עדכון- פחת מואץ ברכישת ציוד

 

בשל ההשפעות הכלכליות הנובעות מהתפרצות מגפת הקורונה, ובמטרה לעודד פעילות בישראל, פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה)(הוראת שעה), התשפ"א-2020 (להלן: "התקנות"). על פי התקנות, נישום יהיה רשאי לבקש כי על ציוד[1] שנרכש בתקופה שמיום 1 בספטמבר 2020 ועד ליום 30 ביוני 2021 (להלן: "התקופה הקובעת"), יחול פחת בשיעור כפול משיעור הפחת החל לגביו לפי כל דין, ובלבד שסך כל הפחת שיינתן לציוד, לפי הוראות כל דין, לא יעלה על מחירו המקורי.

הנישום יוכל לנכות פחת מואץ לגבי ציוד בר-פחת כאמור, ובלבד שנרכש בידיו במהלך התקופה הקובעת וכי הוא החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו או עד ליום 30 ביוני 2021 (להלן: "תום התקופה הקובעת"), לפי המאוחר מבניהם[2]; ולגבי ציוד ששימש במפעל תעשייתי, עד תשעה חודשים מיום רכישתו או עד לתום התקופה הקובעת, לפי המאוחר מבניהם. על הציוד שנרכש לשמש בייצור הכנסה החל מיום הפעלתו ועד לתום שנת המס בה נתבע פחת מואץ, לפחות.

כמו כן, בכל מקרה בו בחר הנישום להפחית ציוד בפחת מואץ מכוח התקנות, הבחירה תחול על כל הציוד הנרכש בתקופה הקובעת שבעדו רשאי הנישום לתבוע פחת מואץ.

בנוסף, נקבעו בתקנות סייגים לתחולתן ומגבלות למניעת תכנוני מס.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>

 

 


[1] "ציוד" – לרבות מכונות ורכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאינו משאית, ולמעט נכס בלתי מוחשי.

[2] ולגבי ציוד מסוג שאינו ניתן להפעלה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו, עד תשעה חודשים מיום רכישתו או לתום התקופה, והכל לפי המאוחר מביניהם.