מענק הסיוע לעסקים- הפעימה השלישית

בהמשך להחלטת הממשלה ולהודעות קודמות בנושא, הרינו לעדכנכם כי רשות המיסים פרסמה את ההנחיות בנוגע לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, בגין חודשים מרץ ואפריל 2020.

המענק נועד לפצות את העסקים בגין ההוצאות הקבועות של העסק, כגון: תשלומי שכירות, חשבונות חשמל ומים וכד'.

נציין, בתמציתיות, כי המענק יינתן:

  • לחברה/שותפות אשר מחזור עסקאותיה לשנת המס 2019 עולה על 18,000 ₪ ואינו עולה על 20,000,000 ₪.
  • לעצמאי אשר מחזור עסקאותיו לשנת 2019 עולה על 300,000 ₪ ואינו עולה על 20,000,000 ₪.
  • לעסק חדש שנפתח בין 1.3.2019 ובין 31.12.2019 יקבע מחזור העסקאות לפי חישוב יחסי (מחזור העסקאות מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק ועד ליום 31 בדצמבר 2019, כשהוא מחולק במספר חודשי העיסוק ומוכפל ב-12).

התנאים העיקריים לקבלת המענק:

  • הפגיעה במחזור העסקאות בחודשים מרץ ואפריל 2020, ביחס לחודשים מרץ ואפריל 2019, הינה בשיעור העולה על 25% כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה ולא מכל גורם אחר.
  • סכום המענק לא יעלה על תקרה בסך 400,000 ₪.

הגשת הבקשה לקבלת מענק הסיוע הנ"ל תתאפשר החל 12.5.2020 ועד 10.8.2020.

בדומה לפעימות קודמות, גם הבקשה לפעימה השלישית תוגש בטופס מקוון באתר רשות המסים.

לפרטים נוספים בנוגע לזכאות ולחישוב המענק ניתן לעיין בהנחיות המפורטות של רשות המיסים.