עידית כהן ואדוה בלמס - ניתוח תגמול חתך מגדרי לגלובס

אדווה בלמס , מנהלת צוות מימון תאגידי, BDO Consulting |

08 מרץ 2020

לרגל יום האישה הבינלאומי, עידית כהן, מנהלת תגמול בכירים BDO Consulting ועו"ד אדווה בלמס, דירקטורית, מנהלת צוות מימון תאגידי, BDO Consulting בניתוח תגמול בחתך מגדרי בחברות מדד ת"א 125 בשנים 2016-2018.

מניתוח השכר של מנהלים בכירים המכהנים בחברות הכלולות במדד ת"א 125 בשנים 2016-2018, בחתך מגדרי ולפי פילוחים שונים, עולים הנתונים הבאים:

  • שיעור הנשים המחזיקות בתפקידי ניהול בכירים בשנת 2018 נמצא במגמת עלייה קלה לעומת שנים קודמות ועומד על כ22% בכלל הענפים.
  • שיעור הנשים המכהנות כדירקטוריות הינו כ- 22% בלבד, ואילו שיעור הנשים המכהנות כיושבות-ראש דירקטוריון, נמוך אף יותר ועומד על 8% בלבד, כלומר, ישנן 5 יו"ריות בלבד(הבהרה: מתוך הנתונים כפי שמפורסמים במסגרת תקנה 21 בדו"חות הכספיים).
  • נראה שבשנים האחרונות, על אף שהמודעות לנושא פערי השכר המגדרי הולכת וגוברת, מגמה זו טרם קיבלה את ביטוייה בסקטור העסקי ועדיין ישנם פערי שכר משמעותיים בחלוקה מגדרית. השנה בחנו גם את פערי השכר בחילופי מנהלים באותן חברות ובאותם תפקידים. ברוב המקרים כשגבר החליף אישה באותו תפקיד ובאותה חברה שכרו היה גבוה יותר בצורה משמעותית לעומת גבר שהחליף גבר באותם תנאים – במקרים אלו לא היה שינוי שכר משמעותי, אם בכלל.
  • בחלוקה לפי תפקידים ניתן להבחין בבירור כי בתפקידי יועמ"ש הייצוג הנשי משמעותי ובא לידי ביטוי הן במספר הנשים המכהנות כיועמ"ש והן ברמות שכרן לעומת גברים.
  • פערי השכר המשמעותיים ביותר בין גברים לנשים נמצאו בענפי הטכנולוגיה וחיפושי גז ונפט, ייתכן והלה מקורו, בין היתר, בכך שאין נשים המכהנות בענפים אלו כמנכ"ליות או כיו"ר דירקטוריון, תפקידים בהם באופן מסורתי משתכרים יותר..
  • הענף היחידי בו נמצא כי היקף שכרן של נשים גבוה משל גברים היה ענף הבנקאות, וזאת בשיעור של כ- 10%. הלה הודות לכך ששיעור ייצוגן בתפקידים הבכירים ביותר גבוה.   
  • ייצוג הנשים בתפקידים בכירים בת"א 125 דומה לשיעור ייצוגן בכנסת (כ- 23%) וגבוה משיעורן כנבחרות ציבור ברשויות המקומיות (17.5%).

 

שכר ממוצע לבכיר- חלוקה ענפית


הטבלה הבאה מציגה את מספר הנשים והגברים וכן עלות השכר השנתית הממוצעת (באלפי ₪) עבור כל תפקיד בשנת 2018:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן לראות כי ענף הבנקים הינו הענף המתגמל ביותר לנשים בכירות כאשר שכרן הממוצע של 10 הנשים בענף זה עומד על כ- 3,110 אלפי ₪ בשנה.

הענפים בהם פערי השכר הינם גדולים משמעותית הינם ענפי התעשייה, חיפושי גז ונפט והטכנולוגיה עם פערי שכר בגובה של כ- 129%, 137% ו- 150% בהתאמה. מלבד העובדה ששיעור הנשים המכהנות בתפקידים בכירים בענפים אלו הינו נמוך יחסית, אלו שזכו לכהן בתפקידים בכירים מרוויחות משמעותית פחות מהמנהלים הגברים שלצידן.

 

פערי השכר בחלוקה ענפית

ניתן לראות כי פערי השכר בין נשים לגברים בענפי המשק לאורך 3 השנים האחרונות הינם במגמה מעורבת. בחלק מהענפים ניתן לראות עלייה עקבית ובחלק מגמה הפוכה.

הגרף להלן מציג את פערי השכר בין נשים לגברים בתפקידים בכירים בחברות מדד תל אביב 125 בחלוקה ענפית בשנים 2016-2018:

 

שיעור נשים בחלוקה לתפקידים

מכהנות בתפקיד מנכ"ל מתוך 91 מנכ"לים שנדגמו.

 

שיעור הנשים בדירקטוריון

מהנתונים עולה כי נשים מהוות כ22% מחברי הדירקטוריון בחברות שנדגמו. שיעור נשים בדירקטוריון, עלה בשנים האחרונות מ18% בשנים 2015-2016 ל 19% בשנת 2017 ול 22% ב2018 בעקבות רגולציה שנועדה ליצור ייצוג הולם לנשים.
מנתוני שנת 2018 עולה כי בענפי מסחר ושירותים, נדל"ן ובינוי שיעור הנשים בדירקטוריון הוא הגבוה ביותר ועומד על  23%-24%.

 

הדרך לשיווין מגדרי מלא, הן בשיעור הייצוג של נשים בתפקידי מפתח במשק והן בחבילות התגמול שלהן, עוד ארוכה. יחד עם זאת, בשנים האחרונות אנחנו עדים לניצני שינוי מגמה, בעיקר בענף הבנקאות ובמגזר הציבורי, וזאת הודות לרגולציה מחייבת, שיח מתקדם ומגמה עולמית הולכת ומתפתחת.

 

הניתוח הנ"ל פורסם בעיתון גלובס