מאמרים:

הקדם תרופה למכה - כמה מילים על אכיפה מנהלית

07 דצמבר 2015

תוכנית האכיפה המנהלית מהווה כלי ניהולי חיוני לצורך עמידה בדרישות דיני ניירות ערך, לצמצום הסיכונים ולשיפור המודעות והמעורבות הפנימית בחברות, באשר למדיניות של ההנהלה. התכנית מאפשרת הגברת הציות והשמירה על החוק מתוך החברה פנימה. תכנית אכיפה פנימית, שמוטמעת בארגון, מסייעת להפחית ולצמצם את חשיפת התאגיד ועובדיו לסיכון של הפרות חוק.

מטרות התוכנית שהוגדרו על ידי הרשות לניירות ערך הינן יצירת תרבות אתית בארגון בה כל אחד מעובדי הארגון והפועלים בשמו יפתח מודעות ואכיפה עצמית ביחס לכללי הארגון והחוק, מתן כלים לבעלי התפקידים למלא את תפקידם, על פי דיני ניירות ערך, צמצום של הפרות חוק ונהלים. מכאן שהרשות דורשת תרבות ארגונית של ציות וכיבוד הוראות הדין על ידי החברות.

יישומה של תוכנית האכיפה הפנימית מחייב בניית תשתיות ארגונית וניהולית, לרבות הכשרת בעלי תפקידים רלוונטיים, וקבלת סיוע מקצועי על ידי מיפוי דרישות דיני ניירות ערך והתקנות הרלוונטיות. במסגרת הטמעת התוכנית נדרש ביצוע של פעילויות פיקוח ובקרה, כדי לוודא שהתוכנית מיושמת הלכה למעשה בארגון.

בהתאם למסמך הקריטריונים שפורסם על ידי הרשות, יישום אפקטיבי של התכנית יכול לסייע בידי החברה כטענת הגנה אפשרית, כנגד הטלת אחריות אישית, אם יוכיחו שעשו כל שניתן כדי למלא חובתם למניעת הפרות חוק. במסמך זה נקבעו הקריטריונים ואמות מידה להכרה בתוכנית אכיפה פנימית כיעילה.

אחד הקריטריונים המרכזיים במסמך הינו אחריות הדירקטוריון וההנהלה לגיבוש, אימוץ ויישום של תכנית האכיפה הפנימית. במסמך זה הרשות מדגישה כי היא רואה את הדירקטורים כאחראים ישירים להתנהלות תקינה של החברה. הם מחויבים למנות ועדת אכיפה פנימית בתאגיד וממונה אכיפה פנימית. הם אינם יכולים לנקוט בגישה של "שגר ושכח" אלא עליהם להוות חלק אקטיבי בתהליך בניית התוכנית ולבצע מעקב אחר יישומה הלכה למעשה על ידי התאגיד. בנוסף, על הדירקטורים לקבל דיווחים תקופתיים באשר ליישום התוכנית, כמו גם לשמור על עדכניות התוכנית במקרים של שינויים בפעילות הארגון או הרגולציה.

הרשות מציינת במסמך הקריטריונים שהיא רואה אחריות אישית של הדירקטוריון בישום התוכנית. יתרה מכך, לדעתה תכנית האכיפה מתחילה בהנהגת התאגיד והיא אפילו מציינת ב"רוח המפקד".

מכאן ניתן להבין שהדירקטוריון הוא הגורם האחראי לוודא שהתאגיד יגבש, יאמץ ויישם תכנית אכיפה פנימית, והוא הנושא באחריות העליונה לפיקוח על ביצועה הלכה למעשה. האחריות של הדירקטורים היא אחריות אישית ולפיכך עליהם להיות מעורבים באופן פעיל בתהליך ולדון בהמלצות המתקבלות כתוצאה ממנו. על הדירקטורים להיות שותפים ישירים ולוודא כי התהליך בכללותו מבוצע באופן מהותי ויסודי.

מכאן, נראה שהמדובר בעוד נדבך להטלת אחריות אישית על הדירקטורים במסגרת המגמתיות שאנו רואים בשנים האחרונות במסגרת הוראות הרגולטורים. מדובר בצעד נוסף של אכיפה העוסק באופן מצומצם בלבד בציות לדיני ניירות ערך, אך ברור שהמגמה של הטלת אחריות אישית על הדירקטורים רק תלך ותגבר.