שאלות ותשובות בעת יישום IFRS 5, נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו לאור משבר הקורונה (COVID 19)

לאור משבר הקורונה החברה החליטה להציע למכירה את המבנה בו שוכנים משרדי החברה (רכוש קבוע שנמדד בעלות מופחתת). כיצד האמור, עשוי להשפיע על המדידה של רכוש זה? 

המשבר הנוכחי עשוי להביא חברות למצוקת מזומנים ולכן להחלטה לממש נכסים קבועים בכדי להתמודד עם מצוקה זו. במקרים בהם הנהלת החברה מחליטה על מכירה של נכס לא שוטף (שאינו נכס פיננסי, נדל"ן להשקעה שנמדד בשווי הוגן, נכס שנובע מהטבות לעובדים או נכס מסים נדחים) או על מכירה של קבוצת מימוש (קבוצה של נכסים והתחייבויות, לרבות, ככל שקיים מוניטין במיועדים למימוש יחד כיחידה אחת), נדרש לבחון האם יש לסווג את הנכס כ"מוחזק למכירה".

בכדי שנכס הזמין למכירה מידית במצבו הנוכחי בתנאים המקובלים למכירתו, יסווג כמוחזק למכירה נדרש כי לתאריך המאזן:

  • תהיה מחויבות של הדרג המתאים בהנהלת החברה לתוכנית למכירת הנכס,

  • החברה תחל בפעילויות לאיתור קונה ובשיווק הנכס באופן פעיל ובמחיר שהינו סביר ביחס לשווי ההוגן הנוכחי שלו.

  • המכירה תהה צפויה ברמה גבוהה (בין היתר, חזוי כי השלמת המכירה תבוצע תוך שנה) 

לעניין התנאי האחרון יש לציין, כי לאור המצב הכלכלי בעקבות משבר הקורונה יש לבחון את  נאותות התקיימותו בשים לב גם לתמורה המבוקשת בגין הנכס. 

נכס המסווג כמוחזק למכירה ייכלל במצבת הנכסים השוטפים של החברה, לא יופחת, ויימדד בהתאם לנמוך מבין ערכו בספרים לשוויו ההוגן בניכוי עלויות למכירה.


האם משבר הקורונה יכול לגרום לביטול סיווגם של נכסים כמוחזקים למכירה (קבוצת מימוש) ובמידה וכך קרה, מהו הטיפול החשבונאי?

חברה שסיווגה בתקופת דיווח קודמת נכס לא שוטף (או קבוצת מימוש) כמוחזק למכירה, צריכה לשקול האם הקריטריונים להמשך סיווג זה עדיין מתקיימים לאור משבר הקורונה נכון לתאריך הדיווח.

בכדי שהנכס האמור ימשיך להיות מסווג כמוחזק למכירה נדרש במרבית המקרים:

  • מחויבות של הדרג המתאים בהנהלת החברה לתוכנית למכירת הנכס,

  • קיומן של פעילויות לאיתור קונה ובשיווק הנכס באופן פעיל ובמחיר שהינו סביר ביחס לשווי ההוגן הנוכחי שלו.

  • המכירה צפויה ברמה גבוהה (בין היתר, חזוי כי השלמת המכירה תבוצע תוך שנה) 

ייתכן והמחיר אותו דרשה החברה טרום המשבר כבר אינו ריאלי ולכן על מנת להמשיך את סיווג הנכס כמוחזק למכירה על החברה להתאים את מחיר הנכס לאור תנאי השוק.  כמו כן, על החברה לבחון האם היא עומדת גם בתנאי של תקופת המכירה (שנה) לאור המצב הכלכלי.  יש לציין כי בהתאם להוראות IFRS 5 ניתן במקרים חריגים להאריך את התקופה כאמור מעבר לשנה, אולם גם אז צריכים להתקיים שאר התנאים, ולכן יש לבחון כי אכן הם עדין  מתקיימים.

ככל שתגיע החברה למסקנה כי יש לבטל את הסיווג של הנכס הלא שוטף (קבוצת המימוש) כנכס מוחזק למכירה, ההשפעות העיקריות על הדוחות הכספיים תהיה:

 החברה תמדוד את הנכס הלא שוטף לפי הנמוך מבין: 

  1. ערכו בספרים אלמלא סווג מלכתחילה כמוחזק למכירה, לבין
  2. הסכום בר השבה שלו במועד שבו בוטל הסיווג

 כל הפרש שנוצר יוכר מידית בדוח רווח או הפסד. כמו כן, יש לבחון את ההשפעה על יתרות מסים נדחים שהוכרו עקב צפי המכירה.

אם החברה מבטלת את הסיווג כמוחזק למכירה של חברה כלולה, עסקה משותפת, פעילות משותפת או חברה בת, דוחות כספיים לתקופות ממועד הסיווג כמוחזק למכירה יותאמו מחדש (התאמה למפרע).


בחרנו להביא בפניכם מספר שאלות ותשובות שעשויות לעלות בחברות שונות לאור ההשלכות של משבר הקורונה על המצב החברה בבואה לערוך את דוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2020 (בהקשר זה, ראוי לבחון את האירועים שיחלו עד למועד אישור הדוחות הכספיים גם בהינתן הוראות IAS 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח). ברי כי בשל ההשלכות הנרחבות של המשבר הרשימה אינה סגורה ויש לבחון בתשומת לב את השלכות המשבר בכל חברה וחברה בהתאם לעובדות והנסיבות.  

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.

ליצירת קשר עם המומחים שלנו

לחזרה לעמוד הראשי של שאלות ותשובות בנושא משבר הקורונה והדיווח הכספי