תמיכות בצל הקורונה- מענקים למוסדות ציבור

משבר הקורונה מביא את ארגוני המגזר השלישי להתמודד עם מציאות שכמוה לא הכרנו - התקופה שאנו חווים והאתגרים מולם אנו ניצבים הינם חסרי תקדים ועלולים לעצור מלכת לא מעט מהארגונים החברתיים הכה חשובים לחברה הישראלית. תכנון וקבלת החלטות אופרטיביים ומהירים, תוך הסתכלות על התקופה הקרובה ועל התקופה שלאחר חזרת המשק לפעילות מלאה, הינם משמעותיים ביותר, ובמסגרת הזו נדרשת בחינה מקיפה של כלל הערוצים מהם ניתן לקבל סיוע מהמדינה.

להלן תנאים ומסמכים נדרשים לצורך חישוב 'מענק קורונה' למוסדות ציבור, כפי שפורסמו ביום 7/5/2020 על ידי רשות המסים בישראל

תנאים בסיסיים להגשת בקשה למענק:

 1. לפחות שליש מהכנסות המוסד בשנת 2018 אינו מתרומות או מתמיכות (תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב או תמיכות מרשויות מקומיות), כלומר לפחות שליש מהכנסות המוסד הציבורי מקורו במכירת שירותים או מוצרים ברוב חודשי השנה.
 2. מחזור ההכנסות ממכירת שירותים ומוצרים בתקופה מרץ - אפריל 2020 ירד בלמעלה מ-25% לעומת הממוצע הדו חודשי (ס"ה מחזור שנתי מחולק ל-6 = מחזור בסיס) של הכנסות ממכירת שירותים ונכסים בשנת 2019.

 

מסמכים שיש לצרף על ידי מוסדות ציבור שמחזורם בשנת 2019 עמד על  18,000 עד 1,500,000 ש"ח:

 1. מאזן בוחן שנתי 2019, קרי ליום 31.12.2019 .
 2. כל כרטיסי ההכנסות לשנת 2019 .
 3. מאזן בוחן  ליום 29.2.2020, קרי בגין החודשים ינואר ופברואר 2020.
 4. מאזן בוחן  ליום  30.4.2020, קרי בגין החודשים ינואר עד אפריל (כולל) 2020.
 5. כל כרטיסי הכנסות לתקופה ינואר עד אפריל 2020.

 

מסמכים שיש לצרף על ידי מוסדות ציבור שמחזורם בשנת 2019 עמד על  1,500,000 עד 20,000,000  ₪

 1. מאזן בוחן שנתי 2019, קרי ליום 31.12.2019 .
 2. כל כרטיסי ההכנסות לשנת 2019 .
 3. מאזן בוחן  ליום 29.2.2020, קרי בגין החודשים ינואר ופברואר 2020.
 4. מאזן בוחן  ליום  30.4.2020, קרי בגין החודשים ינואר עד אפריל (כולל) 2020.
 5. כל כרטיסי הכנסות לתקופה ינואר עד אפריל 2020.
 6. לגבי עובדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו בתקופה שמיום 1.3.2020 עד 30.4.2020 יש לצרף המסמכים והמידע הבאים:
 • תלושי שכר ל-3 החודשים שקדמו לחודש היציאה לחל"ת או הפיטורים.לחילופין, דוח מתוכנת השכר הכולל את השכר החייב בדמי ביטוח לאומי ל-3 החודשים שקדמו לחל"ת או לפיטורים.
 • תאריך יום תחילת חל"ת  ותאריך יום סיום חל"ת (ניתן להוציא דוח מתוכנת השכר).

 

נציין כי לצורך החישוב נדרשים נתונים של שנת 2018 בדבר המחזור ממכירת שירותים או מוצרים והעלויות ששימשו למכירת השירותים או המוצרים. נתונים אלו מצויים אצל רואה החשבון שביקר את הדוחות ל-2018 ולכן אין צורך לערוך אותם במיוחד.

 

גובה המענק

המענק למוסדות ציבור שמחזורם בשנת 2019 עמד על 18,000 עד 300,000 ש"ח ואשר עומדים בתנאים הבסיסיים כמפורט לעיל, הינו בסכום קבוע, בהתאם לגובה המחזור ממכירת שירותים ומוצרים:

18,000 עד 100,000 ₪- מענק בסך 700 ש"ח

100,001 עד 200,000 ₪ - מענק בסך 1,857 ש"ח

200,001 עד 300,000 ₪ - מענק בסך 3,025 ש"ח

 

המענק למוסדות ציבור שמחזורם בשנת 2019 עמד על 300,000 עד 1,500,000 ₪ ואשר עומדים בתנאים הבסיסיים כמפורט לעיל נקבע לפי המחזור ולפי מדרגת שיעור הירידה במחזור ממכירת שירותים ומוצרים:

ירידת מחזור בן 25% ל 40% - המענק יחושב לפי: מחזור הבסיס כפול 0.03

ירידת מחזור בן 40% ל 60% - המענק יחושב לפי: מחזור הבסיס כפול  0.06

ירידת מחזור בן 60% ל80% - המענק יחושב לפי: מחזור הבסיס כפול 0.105

ירידת מחזור מעל80% - המענק יחושב לפי: מחזור בסיס כפול 0.15

 

המענק למוסדות ציבור שמחזורם בשנת 2019 עמד על 1,500,000 עד 20,000,000 ₪ ואשר עומדים בתנאים הבסיסיים שפורטו לעיל מחושב על בסיס מדרגת שיעור הירידה במחזור, מקדם השתתפות בהוצאות קבועות (מקדם המתחשב בחסכון בעלויות בגין הוצאה לחל"ת) ומחזור הבסיס.

 

בכל מקרה המענק מוגבל לתקרה של 400,000 ₪ למוסד ציבור.

 

מועד ואופן הגשת הבקשה:

את הבקשה למענק ניתן להגיש עד ליום 10.8.2020 .

הבקשה תוגש באמצעות הטופס המקוון המתאים לכך באתר רשות המיסים.

לבקשה יש לצרף דוח כספי מבוקר לשנת 2018 וכן אישור רואה חשבון לגבי כל הבאים:

 1. הכנסות ממכירת שירותים ומוצרים לתקופת הבסיס ולתקופת המענק (3-4/2020 )
 2. הכנסות ממכירת שירותים ומוצרים לשנת 2018.
 3. העלויות הקשורות למכירת השירותים ומוצרים לשנת 2018 .

משרדנו עומד כמובן לרשות לקוחותינו במתן הבהרות ובליווי בהכנת החומרים והאישורים הנדרשים.