שאלות ותשובות בעת יישום IFRS 13, מדידת שווי הוגן לאור משבר הקורונה (COVID19)

המשבר הביא ללחץ על מוכרים המבקשים למכור נכסים כעת בשל מצוקת מזומנים. מהי ההשלכה של המצב הכלכלי על מדידות שווי הוגן שמבצעת החברה?

שווי הוגן הוא המחיר שיתקבל במכירת נכס או שישולם בהעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. במקרים בהם השווי ההוגן של הנכס או ההתחייבות אינו ניתן לצפייה (כלומר, אין מחיר מצוטט בשוק פעיל) נדרשת החברה לאמוד את השווי ההוגן תוך שימוש בטכניקת הערכה שמתאימה לנסיבות ושקיימים עבורה מספיק נתונים שניתנים להשגה, זאת תוך שימוש מקסימלי בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.

כתוצאה ממשבר הקורונה וההשפעה שלו על השווקים  ייתכן ויהיו אתגרים במדידת שווי הוגן של נכסים או התחייבויות שאינם ניתנים לצפייה שכן השווקים עברו זעזוע המלווה במיעוט עסקאות ובפעילות פחותה משמעותית. שווי הוגן יש למדוד תחת ההנחה שהעסקה למכירת הנכס או להעברת ההתחייבות הינה עסקה רגילה המתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או של ההתחייבות שלחברה יש גישה אליו; או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי ביותר עבור הנכס או ההתחייבות שלחברה יש גישה אליו (השוק המיטבי).

תנאי השוק הנוכחיים עשויים שלא להטיב עם המוכרים והם מחייבים בחינה מדוקדקת של הנתונים. בבחינת שווי הוגן נדרש לבחון את תנאי השוק הספציפי ורק כאשר פגיעה בשווי ההוגן משקפת את כלל פעילות השוק, יש להתחשב בה בקביעת השווי ההוגן, כאשר מנגד לא ניתן לכלול בקביעת שווי הוגן את צפיות החברה להתאוששות עתידית של השוק.

כמו כן, מאחר ומדידת שווי הוגן נסמכת על מכירה רגילה אין לקחת בחשבון עסקאות שנעשו בסיטואציות של כפייה, בהם אחד הצדדים, כפה על הצד השני לבצע את העסקה במחיר הנמוך ממחיר השוק תוך ניצול המצוקה הכלכלית בה שרוי הצד שנכפתה עליו העסקה.

 

ליצרת קשר עם המומחים שלנו 

 

חזרה לעמוד הראשי של שאלות ותשובות בנושא משבר הקורונה והדיווח הכספי