הוראת שעה בעניין נגיף הקורונה – מענק לעידוד התעסוקה

ביום 16.6.20 התפרסם ברשומות חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020, שתכליתו עידוד התעסוקה על רקע האבטלה שנוצרה כתוצאה ממגיפת הקורונה.

בכפוף לעמידה בתנאים המנויים בחוק, נקבע כי "מעסיק זכאי" יקבל מענק חודשי למשך תקופה של עד 4  חודשים בגין קליטת "עובד מזכה", ובלבד שמדובר בקליטה שהביאה לגידול במצבת העובדים של אותו מעסיק ביחס ל"חודש הבסיס" שקדם לחודש קליטתו. נציין כי הגדרת "עובד מזכה" מתייחסת הן לחלופת עובד חדש שהיה מובטל והן לחלופת עובד שפוטר או הוצא לחל"ת על ידי אותו מעסיק, ולגבי כל אחת מחלופות אלה נקבעו בחוק תנאים מפורטים.

לגבי עובד שנקלט אצל המעסיק מיום  19.4.20 ועד ליום 31.5.20 סכום המענק החודשי יעמוד על 875 ₪, והוא ישולם בגין החודשים יוני עד ספטמבר 2020 (סה"כ 3,500 ₪ בגין ארבעה חודשי זכאות). "חודש הבסיס" לגבי עובד כאמור, יהיה החודש מרס או אפריל, בהתאמה לחודש קליטת העובד.

לגבי עובד שנקלט אצל המעסיק מיום 1.6.20 ועד ליום 15.10.20 סכום המענק החודשי יעמוד על 1,875 ₪, והוא ישולם בגין ארבעת החודשים המתחילים בחודש הקליטה ועד לחודש הרביעי מחודש הקליטה או לחודש אוקטובר  - כמוקדם שבהם, כך שמעסיק שייהנה מ- 4 חודשי מענק יקבל סכום כולל של 7,500 ₪. נציין כי עובד שייקלט בעבודה לאחר ה- 15 לחודש מסויים, אותו חודש לא ייחשב למעסיק לחודש הקליטה לעניין מענק זה. "חודש הבסיס" לעניין עובד כאמור, יהיה חודש מאי או יוני, בכפוף להוראות הקבועות בחוק.

מענק הקליטה לא ייחשב לחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לעניין חוק מע"מ.

לשם קבלת המענק על המעסיק להגיש בקשה למנהל שירות התעסוקה לגבי כל אחד מהחודשים שלגביהם מתבקש המענק, וזאת לא יאוחר מ- 60 יום מתום אותו החודש. אישור הבקשה יותנה, בין היתר, במילוי הצהרה מקוונת גם על ידי העובד שבעדו מתבקש המענק.

לפרטים נוספים-
ניתן לפנות לרו"ח ארז עיני, מנהל מחלקת חקיקת עידוד.

צור קשר >>