הפעימה הרביעית למעסיקים

גובה המענק

סכום המענק יחולק לארבע פעימות בעבור כל אחד מחודשי העסקתו של העובד בתקופה שבין יוני 2020 עד ספטמבר 2020:

 • החזרת עובד מחל"ת מ 19/04/20 מזכה ב 3,500 ₪ (875 לחודש )
 • החזרת עובד מחל"ת מ 01/06/20 מזכה ב 7,500 ₪ (1875 לחודש )

תנאים לקבלת המענק

 1. המעסיק זכאי
 2. העובד זכאי
 3. מצבת העובדים גדלה
 4. משכורת מינימלית 3,300

פרוט התנאים

1.  המעסיק זכאי

תנאים ראשונים ל"מעסיק זכאי"

 1. בין התאריכים 29/02/20 -31/05/2020 תיק הניכויים היה פתוח במס הכנסה וביטוח לאומי.
 2. ניהול ספרים כחוק בשנת 2019

מעסיקים מיוחדים שאינם זכאים

 1. מדינה, רשות מקומית, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית, קופת חולים.
 2. גופים נתמכים ממשלתית בשיעור 25% לפחות, כגון מד"א, מפעל הפיס, מכללות ואקדמיה.
 3. מוסד חינוך שמתוקצב ממשלתית 40% לפחות  (2019), במישרין או בעקיפין.
 4. מוסד מוכר להשכלה גבוהה, או מוסד שניתנה לו תעודת היתר מאת המועצה להשכלה גבוהה, מתוקצב ממשלתית למעלה מ 40% (2019), במישרין או בעקיפין.

2.  עובד זכאי

עובדים זכאים

עובד העונה על אחד מהתנאים הבאים :

 1. תושב ישראל מעל גיל 18 ועד גיל פרישה אשר מתקיימים לגביו אחד מהדברים מהבאים:
 • העובד היה מובטל בין ינואר 2020 עד אפריל 2020 ונרשם והתייצב (אם נדרש) בלשכת התעסוקה בין 01.01.2020-28.02.2020
 • העובד פוטר או הוצא לחלת במהלך מרץ- אפריל 2020
 • עובדת שהיתה בחופשת לידה בחודשים מרץ אפריל, יצאה לחל"ת או פוטרה לאחר החופשה ועבדה אצל אותו מעסיק בפברואר 2020

       2.  העובד זכאי למענק הסתגלות מיוחד עבור חודש 05/2020 (עובד מעל גיל פרישה )

       3.  העובד זכאי לגמלת הבטחת הכנסה עבור חודש 05/2020

       4.  העובד זכאי לדמי אבטלה עבור חודש 05/2020

מי נקרא עובד שפוטר/הוצא לחל"ת?

מי שנרשם כדורש עבודה בלשכת התעסוקה עד 30/4/2020
או מי שלא נרשם אך הוכיח בדרך אחרת שפוטר או הוצא לחל"ת.
 

איזה עובד לא זכאי?

 • עובד זר

 • שולמו בעדו כספים לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית בעד החודש שבשלו מתבקש המענק למעסיק מהמדינה.

 

האם בעל שליטה וקרוביהם זכאים למענק?

 • המעסיק וקרובי משפחתו יהיו זכאים למענק בתנאי שהם הועסקו בעסק לפני 01.03.20
 • בתאגיד בעל שליטה  ומנהלים  מוגדרים כמעסיק.

 

מה בעניין עובד המועסק אצל מספר מעסיקים?

 • המענק ישולם למעסיק המשלם את השכר הגבוה יותר (לפי הצהרת העובד)

 

מצבת העובדים גדלה

מצבת עובדים – מספר העובדים באותו חודש למעט עובד שהוצא לחל"ת או פוטר.

המשמעות של התנאי לקבלת המענק:

 1. העובד נוסף על מצבת העובדים של החודש הקודם.
 2. עובדים שהוחזרו החל מחודש יוני (ומזכים במענק חודשי בסך 1,875) המענק לחודש הראשון מתקבל לעובד שחזר עד ל15 לחודש.
  דוגמאות:
  מענק יוני יתקבל רק עבור עובד שחזר עד ל 15/06 במידה והעובד חזר לאחר לה15/06 הזכאות תחול החל מחודש יולי.
  מענק יולי יתקבל עבור עובד שהוחזר עד 15/07, הוחזר העובד לאחר מכן, הזכאות תתחיל מחודש אוגוסט.

 

משכורת מינימום 3,300

שכרו של העובד אצל המעסיק בעד כל חודש שבשלו מתבקש מענק לפי חוק זה, הוא בגובה 3,300 ₪ לפחות.

 • רכיבים שלא נכללים בשכר: החזרי הוצאות כמו  אש"ל ונסיעות, תוספות שנתיות כמו הבראה, ביגוד, משכורת י"ג,  תוספת בשל עבודה במשמרות, תוספת משפחה, תוספת ותק, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית.
 • לעובד עם מוגבלות ושכר מינימום מתואם, די בשכר בסך 1,875 ₪.

 

אופן ההגשה

בקשה למענק תכלול הצהרה של המעסיק על כל אלה:

1.  חברה - מספר חברה +תיק ניכויים, לא חברה - תיק ניכויים בלבד.

2.  קיומם של תנאי הזכאות למענק (תיק ניכויים פתוח וניהול ספרים)

3.  מצבת העובדים אצל המעסיק ומספר העובדים אצל המעסיק שפוטרו או שהוצאו לחופשה ללא תשלום או שתקופת הלידה וההורות שלהם הייתה בחודש שלגביו מתבקש המענק;

4.  פרטי עובד מזכה:  שם, מספר זהות, תאריך תחילת עבודה, משרה מלאה/ או חלקית.

5.  כי שכרו החודשי של העובד הוא בגובה השכר המזערי לפחות, (3,300/1,875)  לשכר מינימום מותאם יש לצרף את אישור משרד הכלכלה לעניין.

6.  כי לא מתקיימים לגביו התנאים שלא יחשיבו עובד כ"עובד מזכה".

7.  אישור פרטי חשבון בנק המופיעים ברשות המסים.

8.  פרטי תוכנת השכר.

 

מועד ההגשה

הבקשה תוגש עד 60 ימים מתום החודש בגינו מבוקש המענק

לדוג': בקשה למענק עבור חודש יולי תוגש לכל המאוחר בתאריך 29 לספטמבר

 

נקודות חשובות

 • יש לציין כי העובד יצטרך להגיש הצהרה האמצעות אתר האינטרנט של שירות התעסוקה
 • אורך הטיפול בבקשה 21 ימים
 • המענק לא חייב במע"מ

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>