This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מדריך: כך תתאימו את תנאי השכר של עובדי הקבלן בחברה להוראות החוק

07 דצמבר 2015

 

מעסיקים הרוצים לקבל הגנה מסנקציות אכיפה בשל אי עמידה בהוראות דיני העבודה, יכולים להיעזר בבדיקה של בודק שכר מוסמך
תחום השכר בארגונים היווה מאז ומתמיד נדבך חשוב ומשמעותי בהתנהלות של חברות. הדבר קיבל משנה תוקף בעקבות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף בשנת 2012, כמו גם צווי הרחבה אשר נגעו להעסקת עובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון, שנכנסו לתוקף כשנתיים לאחר מכן. במסגרת זו, הוטלה בפעם הראשונה האחריות להעסקת עובדי קבלן, לא רק על הקבלנים אלא גם על מזמיני השירות. בנוסף, נקבע, בין היתר, מסלול אכיפה מנהלית למנהלים אשר עוברים על החוק (בנוסף לאכיפה הפלילית והאזרחית) ועיצומים כספיים שיכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים פר עובד לחברה ולמנכ"ל, ללא אפשרות ביטוח ושיפוי.

 

"החוק קובע כי תאגיד ומנכ"ל תאגיד המזמינים שירותים מחברת קבלן בתחומי השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה, חשופים לתביעות משפטיות ועיצומים כספיים במקרה של הפרת דיני עבודה של הקבלן כלפי עובדיו. סכומי העיצומים הכספיים נעים בין 5,000 שקלים ל- 35,000 שקלים פר עובד בהתאם לסוג ההפרה", מסבירה זהר בר-דוד טויזר, רואת חשבון ב-BDO זיו האפט המשמשת כבודקת שכר מוסמכת לפי הוראות החוק. "יחד עם זאת, במידה ויפעלו המנהלים במספר מישורים למניעת פגיעה בזכויות עובדי קבלן, הם יקבלו הגנה מהחוק. כך למשל, על מנהלים להסתמך על בדיקות שכר שיערכו על ידי בודק שכר מוסמך ולהתאים את מערך ההסכמים מול קבלני כוח אדם להוראות החוק".

בודק שכר מוסמך מחויב על פי החוק לבדוק מספר היבטים הקשורים להתנהלות החברה בכל הקשור לשכר העובדים, בהם התאמה בין האמור בהסכמים שבין מזמין השירות לקבלן לתנאי ההעסקה בפועל של העובדים, אי חתימה על חוזה הפסד, כמו גם בחינה של עמידת תנאי העסקת עובדי הקבלן בדרישות החוק וצווי ההרחבה.

חוזה הפסד 

כך למשל, קובע החוק כי על חברה לוודא שהסכם ההתקשרות הנחתם למול הקבלן אינו בבחינת "חוזה הפסד".
חוזה הפסד הוא חוזה לפיו עלות השכר הנקובה בו נמוכה מעלות השכר המינימאלית ועלויות נוספות. לפיכך, מעצם החתימה על החוזה, מזמין השירות משלם לקבלן תמורה בגין השירות בערך נמוך מהערך המינימאלי ובכך אינו מאפשר לקבלן לעמוד בדרישות חוקי העבודה.

כיצד למנוע הפרה? בדיקת כלכלית של כלל ההסכמים שבין מזמין השירות לחברות הקבלן במטרה לוודא כי התמורה המשולמת לקבלן אינה נמוכה מעלות שכר מינימאלית בתוספת עלויות אחרות ורווח הקבלן, וביטול כל ההסכמים שהינם בבחינת "חוזה הפסד".

פירוט רכיבי השכר בחוזה ההתקשרות

החוק מחייב את מזמין השירות לעגן בחוזה ההתקשרות עם הקבלן את מחויבות הקבלן לתנאי שכר וזכויות סוציאליות המגיעות לעובדיו על פי חוקי דיני עבודה וצווי ההרחבה (למשל, תשלום דמי הבראה, פנסיה, נסיעות ועוד). בנוסף, יש לכלול בחוזה עם הקבלן הוראות הנוגעות לגובה השכר, רכיבי שכר ועלויות של עובדי הקבלן, ולנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע פגיעה בזכויותיהם.

נציין כי המנכ"ל מחויב לפקח על הנושא והוא יחשב כמי שהפר את חובתו אלא אם יוכיח שעשה ככל הניתן למלא את חובתו.

כיצד למנוע הפרה? יש לכלול בחוזה ההתקשרות עם הקבלן נספח המפרט את כלל רכיבי השכר והסכומים אותם נדרש הקבלן לשלם לעובדיו, וכן עלויות נוספות לרבות רווח הקבלן.

צווי הרחבה בענף השמירה והאבטחה ובענף הניקיון

במרץ ובנובמבר 2014 נכנסו לתוקפם (בהתאמה) צווי ההרחבה בענפי הניקיון והשמירה והאבטחה אשר משווים את תנאי העסקת עובדי הקבלן במגזר הפרטי, לאלו המועסקים באותו מעמד במגזר הציבורי. בעקבות צו ההרחבה עלה שכרם של עובדי הקבלן בתחומים האמורים במגזר הפרטי בשיעור של כ-20% והם זכאים לשכר בסיס הגבוה משכר המינימום במשק, ולתוספות שונות כדוגמת הגדלת ההפרשה לקרן הפנסיה על רכיביו השונים, מתן קרן השתלמות, דמי הבראה בתשלום חודשי, שי לחגים ועוד.

כיצד למנוע הפרה? הצו מחייב את הארגונים לבחון באופן מיידי את ההתקשרויות עם הקבלנים ולעדכן את כלל ההסכמים והתעריפים המשולמים לחברות הקבלן.

תשלום לעובדי הקבלן בהתאם לדרישות הרגולטור

החוק קובע כי על מזמין השירות לנקוט באמצעים סבירים על מנת למנוע פגיעה בזכויות עובדי הקבלן. כמו כן, קובע החוק כי מנכ"ל התאגיד שהזמין את השירות מחויב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת הפרות של דיני העבודה בגין עובדי הקבלן. החוק אף קובע כי המנכ"ל יחשב כמי שהפר את חובתו זו, אלא אם הוכיח כי עשה ככל הניתן על מנת למלא חובתו.

כיצד למנוע הפרה? החוק קובע מספר הגנות שיעמדו לזכות מזמין השירות, המרכזית שבהן היא הסתמכות על בדיקות שכר תקופתיות שיערוך "בודק שכר מוסמך". הבדיקות הינן מדגמיות ונערכות פעם עד פעמיים בשנה (בהתאם להפרות המתגלות). בנוסף, יש לעגן בחוזה ההתקשרות הפקדת ערבות כספית/בטוחה כספית אחרת אותה יוכל מזמין השירות לחלט, במידת הצורך, לכיסוי זכויות עובדי הקבלן שהופרו. בנוסף, על מזמין השירות לפעול להסדרת מנגנון יעיל לדיווח של עובדי הקבלן למזמין השירות על הפרה/פגיעה בחוקי העבודה.

מיסוד תהליכי עבודה

בשורה התחתונה, תהליך בדיקות השכר חשוב מאוד לעמידה בהוראות החוק וצפוי למנוע סנקציות כנגד החברה ומנהליה. "יחד עם זאת, חשוב לא רק לאתר את ההפרות המסכנות את החברה בהווה, אלא גם לספק המלצות למיסוד תהליכי עבודה ובקרות מותאמות למניעת הפרות בעתיד", מסבירה רו"ח בר-דוד טויזר.

בהקשר זה, ההמלצה של בודקי השכר ב-BDO היא לוודא כי בודק השכר יפיק בסוף התהליך דו"ח המרכז את הממצאים, תוך מתן המלצות להתמודדות עם ההפרות שנמצאו והמלצות להגנה על החברה והמנכ"ל מפניהן. בנוסף, על בודק השכר לבחון את הקשר מול חברות הקבלן במטרה לוודא תיקון של כל ההפרות שהתגלו ומניעת הפרות עתידיות.

לפרטים נוספים צור קשר עם צוות המומחים של ביקורת פנימית וניהול סיכונים ב BDO זיו האפט