שאלות ותשובות בעת יישום IAS 2 מלאי לאור משבר הקורונה (COVID 19)

לאור סגירת החנויות בקניונים, לחברה בתחום הטקסטיל נותר מלאי שלא צפוי להימכר בעתיד הקרוב ושמחירו עשוי לרדת עם הזמן. גם פעילות הייצור של מלאי תוצרת גמורה במפעלים פחתה באופן משמעותי לאור ההוראות החדשות לצמצום העובדים במפעלים, מה ההשפעה האפשרית על הדיווח הכספי?

על המלאי להימדד על פי הנמוך מבין עלות לשווי מימוש נטו. בבחינת עלות המלאי יש לקחת בחשבון עלויות רכישה, עלויות המרה (כאשר עלויות תקורה קבועות בייצור מבוססות על קיבולת נורמלית של מתקני הייצור ולא על המצב הנוכחי של ייצור בתפוקה נמוכה) וכן עלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו ולמצבו הנוכחי.  

בבחינת שווי מימוש נטו יש לקחת בחשבון את אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן העלויות להשלמה ואומדן העלויות הדרוש לביצוע המכירה. במקרה דנן בו החברה צופה שעד למכירה בפועל המחיר צפוי להמשיך ולרדת יש לקחת בחשבון את המחיר הצפוי במועד המכירה בפועל. בשונה מתוצרת גמורה, את חומרי הגלם של החברה אין להפחית לשווי שימוש נטו במידה והחברה צופה שהמוצרים הגמורים בהם אותם חומרי גלם יכללו, יימכרו לכל הפחות בעלותם.

בנובמבר 2016 התייחסה גם הרשות לניירות ערך לאופן בו נדרש למדוד מלאי בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, זאת במסגרת דוח שפרסמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך בנושא (לסיכום המלא על הדוח לחץ כאן).  


בחרנו להביא בפניכם מספר שאלות ותשובות שעשויות לעלות בחברות שונות לאור ההשלכות של משבר הקורונה על המצב החברה בבואה לערוך את דוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2020 (בהקשר זה, ראוי לבחון את האירועים שיחלו עד למועד אישור הדוחות הכספיים גם בהינתן הוראות IAS 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח). ברי כי בשל ההשלכות הנרחבות של המשבר הרשימה אינה סגורה ויש לבחון בתשומת לב את השלכות המשבר בכל חברה וחברה בהתאם לעובדות והנסיבות.  

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.

ליצירת קשר עם המומחים שלנו

לחזרה לעמוד הראשי של שאלות ותשובות בנושא משבר הקורונה והדיווח הכספי