס שטרם הוכרו, עשויים להשפיע על המשך ההכרה בנכס המס הנדחה כעת. בבחינת ההסתברות להכנסה חייבת במס עתידית ולכן לניצול ההפסדים לצורכי מס בעתיד, יש להביא בחשבון לא רק את הקיטון בהכנסות אלא גם את חוסר הוודאות אשר קיים כעת במשק והעלאת ההסתברות לתרחישים שליליים קיצוניים. מסיבה זו, בחינת ההסתברות לניצול ההפסדים להעברה נדרשת גם במקרים בהם ניצול הפסדים, כנגד הכנסה חייבת, אינו מוגבל בזמן.

גם במקרים בהם החברה יצרה נכס מס בשל הפסדים לצורכי מס שטרם נוצלו כנגד היפוך צפוי של הפרשים זמניים חייבים במס, נדרש לבחון כעת האם לא חל שינוי בהפרשים זמניים אלו. כך למשל קיטון בהכנסות החברה עשוי להיות סממן לירידת ערך שנדרשת לנכסי החברה. ירידת ערך אשר עשויה להקטין את ההתחייבות למסים נדחים אשר כנגדה הוכר בעבר  נכס המס הנדחה.

התקופה בה ניתן להשתמש לצורכי צפי להכנסה חייבת לצורכי מס עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצל הפסדים לצרכי מס שטרם נוצלו הינה תלוית נסיבות. סגל רשות ניירות ערך קבע במסגרת החלטת אכיפה חשבונאית 16-1 מאפריל 2016, כי אין לקבוע מסמרות לגבי משך התקופה, אלא יש לבחון כל מקרה לגופו, אולם ככל שתקופת התחזית היא ארוכה יותר, הנטל שעל החברה להרים עולה בהתאמה (להחלטה: לחץ כאן).


בחרנו להביא בפניכם מספר שאלות ותשובות שעשויות לעלות בחברות שונות לאור ההשלכות של משבר הקורונה על המצב החברה בבואה לערוך את דוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2020 (בהקשר זה, ראוי לבחון את האירועים שיחלו עד למועד אישור הדוחות הכספיים גם בהינתן הוראות IAS 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח). ברי כי בשל ההשלכות הנרחבות של המשבר הרשימה אינה סגורה ויש לבחון בתשומת לב את השלכות המשבר בכל חברה וחברה בהתאם לעובדות והנסיבות.  

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.

ליצירת קשר עם המומחים שלנו

לחזרה לעמוד הראשי של שאלות ותשובות בנושא משבר הקורונה והדיווח הכספי