This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

ניוזלטר לסיכום רבעון שני 2019 - רשות ניירות ערך

30 יולי 2019

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

2.1 רשות ניירות ערך - החלטות בנושאים חשבונאיים

עמדות סגל בנושאים חשבונאיים של רשות ניירות ערך

עמדת סגל חשבונאית מספר 22-1 היוון עלויות אשראי לדירות למגורים אשר ההכנסה בגין מכירתן מוכרת לאורך זמן

ב-30 ביולי 2019 פורסמה עמדת סגל חשבונאית מספר 22-1 היוון עלויות אשראי לדירות למגורים אשר ההכנסה בגין מכירתן מוכרת לאורך זמן (העמדה). העמדה מתבססת על החלטת ה-IFRIC ממרץ 2019 ומתייחסת למספר היבטים נוספים העולים מיישום החלטת ה-IFRIC.

לפרק השלישי של פרסום זה הדן בדגשים הקשורים לדיווח הכספי צורף מאמר המסכם את הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי המתהוות בגין הקמה של יחידות דיור  אשר ההכנסה בגין מכירתן מוכרת לאורך זמן ואת ההתייחסות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRIC) ושל סגל הרשות לניירות ערך לנושא כפי שהוא בא לידי ביטוי בעמדה.

לעמדת הרשות לניירות ערך: לחץ כאן
 

פניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים של רשות ניירות ערך

ב-17 ביוני 2019 פרסם סגל הרשות פניות מקדמיות בנושאים החשבונאים שלהלן:

  • פטור מצירוף דוחות כספיים של חברה כלולה בחברת ג'נרשיין קפיטל בע"מ העומדת בהגדרת "ישות השקעה" כמוגדר בתקן דיווח כספי בינלאומי 10, דוחות כספיים מאוחדים.

  • בחינת העמידה של קרן ההשקעות ויולה ג'נרשיין בע"מ בהגדרת "ישות השקעה" כמוגדר בתקן דיווח כספי בינלאומי 10, דוחות כספיים מאוחדים.
  • הטיפול החשבונאי בהסדרי חברת החשמל לישראל בע"מ עם המדינה להסדרת זכויות בנכסים.
  • בקשה לקבלת ארכה לפרסום דוחות פרופורמה של מספר ימים בודדים שלא יעלה על שבועיים (עד למועד פרסום הדוחות הכספיים) של החברות אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.) בע"מ וקסטרו מודל בע"מ.
  • בקשה לקבלת ארכה לפרסום דוחות פרופורמה של חברת דלק מערכות רכב בע"מ לתקופה מרבית של חודשיים לאור קושי משמעותי בהכנתם בפרק הזמן הקבוע בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל- 1970.
  • בקשה לקבלת פטור מהצגת נתוני פרופורמה של חברת טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ לאור בחינת מהותיות של פעילות שנרכשה והעדר מידע חשוב למשקיע.
  • בקשה לקבלת פטור מהצגת נתוני פרופורמה של חברת פטרוטקס, שותפות מוגבלת לאור קשיים בהשגת הנתונים והעדר מידע חשוב למשקיע.

לסיכום הפניות המקדמיות: לחץ כאן
 

2.2 רשות ניירות ערך - נושאים נוספים

עמדות סגל הרשות בנושאים משפטיים - שאלות ותשובות

ב-15 במאי 2019 וב-18 ביולי 2019 פורסמו שאלות ותשובות המשקפות החלטות ועמדות של סגל הרשות בסוגיות הנוגעות ליישום דיני ניירות ערך ודיני תאגידים.

בשאלות ותשובות מתייחס סגל הרשות, בין היתר, להתאמות הנדרשות בין נתוני NON-GAAP הנכללים בדוחות התקופתיים ו/או בדוחות הרבעוניים למדדים הכספיים הקרובים אליהם שנכללים בדוחות הכספיים. זאת בנוסף להסברים שיש לכלול בדוחות ביחס למדדים אלו.

לכלל השאלות והתשובות שפורסמו על ידי רשות ניירות ערך: לחץ כאן
 

עמדת סגל משפטית מספר 103-40: פרסומים המתייחסים להצעה לציבור של ניירות ערך

ב-13 ביוני 2019 פרסם סגל הרשות את עמדה משפטית מספר 103-40: פרסומים המתייחסים להצעה לציבור של ניירות ערך (העמדה). העמדה מגדירה את התנאים בהם פרסום יכול לכלול את האמירה לפיה ההצעה נעשית "על פי תשקיף שקיבל את היתר הרשות" ואת האופן בו חברה רשאית לכלול נתונים כספיים מתוך תשקיף בפרסומיה. בנוסף מבהיר סגל הרשות כי בפרסומים לקראת הצעות פרטיות פוטנציאליות לא ניתן לכלול נתונים מתוך התשקיף, להפנות לנתונים מתוך התשקיף או להתייחס להיתר הרשות לתשקיפים אלו.  

לעמדה משפטית מספר 103-40: לחץ כאן
 

דוח יחידת הביקורת: דוח ריכוז ממצאים בנושא היוון עלויות אשראי

ב-19 ביוני 2019 פרסמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך את דוח יחידת הביקורת: "דוח ריכוז ממצאים בנושא היוון עלויות אשראי" ("הדוח"). הדוח פורסם בעקבות ביקורת רוחב בנושא היוון עלויות אשראי במסגרתה נבחנו היבטי ההכרה, המדידה, ההצגה והגילוי של היוון עלויות אשראי לנכסים כשירים בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 23 (IAS) עלויות אשראי כפי שדווחו במסגרת הדוחות הכספיים של חברות המדגם לשנים שנסתיימו בימים 31.12.2016 ו-31.12.2017.  

לסיכום דוח יחידת הביקורת: לחץ כאן

לדוח יחידת הביקורת: לחץ כאן
 

הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות - דוח סופי

ב-19 ליוני 2019 פורסם הדוח הסופי של הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות ("הוועדה"). הוועדה הוקמה לצורך גיבוש המלצות באשר לאמצעים ולצעדים הנדרשים לעידוד הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות לאומיות בישראל (דוח הביניים של הוועדה פורסם באוקטובר 2018 להערות הציבור ונדון במסגרת הניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2018).

המלצות הוועדה מבוססות על עקרונות מודל קרנות REIT (Real Estate Investment Trusts), וקובעות, בין היתר מודל מיסוי לפיו הקרן תשוקף לצרכי מס ותחויב לחלק למשקיעים לפחות 90% מרווחיה, במהלך השנה בה נוצרו. בהתאם למודל הקרנות יוקמו כחברה בע"מ וידרשו להירשם למסחר בבורסה לניירות ערך במהלך שלוש שנים ממועד התאגדותן. בנוסף ידרשו הקרנות לבצע השקעות במיזמי תשתיות (החזקה, העמדת חוב ותפעול) בתחומים כדוגמת האנרגיה, המים, התחבורה, הבינוי, הסביבה והתקשורת (כאשר לפחות 75% מתוכם יהיו בישראל).

כיום מיזמי תשתיות נדרשים לפנות למערכת הבנקאית לקבלת אשראי. לדעת הוועדה ההקמה של קרנות נסחרות צפויה להגדיל את מקורות המימון של מיזמים כאמור ולהקטין את עלויות האשראי וההון הנדרש להקמתם. בנוסף הקרנות הנסחרות יאפשרו לציבור להיות שותף למיזמי תשתית שהינם לעיתים בעלי חשיבות לאומית.  

לדוח הוועדה: לחץ כאן

להודעת הרשות לניירות ערך אודות עיקרי המלצות הוועדה: לחץ כאן
 

דוח יחידת הביקורת: ביקורת בנושא בחינת ירידת ערך מוניטין בחברה תעשייתית

ב-2 ביולי 2019 פרסמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך בשיתוף עם מערך הערכות השווי ופיתוח שוק את דוח יחידת הביקורת: "ביקורת בנושא בחינת ירידת ערך מוניטין בחברה תעשייתית" ("הדוח"). הדוח פורסם לאחר בחינה בנוגע לסבירות ההנחות העיקריות שנלקחו בחשבון במסגרת הערכת שווי של פעילות תעשייתית ("הפעילות") שבוצעה על ידי חברה ציבורית המחזיקה בה. הערכת השווי נערכה במסגרת בחינת ירידת ערך לשווי הפעילות ושימשה לקביעת הסכום בר ההשבה שלה. לאור ממצאי הביקורת, החברה הציבורית עדכנה את ההנחות אשר עמדו בבסיס הערכת השווי למועד הקובע. העדכון הביא להפחתה של שווי הפעילות.

לסיכום דוח יחידת הביקורת: לחץ כאן

לדוח יחידת הביקורת: לחץ כאן