מאמר:

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז- 2016 השלכות על הדוחות הכספיים ליום – 31 בדצמבר 2016

02 ינואר 2017

ביום 29 בדצמבר 2016 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017
ו- 2018 (, התשע"ז- 2016 )להלן: "החוק"(.
במסגרת החוק, נקבע, בין היתר, כי יופחת שיעור מס החברות בשנת המס 2017 ל- 24% ובשנת המס 2018 ואילך ל- 23%
)במקום 25% כיום(. בנוסף, הופחת שיעור מס החברות על הכנסה מועדפת של מפעל מועדף באזור פיתוח א' מ- 9% ל- 7.5%
החל משנת 2017.

למסמך המלא לחץ כאן