This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

אכיפה מנהלית

28 נובמבר 2011

דנה גוטסמן ארליך , שותפה ראש קבוצת ניהול סיכונים במגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים (RAS) BDO Consulting |

כיצד אתם נערכים לחוק אכיפה מנהלית?

בפברואר 2011 נכנס לתוקף חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), (התשע"א) 2011, המכונה "חוק אכיפה מנהלית" אשר מהווה תיקון למספר חוקים, שבעיקרם חוק ניירות ערך.

החוק קובע שורה של עונשים אשר בסמכות ועדת האכיפה להטיל בגין הפרות החוק אשר אינן מגיעות לכדי עבירות פליליות וביניהם: 

 • קנסות
 • הרחקה מעיסוק כנושא משרה בכירה
 • ביטול או התלייה של רישיון, אישור או היתר
 • הוראה על פעולות לתיקון ההפרה והפקדת עירבון לשם כך 
 • תשלום לנפגעי ההפרה כמו כן, החוק מטיל אחריות פיקוחית עקיפה על מנכ"ל החברה וניתן להטיל עליו עונשים (כגון קנס של עד מחצית מהסכום המוטל על המפר) אף ללא האשמה ישירה שלו.

לצורך הערכות לחוק, יש ליישם תוכנית אכיפה מנהלית יעילה ואפקטיבית!

עפ"י רשות ניירות ערך, יישומה בפועל של תכנית אכיפה יעילה על ידי התאגיד, ייזקף בידי הרשות לזכות התאגיד, או יחידים בו, ביחס להפעלת סמכויותיה האכיפתיות.
תהליך העבודה כולל, בין היתר:

 1. סקירת הוראות החוק הרלוונטיות. 
 2. מיפוי המצב הקיים, הנהלים והבקרות הקיימים לצורכי אכיפת החוק. 
 3. הכנת תוכנית מנע פנים ארגונית להפרות.
 4. כתיבה נהלים בנושא: דיווחים תקופתיים, דיווחים מיידיים, דיווחים מיוחדים (תשקיפים, הצעות רכש והנפקות), מדרג אישורים, שמירת סודיות ומידע פנים (לרבות רכישה ומכירה של ניירות ערך). 
 5. הדרכות שוטפות לעובדים, להנהלה ולדירקטוריון. 
 6. בחינת הצורך בעדכון תקנון החברה ופוליסת הביטוח.

מטרות התוכנית:

 • מניעת הפרות החוק מראש, ככל שניתן.
 • מזעור נזקים של הפרות שארעו.
 • הגנה על נושאי המשרה והדירקטוריון.
 • קביעת סנקציות ואמצעי אכיפה פנימיים על מפרים בארגון.
 • קביעת תוכנית הדרכות והטמעת נהלים בקרב עובדי הארגון.