שאלות ותשובות בעת יישום IFRS 2, תשלום מבוסס מניות לאור משבר הקורונה (COVID 19)

האם הערכות המעודכנות של החברה לגבי הכנסותיה ורווחי החברה בתקופה הקרובה עשויים להשפיע על התשלום מבוסס מניות של החברה? 

בחברות להן תשלום מבוסס מניות הכולל תנאי ביצוע שאינם תנאי שוק, למשל תנאי ביצוע המתבססים על הכנסות או רווחים, השינוי שחל בהערכות החברה לגבי עמידה בתנאים אלו עשוי להשפיע על אומדני החברה ביחס למספר המכשירים ההוניים החזויים להבשיל וכפועל יוצא מכך על שווי ההטבה בפועל בדוחות הכספיים וההוצאה שתוכר בתקופה תהיה נמוכה יותר.


לאור המצב, החליטה החברה לבטל תשלום מבוסס מניות שיועד להנהלת החברה, מה ההשפעה על דוחותיה הכספיים?

במקרים בהם הענקה של מכשירים הוניים מבוטלת או מסולקת במהלך תקופת ההבשלה ומבלי שניתנה תמורה חלופית כלשהי לעובדים (פרט להענקה שבוטלה בדרך של חילוט במקרים בהם תנאי ההבשלה לא קוימו), נדרש להכיר כהוצאה ברווח והפסד באופן מיידי את כל הסכום שאחרת היה מוכר בגין שירותים שהתקבלו על פני יתרת תקופת הבשלה.


בחרנו להביא בפניכם מספר שאלות ותשובות שעשויות לעלות בחברות שונות לאור ההשלכות של משבר הקורונה על המצב החברה בבואה לערוך את דוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2020 (בהקשר זה, ראוי לבחון את האירועים שיחלו עד למועד אישור הדוחות הכספיים גם בהינתן הוראות IAS 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח). ברי כי בשל ההשלכות הנרחבות של המשבר הרשימה אינה סגורה ויש לבחון בתשומת לב את השלכות המשבר בכל חברה וחברה בהתאם לעובדות והנסיבות.  

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.

ליצירת קשר עם המומחים שלנו

לחזרה לעמוד הראשי של שאלות ותשובות בנושא משבר הקורונה והדיווח הכספי