מבחני תמיכה לסיוע למוסדות ציבור שהכנסותיהם פחתו

 

עד כה ניתן סיוע למוסדות ציבור אשר נכללו בהגדרת מוסד ציבורי זכאי אשר לפיו נדרש כי שליש לפחות מהכנסתו של המוסד הציבורי  לא הייתה מתמיכה, לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, מתמיכה מאת רשות מקומית, או מתרומות וכי עיקר הכנסתו שלא מתמיכות ותרומות הייתה ממכירת שירותים או מוצרים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה.

ביום 20 בינואר 2021 פורסמו מבחני תמיכה לסיוע למוסדות ציבור שהכנסותיהם ירדו בשנת 2020 בלפחות 25% לעומת שנת 2019. חישוב הירידה בהכנסות כולל את הירידה בתרומות.

בהתאם למבחנים "ארגון זכאי" הינו ארגון ללא כוונת רווח, שאינו מוסד ממוסדות המדינה, הפועל לטובת אחת מהמטרות האלה לפחות: חינוך, רווחה, בריאות והצלת חיים, תרבות, אומנות, ספורט, דת, מחקר, מדע וטכנולוגיה, סביבה ובעלי חיים, מורשת והנצחה, שיכון ופיתוח עירוני, התנדבות, קהילה וחברה למעט גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב ומוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה וגופים נוספים המפורטים במבחני התמיכה.

המענק יהווה סיוע למגוון רחב של עמותות אשר לא היו זכאיות למענק עד כה.

התנאים לזכאות בעיקרם:

  • הגשת בקשת תמיכה כנדרש.
  • קיום אישור ניהול תקין לשנת 2021.
  • מחזור הכנסות בשנת 2019 - בין 300 אלפי ש"ח ל- 400 מיליון. לגבי מוסד ציבור שאינו עורך דוח כספי מבוקר  יהיה זכאי רק ממחזור ההכנסות העולה על 500 אלף ש"ח.
  • עלות הפעילות של המוסד בשנת 2019 (בלא הוצאות בשווה כסף ובשווי מתנדבים, ובלא הוצאות הנהלה וכלליות, גיוס תרומות, שיווק, מימון ואחרות) מהווה לפחות 50% ממחזור הפעילות.
  • המוסד אינו זכאי למענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 5015 מיום ל' בניסן התש"ף (24 באפריל 2020) או למענק בהתאם לפרק ו' לחוק התכנית לסיוע כלכלי.
  • מחזור הכנסותיו של המוסד בשנת 2020 נמוך בשיעור העולה על 25% ביחס למחזור ההכנסות של המוסד בשנת 2019, מחזור ההכנסות של מוסד הציבור יחושב בניכוי השתתפות המדינה בתקציב מוסד חינוך שהפעיל מוסד הציבור ובניכוי תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב שקיבל מוסד הציבור בשנים אלה;
  • הפעילות הנתמכת של מוסד הציבור מופנית לכלל האוכלוסייה ובמהותה אינה מיועדת לקידום עניינו של פרט או פרטים מסוימים וידועים. 

תחילתם של מבחנים אלה ביום פרסומם (20.1.2021), והם יעמדו בתוקפם עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב 31.12.2021.

*טרם נפתחה אפשרות ההגשה בפועל.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>