שאלות ותשובות בעת יישום IAS 19, הטבות עובד לאור משבר הקורונה (COVID 19)

האם לתנודתיות בשוק עשויה להיות השפעה על ההתחייבות נטו להטבה מוגדרת של החברה לעובדיה?

בדרך כלל, בדוחות ביניים לא מתבצעות מדידות מחדש של ההתחייבות. אולם במידה ויש תנודות משמעותיות בשוק ממועד המדידה האחרונה (המדידה האחרונה בוצעה ב- 31 לדצמבר 2019) הרי שיש לבצע התאמות בדוחות הביניים למדידה האחרונה שבוצעה.

התנודתיות בשוק עשויה להשפיע על נכסי תוכנית להטבה מוגדרת ולכן בעקיפין גם על ההתחייבות נטו של החברה לעובדיה. הדרישה למדידה של נכסי התוכנית להטבה מוגדרת בשווי הוגן נדרשת לא רק ביחס לנכסיה הנסחרים של התוכנית אלא גם לנכסים שאינם סחירים כדוגמת קרקעות, השקעה במניות לא סחירות ומכשירי חוב לא סחירים.

המדידה מחדש, אם מתבצעת, תוכר כולה ברווח כולל אחר ולא יעשה שימוש בהנחות החדשות לצורך קביעת עלות הריבית ועלות השירות בתקופות הביניים הבאות באותה שנה. כלומר בתקופות הביניים הבאות ועד לתום השנה, לא יהיה לשינוי בהנחות השפעה על רווח או הפסד, אשר ימשיכו להתבסס על ההנחות בסוף 2019 וזאת בניגוד לטיפול החשבונאי במקרה של  תיקוני תוכנית, צמצומים וסילוקים. 


לאור משבר הקורונה החברה צופה עלייה בשיעור ההיוון, כיצד עליה זו עשויה להשפיע על החברה בהקשר של התחייבויות החברה לעובדיה?

משבר הקורונה גורם לאי וודאות גבוה ואיתה גם צפי לעלייה בשיעור ההיוון. בחברות עתירות כוח אדם, שבהן קיימות יתרות ברוטו מהותיות של מחויבויות בגין הטבה לאחר סיום העסקה, השינוי בשיעור ההיוון עשוי להשפיע באופן מהותי על הדוחות הכספיים.

השינוי בשיעור ההיוון צפוי:

  • ·להקטין (להגדיל) את ההתחייבות (הנכס) נטו בגין הטבה מוגדרת, ובהתאמה להשפיע גם על יתרות המיסים הנדחים.
  • ·לאור השינוי בהנחות לגבי שיעור ההיוון גם הריבית נטו על ההתחייבות או הנכס נטו צפויה לגדול בתקופות עתידיות.
  • ·השינוי יוכר ברווח כולל אחר במסגרת הרווחים וההפסדים האקטואריים.

פרט לכך חשוב לזכור שהשינוי בשיעור ההיוון עשוי להשפיע גם על סעיפים אחרים בדוחות הכספיים שמושפעים משינויים בהנחות לגביו.


לאור המצב החברה משנה את הערכותיה לגבי העלאות שכר צפויות, מהי ההשפעה על החברה מעבר להשפעה הצפויה על הטבות עובד בטווח הקצר?

הנחות אקטואריות פיננסיות, כגון הנחות לגבי משכורות עתידיות, צריכות להתבסס על תחזיות שוק נכון לסוף תקופת הדיווח. במרבית החברות ייתכן כי במועד ה 31 למרץ 2020 עדיין לא השתנה הצפי להעלאת שכר אולם במידה ואכן כן היה שינוי בצפי, שינוי בציפיות להעלאות שכר עתידיות עשוי להשפיע על ההנחה האקטוארית לגבי האומדן של העלאות שכר עתידיות כלשהן המשפיעות על ההטבות, המשמשת במדידת המחויבויות בגין הטבה מוגדרת ובמדידת הטבות עובד אחרות לטווח ארוך.

השפעת שינוי אומדן זה תוכר כדלקמן:

  • ·שינויים בהתחייבות (נכס) נטו בגין הטבה מוגדרת לסוף תקופת הדיווח, לרבות יתרות המיסים הנדחים הקשורות, יוכרו ברווח כולל אחר.
  • ·שינויים בהתחייבויות בגין הטבות עובד אחרות לטווח ארוך לסוף תקופת הדיווח, לרבות יתרות המיסים הנדחים הקשורות, יוכרו ברווח או הפסד בסעיף המתאים.
  • ·ייתכנו תחומים נוספים בדיווח הכספי שיושפעו, כגון שינויים בתקציבים שאושרו על ידי ההנהלה אשר משמשים לחישוב שווי שימוש יחידה מניבת מזומנים לצורך בחינה של ירידת ערך נכסים או מוניטין.

בעל השליטה הפחית את שכרו לתקופה מוגבלת כדי לסייע לחברה להתמודד עם המשבר, מה ההשלכה על החברה?

במקרים כאמור של וויתור בעל שליטה על שכרו, נדרש לבחון בתשומת לב מהי המהות הכלכלית של הוויתור. הטיפול החשבונאי בדוחות החברה ייגזר מתוצאות בחינה זו. במקרים בהם הוויתור הינו רק אמצעי, אחד מיני רבים, שבחר בעל השליטה בכדי להשקיע בחברה, למשל בכדי לסייע לה בתקופה קשה זו של משבר עולמי, אזי כנגד הוויתור על התחייבות נדרשת החברה ליצור קרן הון אשר תשקף את השקעת בעל השליטה בחברה..

מנגד, במקרים בהם הוויתור נובע מפעילותו של בעל השליטה בכובעו כמנהל/ עובד החברה, לא תדרש החברה ליצור קרן הון כנגד וויתור השכר של בעל השליטה שכן הוויתור נובע מהחלטה מנהלית גרידא ולא מתוך רצון של בעל השליטה להשקיע בחברה. מקרים אלו עשויים להתרחש למשל לאור החלטה ניהולית שהתקבלה בחברה ושמטרתה להתאים את תקציב החברה למצב המתהווה במשק בתקופה הקרובה בדרך של הורדת שכר של השדרה הניהולית בחברה או אף של כלל עובדי החברה.

החלטה2-8 :תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו בדוחות כספיים תשנ"ו(1996-  (לחץ כאן( מחודש דצמבר 2003 דנה בנושא והבהירה שהטיפול החשבונאי בוויתור שכר בעל שליטה בספרי החברה שבבעלותו תלוי במהות הכלכלית של הוויתור. יש לציין, כי רשות ניירות ערך החליטה להשאיר החלטה זו על כנה למרות ביטול התקנות לעיל ויישום התקינה הבינלאומית. הרשות לניירות ערך קבעה, בין היתר, שנדרש לבחון במצבים כאמור האם הוויתור על השכר נובע מ"התאמת" השכר לתנאי השוק, או לחלופין, האם הוויתור על השכר מהווה אמצעי בידי בעל השליטה "לחסוך" בעלויות או להזרים הון לחברה. בעת יישום הוראותיה של החלטה זו, תשומת הלב לשינויים הנדרשים לאור השינויים בחקיקה שארעו מאז מועד פרסומה.

החלטה זו של הרשות לניירות ערך נדונה בשנית בבקשה המקדמית של רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ (לחץ כאן(.  בבקשה מקדמית זו לאור הדרישות שקמו להגבלת שכר מנהלים בחברות במסגרת המחאה החברתית של שנת 2011, בעל השליטה בחברה ובת זוגו ביקשו לוותר על מרכיב הבונוס בשכרם במהלך השליש האחרון של שנת 2011 ולחלקו בין העובדים המקבלים שכר נמוך בחברה. רשות ניירות קיבלה את עמדת החברה (לחץ כאן)


בחרנו להביא בפניכם מספר שאלות ותשובות שעשויות לעלות בחברות שונות לאור ההשלכות של משבר הקורונה על המצב החברה בבואה לערוך את דוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2020 (בהקשר זה, ראוי לבחון את האירועים שיחלו עד למועד אישור הדוחות הכספיים גם בהינתן הוראות IAS 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח). ברי כי בשל ההשלכות הנרחבות של המשבר הרשימה אינה סגורה ויש לבחון בתשומת לב את השלכות המשבר בכל חברה וחברה בהתאם לעובדות והנסיבות.  

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.

ליצירת קשר עם המומחים שלנו

לחזרה לעמוד הראשי של שאלות ותשובות בנושא משבר הקורונה והדיווח הכספי