חבילת הסיוע לעסקים, עצמאים ובעלי שליטה

חבילות הסיוע שאושרו על-ידי הממשלה עוררו שאלות בקרב עסקים, עצמאים ובעלי שליטה. ריכזנו את עיקרי הדברים ואת השאלות והתשובות הנפוצות שיוכלו להיות עבורכם לעזר. משרדנו מטפל בבקשות מתחילתן ועד סופן, לרבות ייעוץ, הכוונה ובקרה עד סיום הטיפול וקבלת הכסף.

 

עצמאים - פעימת הפיצוי השנייה
 

תנאי הסף

 • העסק מאוגד כעוסק פטור/מורשה בלבד
 • מלאו לעוסק 20 שנה בשנת 2019
 • העסק היה פעיל ביום 29/02/2020
 • העסק מצהיר כי צפויה ירידה של 25% לפחות במחזור העסקאות של חודשים 3-6/2020
 • סך הכנסתו החייבת והפטורה של העוסק מכל מקורות ההכנסה למעט רוח הון ושבח מקרקעין בשנת 2018  אינה עולה על 1 מיליון ₪ ברוטו לשנה
 • ​הכנסתו השנתית מעסק בשנת 2018 לא פחתה מ- 8,568 ₪
   

גובה המענק

 • במידה ונמצאתם זכאים למענק
 • גובהו 70% מהכנסה מעסק בשנת 2018  או 10,500 ₪ - לפי הנמוך
 • עוסק שהכנסתו השנתית עלתה על  480,000  ₪ בשנה יופחת המענק ב17.3 אג' על כל שקל בהכנסה מעל לתקרה זאת.

 

שאלות ותשובות
 

מהי הכנסה חייבת?

 • הכנסה חייבת היא:
  רווח נקי מעסק - לפני קיזוז הפסדים. הכנסות ממשכורות, קצבאות פטורות ממס/חייבות במס, דמי שכירות פטורים ממס או חייבים במס.
  ההכנסה החייבת מתייחסת לכל נישום בנפרד ללא תלות בהכנסות התא המשפחתי.
   

מה קורה אם פתחתי את העסק בשנת 2019?

 • אם העסק נפתח בין ה01/01/2019 -1/10/2019.
 • ההכנסה החייבת והפטורה של העוסק מכל מקורות ההכנסה תחושב על פי שנת 2019.
 • ההכנסה השנתית מעסק בשנת 2019 לא פחתה מ- 8,568 ₪.
 • המענק יתקבל לאחר הגשת הדוח השנתי לשנת 2019.
 • הדוח השנתי לשנת 2019 יוגש עד ליום 12/07/2020.
   

מה קורה אם פתחתי את העסק אחרי 01/10/2019?

 • אינך זכאי למענק.
   

אם פתחתי את העסק אחרי ה01/03/2019, כיצד אדע אם מחזור ההכנסות שלי ירד?

 • חישוב מחזור ההכנסות יחושב כדלהל"ן:
 • ממוצע מחזור ההכנסות  מפתיחת העסק ועד 29/02/2020 כשהוא מוכפל בארבע.
 • לדוגמא: העסק נפתח ב01/05/2019 - ומחזור ההכנסות בשנת 2019 הינו 250,000 ₪.  
 • בחודשים 1-2/2020 מחזור ההכנסות הינו 30,000 ₪.
 • העסק פעל 10 חודשים עד ליום 28.02.2020 - סך מחזור ההכנסות של העסק מיום הקמתו ועד לתאריך זה הינו  280,000 ₪ .
 • התחשיב הינו : 112,000 = (280,000/10)*4.
   

מה קורה אם פתחתי עסק בשנת 2018 והיו לי הפסדים?

 • במידה והעסק נפתח בשנת 2018  - אך היו הפסדים .תיבחן זכאותו למענק לפי דוח 2019 ובתנאי שיוגש עד ה12/07/2020.
   

יש לי הכנסה משותפת עם בן הזוג, למי שייכת ההכנסה?

 • ההכנסה תפוצל באופן שווה בין בני הזוג.

 

בעלי שליטה - פעימת הפיצוי השנייה

 

תנאי הסף

 • הוגדר כבעל שליטה לעניין תשלומי ביטוח לאומי כשכיר ולכן נמנעה ממנו הזכות לקבלת דמי אבטלה.
 • מלאו לבעל השליטה 20 שנה בשנת 2019.
 • מחזיק במניות, במישרין או בעקיפין, בחברה שבשליטת 5 אנשים לכל היותר.
 • קיבל שכר בחברה בה הוא בעל שליטה בששת החודשים שקדמו למרץ 2020.
 • סך הכנסתה החייבת של בעל השליטה לשנת 2018 אינה עולה על 1 מיליון ₪.
 • הכנסת העבודה הממוצעת של בעל השליטה בשנת 2018 לא פחתה מ-714 ₪ לחודש.
 • הזכאות לפיצוי וגובה המענק יקבע על פי נתוני 2018 בתנאי שהוגש דו"ח לשנה זו.
 • מחזור החברה ירד בשיעור של 25% לפחות בחודשים מרץ - יוני 2020 לעומת התקופה הזהה בשנת 2019.  

 

גובה המענק

 • בעל שליטה שעמד בתנאים כאמור יהיה זכאי למענק בסך 70% מהכנסתו הממוצעת ממשכורת בשנת 2018 או ו 10,500 ₪ כנמוך.
 • בעל שליטה שסך הכנסתו החודשית הממוצעת בשנת 2018 הייתה מעל 40,000 יופחת המענק, כך שבגין כל שקל מעל 40,000 ₪ יופחתו 17.3 אגורות.

 

שאלות ותשובות

מהי הכנסה חייבת של בעל שליטה?

 • חישוב ההכנסה החייבת של בעל השליטה הינה ההכנסה החייבת של החברה מוכפלת באחוז שיעור אחזקת בעל השליטה בחברה ובתוספת הכנסותיו האישיות משכר העבודה, הכנסות פטורות הכנסות משכ"ד וכו'.
   

כאשר לבעל השליטה יש באחזקתו יותר מחברה אחת?

 • הפיצוי מוגבל לסך של 10,500 ₪ בגין כל החברות בהן מקבל בעל השליטה שכר.
   

מה קורה אם החברה נפתחה ב 2019?

 • החברה נפתחה בין 01/01/2019 ל-01/10/2019 תיבחן זכאותו לפיצוי לפי דו"ח 2019 ובתנאי שיוגש דוח שנתי עד 12/07/2020.
   

מה קורה אם לא שולם שכר לבעל השליטה ב 2018?

 • במידה והחברה הייתה פעילה ב2018 תיבחן זכאותו לפיצוי לפי דו"ח 2019 ובתנאי שיוגש דוח שנתי עד 12/07/2020.

 

מה קורה אם החברה הוקמה אחרי 01/10/2019?

 • בעל השליטה אינו זכאי למענק.

 

אם החברה הוקמה אחרי ה 01/03/2019, כיצד אדע אם מחזור ההכנסות של החברה ירד?

 • חישוב מחזור ההכנסות יחושב כדלהלן:
 • ממוצע מחזור ההכנסות  מפתיחת החברה ועד 29/02/2020 כשהוא מוכפל בארבע
 • לדוגמא: החברה נפתחה ב 01/05/2019 - ומחזור ההכנסות בשנת 2019 הינו 250,000 ₪. 
 • בחודשים 1-2/2020 מחזור ההכנסות הינו 30,000 ₪.
 • העסק פעל 10 חודשים עד ליום 28.02.2020 - סך מחזור ההכנסות של העסק מיום הקמתו ועד לתאריך זה הינו  280,000 ₪.
 • התחשיב הינו: 112,000 = (280,000/10)*4.

 

תנאים נוספים לפעימה השנייה

 • הבקשה למענק תאושר תוך 5 ימים מיום הגשתה ותשולם בתוך 5 ימים מאישורה
 • לא יקבל מענק עוסק או בעל שליטה בחברה שהייתה חייבת בניהול ספרים בשנת 2018 ולא ניהלה ו/או נפסלו ספריו
 • העוסק או החברה ידווחו למע"מ את הדיווחים לתקופות מרץ-יוני 2020
 • עוסקים פטורים בדיווח למע"מ בגין שנת 2020 ידרשו לדווח על המחזורים לתקופה מרץ עד יוני 2020 בנוסף לדיווח על המחזור השנתי
 • המענק לא ניתן לשעבוד ו/או עיקול אלא לשם תשלום מזונות
 • תינתן אפשרות השגה וערעור
 • תוספת מענק לעצמאי בעל עסק קטן
 • עצמאי שמחזור עסקאותיו לחודש עולה על 1,500₪ ואינו עולה על 25,000₪ יהיה זכאי לתוספת למענק, ככל שעמד
 • בתנאים מסוימים, ובכללם ירידה של 25% במחזור מרץ-אפריל 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.
 • סכום התוספת נע בין 770₪ לבין 3,025₪, כתלות בממוצע מחזור העסקאות לחודש בשנת 2019, כמפורט להלן:
 • ממוצע מחזור העסקאות לחודש עולה על 1,500₪ אך אינו עולה על 8,333₪ - 700₪
 • ממוצע מחזור העסקאות לחודש עולה על 8,333₪ אך אינו עולה על 16,667₪ - 1,875₪
 • ממוצע מחזור העסקאות לחודש עולה על 16,667₪ אך אינו עולה על 25,000₪ - 3,025₪

 

פעימת הפיצוי השלישית - השתתפות בהוצאות קבועות
 

מי זכאי?

 • עצמאים, חברות ומוסדות ציבור זכאים. אשר מחזור העסקאות ירד בשיעור של 25% לפחות בחודשים מרץ - אפריל 2020 לעומת התקופה הזהה בשנת 2019.  
 • המודל מעניק פיצוי שונה לשלוש קבוצות עסקים כדלקמן:
 • מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות עד 300,000 ₪ בשנת 2019.
 • מענק לבעלי מחזור עסקאות מ300,001- עד 1,500,000 ₪ בשנת 2019.
 • מענק לבעלי עסקאות  מ1,500,000 ₪ עד 20,000,000 ₪ בשנת 2019.

 

גובה המענק

גובה המענק משתנה בהתאם למדרג המושפע מהיקף הירידה במחזור העסקאות לעומת אשתקד.

מענק לבעלי מחזור עד 300,000 ש"ח

 • עסקים בעלי מחזור עסקאות 18,000-100,000 ₪ בשנת 2019 יקבלו מענק חד פעמי בסך 700 ₪.
 • עסקים בעלי מחזור עסקאות 100,000-200,000 ₪ בשנת 2019 יקבלו מענק חד פעמי בסך 1,875 ₪.
 • עסקים בעלי מחזור עסקאות 200,000-300,000 ₪ יקבלו מענק חד פעמי בסך 3,025 ₪.

   

מענק לבעלי מחזור מ 300,001  ₪ ועד 1,500,000 ₪  בשנת 2019

 • העיקרון במודל לקבוצה זו הוא הכפלת מחזור העסקאות בחודשים 3-4/2019 ב30%  ואת  התוצאה המתקבלת מכפילים  ב% הפיצוי המגיע בהתאם לשיעור ירידת המחזור בחודשים 3-4/2020 לעומת 3-4/2019, כפי שמופיע בתקנות .  

  

מענק לבעלי מחזור מ 1.5 מיליון  ₪ ועד 20  מיליון  ₪  בשנת 2019  

 • העיקרון במודל לקבוצה זו הוא הכפלה של מחזור 3-4/2019 בשיעור  משלים  ההוצאה
 • הנחסכת המחושב בהתאם לנוסחה בהגדרות לעיל או 30%, הנמוך מבניהם.
 • שיעור משלים ההוצאה הנחסכת :
  שיעור משלים ההוצאה הנחסכת   = (0.9 * תשומות 2019 +הוצ' שכר נחסכות )  - 1
                                                                      מחזור 2019

  

עסקים שנפתחו ב 2019   

עוסק שפעילותו החלה לאחר 1/1/2019 , מחזור עסקאותיו לעניין השוואה למחזור העסקאות בחודשים 3-4/2020 יהיה ממוצע מחזור העסקאות שלו בתקופה מחודש לאחר יום פתיחת העסק ועד 31/12/2019 , מוכפל ב 2 .  

 

 

צרו קשר עם המומחים שלנו