להתפשטות של נגיף הקורונה (COVID 19) בעולם השלכות רבות המקיפות את כלל תחומי החיים. ההשלכות הנרחבות של התפשטות הנגיף והתקנות וההגבלות שבאו בעקבותיו על המצב העסקי הנוכחי של חברות רבות, יחד עם חוסר הוודאות לגבי העתיד והתקופה שבה המשק צפוי לחזור לקדמותו, משליכים גם על הדיווח הכספי שמטרתו בין היתר לשקף את המצב העסקי הנוכחי של החברה תוך הסתמכות בין היתר על אומדנים מהותיים והנחות סבירות לגבי אירועים שיתרחשו בעתיד.

חברות נדרשות כעת בשים לב ובשיקול דעת לבחון את השלכות המשבר הנוכחי על ההנחות המהותיות ושיקולי הדעת שעליהם התבססה החברה בהערכת האומדנים המהותיים השונים שעשויים להשפיע על דיווחיה הכספיים וזאת בשים לב למאפייניה הספציפיים של החברה ואופי פעילותה. להלן סקירה של מספר אומדנים שחברה עשויה להעריך שחלו בהם שינויים לאור המשבר. ברי כי אין מדובר ברשימה סגורה וכי על כל חברה לבחון האם חלו שינויים בהנחות המהותיות ובאומדנים אשר עשויים להשפיע על פעילותה, נכסיה, עסקיה ועל הדיווח הכספי שלה באופן מהותי:

 • בהערכות שווי של נדל"ן להשקעה עשויים לחול שינויים בהערכות הן ביחס להכנסות הצפויות והן ביחס לשיעור ההיוון של הנדל"ן להשקעה.
 • בבחינת הסכום בר ההשבה של יחידות מניבות מזומנים לצורך בחינת ירידת ערך של מוניטין ונכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים המהווים חלק מהיחידה מניבת מזומנים.
 • בהערכות החברה לגבי תשלומים או תקבלים של מכשירים פיננסיים לאור המשבר עשויים לחול שינויים באומדן תזרימי המזומנים הצפויים ביחס לתקבולים או תשלומים של מכשירים פיננסיים.
 • שינויים בהנחות החברה בהערכה של הפסדי האשראי החזויים בגין לקוחות. 
 • שינויים בהערכות ההנהלה לגבי אורך החיים השימושי של נכסים בלתי מוחשיים (למשל קשרי לקוחות) וערכם.
 • במכשירים פיננסיים שאינם מצוטטים בשוק פעיל, ייתכן שידרשו שינויים במודל לקביעת השווי ההוגן או בהערכות שעליהם התבססו לצורך חישוב השווי ההוגן של מכשירים אלו.
 • ייתכן ונדרש שינוי בהערכות ובהנחות ששמשו את החברה לצורך בחינת מחיר המכירה העתידי של מלאי החברה.
 • ההשפעה של תמורה משתנה על מחיר העסקה במכירות החברה ולכן גם על ההכרה בהכנסה שלה הן לחיוב והן לשלילה.
 • שינויים בהערכות החברה בדבר ההתחייבויות נטו של החברה בגין הטבות לעובדים.
 • שינויים בהערכות החברה ביחס להכנסות עתידיות לצורך ניצול נכס מס הנובע מהפסדים לצורכי מס. 

בחרנו להביא בפניכם מספר שאלות ותשובות שעשויות לעלות בחברות שונות לאור ההשלכות של משבר הקורונה על המצב החברה בבואה לערוך את דוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2020 (בהקשר זה, ראוי לבחון את האירועים שיחלו עד למועד אישור הדוחות הכספיים גם בהינתן הוראות IAS 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח). ברי כי בשל ההשלכות הנרחבות של המשבר הרשימה אינה סגורה ויש לבחון בתשומת לב את השלכות המשבר בכל חברה וחברה בהתאם לעובדות והנסיבות.  

 

שאלות ותשובות בעת יישום IFRS 13, מדידת שווי הוגן לאור משבר הקורונה (COVID19)

 • המשבר הביא ללחץ על מוכרים המבקשים למכור נכסים כעת בשל מצוקת מזומנים. מהי ההשלכה של המצב הכלכלי על מדידות שווי הוגן שמבצעת החברה?

למעבר לתשובה


שאלות ותשובות בעת יישוםIAS 1  הצגת דוחות כספיים לאור משבר הקורונה (COVID 19)

 • על חברה לעמוד באמות מידה פיננסיות שקשורות לפעילותה השוטפת בעקבות התחייבויות שנטלה, כיצד משבר הקורונה עשוי להשפיע עליה?
 • מתי וכיצד על ההנהלה לבחון את נאותות הנחת העסק החי בחברה? 

למעבר לתשובות


שאלות ותשובות בעת יישום IFRS 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות לאור משבר הקורונה  (COVID 19)

 • לאור משבר הקורונה, לא צפוי שאוכל לגבות את התמורה מהלקוח או מהלקוחות שלי, מה ההשפעה האפשרית על הדיווח הכספי?
 • הלקוח טוען לביטול החוזה בשל "כוח עליון" מה ההשפעה האפשרית על הדיווח הכספי?
 • לאור משבר הקורונה החברה צופה שהתהוו לה בתקופות הקרובות עלויות נוספות בשל הקושי להשיג את חומרי הגלם הדרושים לקיום החוזה, מהי ההשפעה על החברה אשר מכירה בהכנסה לאורך זמן תוך שימוש בשיטת התשומות (INPUT) ?
 • לאור קשיים בתפעול השוטף של החברה הנובע מהתפשטות הקורונה החברה צופה שיחול שינוי במחיר העסקה הנובע מקנסות בשל איחור צפוי במסירה, ביטול של בונוסים שהיו צפויים בשל עמידה מוקדמת ביעדים או צפייה תקפה של הלקוחות להנחה במחיר "בשל המצב". מה ההשפעה האפשרית על הדיווח הכספי?
 • לאור משבר הקורונה החברה נאלצה לשנות את החוזה עם הלקוח (להבטיח סחורות או שירותים נוספים שלא נכללו בחוזה המקורי, לעדכן את התמורה או לדחות את מועד בגביה). כיצד יש לטפל בשינוי זה?
 • החברה כבולה בחוזה ארוך טווח וכעת צופה לאור השינוי בשווקים שעמידה בהוראות החוזה תביא את החברה להפסד מביצוע הפרויקט, מה ההשפעה על הדיווח הכספי? 

למעבר לתשובות


שאלות ותשובות בעת יישום  IAS 2מלאי לאור משבר הקורונה (COVID 19)  

 • לאור סגירת החנויות בקניונים, לחברה בתחום הטקסטיל נותר מלאי שלא צפוי להימכר בעתיד הקרוב ושמחירו עשוי לרדת עם הזמן. גם פעילות הייצור של מלאי תוצרת גמורה במפעלים פחתה באופן משמעותי לאור ההוראות החדשות לצמצום העובדים במפעלים, מה ההשפעה האפשרית על הדיווח הכספי?

למעבר לתשובה


שאלות ותשובות בעת יישום IAS 21 השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ לאור משבר הקורונה  (COVID 19)

 • בתקופת הדיווח חלו שינויים חדים בשערי החליפין של המטבעות בהן ביצעה החברה עסקאות שונות, האם עדיין ניתן להשתמש בשער החליפין הממוצע לצורך דיווח על עסקאות במטבע חוץ בדוחות הכספיים?

למעבר לתשובה


שאלות ותשובות בעת יישום IAS 36 ירידת ערך נכסים לאור משבר הקורונה  (COVID 19)

 • בעקבות משבר הקורונה החברה נדרשת לבחינת ירידת ערך לנכסיה. מהי ההשפעה של IFRS 16, חכירות על בחינת ירידת ערך נכסים לאור המשבר?
 • לאור הירידה בביקושים, החברה נאלצה לסגור חלק מפסי הייצור בחברה ולא ברור מתי הם יפתחו, מהי ההשפעה האפשרית על הדיווח הכספי?
 • חברה בת העוסקת בתחום שיווק אירועים נאלצה להפסיק את פעילותה לתקופה בלתי מוגבלת. חברת הבת נרכשה לאחרונה. בגין הרכישה הוכר בדוחות המאוחדים מוניטין, מהי ההשפעה האפשרית על הדיווח הכספי?

למעבר לתשובות


שאלות ותשובות בעת יישום IAS 19 הטבות עובד לאור משבר הקורונה (COVID 19)

 • האם לתנודתיות בשוק עשויה להיות השפעה על ההתחייבות נטו להטבה מוגדרת של החברה לעובדיה?
 • לאור משבר הקורונה החברה צופה עלייה בשיעור ההיוון, כיצד עליה זו עשויה להשפיע על החברה בהקשר של התחייבויות החברה לעובדיה?
 • לאור המצב החברה משנה את הערכותיה לגבי העלאות שכר צפויות, מהי ההשפעה על החברה מעבר להשפעה הצפויה על הטבות עובד בטווח הקצר?
 • בעל השליטה הפחית את שכרו לתקופה מוגבלת כדי לסייע לחברה להתמודד עם המשבר, מה ההשלכה על החברה?

מעבר לתשובות


שאלות ותשובות בעת יישום IFRS 9 מכשירים פיננסיים לאור משבר הקורונה  (COVID 19)

 • חלק מהלקוחות חוששים שיתקשו לעמוד בתנאי התשלום ולכן מבקשים דחייה מראש. מהי ההשלכה על הערכת הפסדי אשראי חזויים של החברה?
 • מדוע חשוב להבדיל בין נזילות לבין כושר פירעון בעת הבחינה האם חלה עלייה משמעותי בסיכון האשראי של הלוואה, שהחברה נתנה?
 • משבר הקורונה מוביל לשינוי בתנאים של הלוואות אשר חברות קיבלו מגופים מלווים כגון דחייה בתשלומי קרן ו/או ריבית, מה הטיפול החשבונאי מנקודת מבטה של החברה הלווה?  

מעבר לתשובות


שאלות ותשובות בעת יישוםIAS 20  הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי לאור משבר הקורונה  (COVID 19)

 • הובטח לחברה שהיא תקבל מענק ממשלתי או סיוע ממשלתי אחר כדי לסייע לה להתמודד עם המשבר, מהי ההשלכה החשבונאית?

מעבר לתשובה


שאלות ותשובות בעת יישום IFRS 2 תשלום מבוסס מניות לאור משבר הקורונה (COVID 19)

 • האם הערכות המעודכנות של החברה לגבי הכנסותיה ורווחי החברה בתקופה הקרובה עשויים להשפיע על התשלום מבוסס מניות של החברה? 
 • לאור המצב, החליטה החברה לבטל תשלום מבוסס מניות שיועד להנהלת החברה, מה ההשפעה על דוחותיה הכספיים?

למעבר לתשובות


שאלות ותשובות בעת יישום IAS 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח לאור משבר הקורונה (COVID 19)

 • מהי ההשפעה של אירועים שהתפתחו אחרי תקופת הדיווח על הדוחות הכספיים?

למעבר לתשובה


שאלות ותשובות בעת יישום IAS 37 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים לאור משבר הקורונה (COVID 19)

 • החברה כבולה בחוזה ארוך טווח וכעת צופה לאור השינוי בשווקים שעמידה בהוראות החוזה תביא את החברה להפסד מביצוע הפרויקט, מה ההשפעה על הדיווח הכספי? 
 • לחברה יש פוליסת ביטוח שמבטחת אותה מפני שיבוש פעילותה העסקית. האם היא יכולה להכיר בנכס לאור קיומה של פוליסה זו אם פעילותה נפגעה כתוצאה מהקורונה?

למעבר לתשובות


שאלות ותשובות בעת יישום IAS 12 מסים על ההכנסה, וכן בעת יישום IAS 34 דיווח כספי לתקופות ביניים לאור משבר הקורונה (COVID 19)

 • מה ההשפעה האפשרית של אפקט הקורונה  (COVID 19) על חישוב שיעור המסים בדוחות ביניים?

​למעבר לתשובה


שאלות ותשובות בעת יישום IAS 23, עלויות אשראי לאור משבר הקורונה (COVID 19)

 • החברה ממתינה למרכיבים ייחודיים וכוח אדם מקצועי מחו"ל לצורך המשך ההקמה של רכוש קבוע, אשר עונה להגדרה של נכס כשיר. הייצור בחו"ל הופסק בשל התפרצות הקורונה ולא ברור מתי יתחיל מחדש ומתי יוסרו חסמי היבוא. האם גם בתקופת הפסקת הבניה תוכל החברה להמשיך להוון עלויות מימון לנכס?    

​למעבר לתשובה


שאלות ותשובות בעת יישום IAS 12, מסים על הכנסה לאור משבר הקורונה (COVID 19)

 • החברה הכירה בעבר בנכס מס נדחה בשל הפסדים לצורכי מס שטרם נוצלו. לאור משבר הקורונה, מה נדרשת החברה לעשות בקשר עם נכס המס האמור לעיל?  

למעבר לתשובה


שאלות ותשובות בעת יישום IFRS 16, חכירות לאור משבר הקורונה (COVID 19)

 • בעקבות משבר הקורונה החברה נדרשת לבחינת ירידת ערך לנכסיה. מהי ההשפעה של IFRS 16, חכירות על בחינת ירידת ערך נכסים לאור המשבר?
 • בעל הנכס פטר את החברה מתשלום חלקי/מתשלום מלא של דמי שכירות במהלך התקופה בה בשל הקורונה, הנכס נסגר לשימוש או דחה את התשלומים בגין תקופה זו לתקופות עתידיות. מה תהיה ההשפעה על הדוחות הכספיים של החברה החוכרת?
 • חוכר, לא יכול לגשת או להשתמש בנכסים חכורים לאור החלטת הממשלה. לדוגמא, המרכז המסחרי, בו ממוקמת החנות של החוכר, נסגר לתקופה לא מוגדרת. האם על החוכר להפסיק את ההפחתה של נכס זכות השימוש לאורך התקופה כאמור?

למעבר לתשובות


שאלות ותשובות בעת יישום IFRS 5, נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו לאור משבר הקורונה (COVID 19)

 • לאור משבר הקורונה החברה החליטה להציע למכירה את המבנה בו שוכנים משרדי החברה (רכוש קבוע שנמדד בעלות מופחתת). כיצד האמור, עשוי להשפיע על המדידה של רכוש זה? 
 • האם משבר הקורונה יכול לגרום לביטול סיווגם של נכסים כמוחזקים למכירה (קבוצת מימוש) ובמידה וכך קרה, מהו הטיפול החשבונאי?

​למעבר לתשובות


שאלות ותשובות בעת יישום IAS 28, השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות לאור משבר הקורונה (COVID 19)

 • משבר הקורונה הוביל להפסדים ולקשיים פיננסיים משמעותיים בחברה כלולה של החברה, כיצד האמור עשוי להשפיע על החברה?  

למעבר לתשובה


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.

ליצירת קשר עם המומחים שלנו