This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מה הן ההפרות השכיחות ביותר של דיני עבודה בארגונים ואיך תמנעו מהן?

05 ספטמבר 2017

יניב ברק, מנהל פרויקטים במגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים |
זהר בר דוד טויזר , ראש קבוצת ביקורת פנימית בהתיישבות ותעשייה, BDO Consulting |
 
בקצרה

5 שנים מאז החלת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ועדיין נמצאות הפרות שחוזרות על עצמן בקרב ארגונים רבים ושונים. מבדיקות השכר שאנחנו ב-BDO זיו האפט עורכים בקרב עשרות ארגונים וחברות, מצאנו כי שש ההפרות השכיחות ביותר בהעסקת עובדים הן חריגה מההיקף המותר לשעות נוספות בשבוע, חישוב שגוי בזכאות החופשה השנתית, חוסר ניצול של ימי החופשה, חישוב חלקי לגמול שעות נוספות, איחור בהעברת הסכומים שנוכו משכר העובד למי שיועדו להם (מס הכנסה, פנסיה, ביטוח לאומי וכו'), והפרשת פנסיה ופיצויים ללא רכיבי "חלף עבודה" (דמי חופשה, דמי מחלה, דמי חג וכו').

גם נתוני מנהל ההסדרה והאכיפה תומכים בכך. בשנת 2015 ניתנו קנסות כספיים בסכום מצטבר של 41 מיליון ₪, כאשר מעל 80% ממנו הוטל בגין אי עמידה בהוראות חוק שכר מינימום, ליקויים בהפרשות הפנסיה והפיצויים, ואי העברת הסכומים שנוכו משכר העובד למי שיועדו לו או העברתם באיחור.

הדרך האפקטיבית ביותר להימנע מהפרות אלו ואחרות, היא באמצעות בדיקה של בודק שכר מוסמך. פעמים רבות ההפרות מתבצעות בשל חוסר ידיעה או תשומת לב של הקבלן להוראות החוק, ובדיקה של בודק שכר חיצוני תספק לקבלן את הידע הדרוש כדי למנוע הפרות בעתיד - ואם ניתן, אז אף לתקן הפרה קודמת רטרואקטיבית. 
 

הפרות שכיחות של דיני עבודה

בחודש יוני 2017 הושלמו 5 שנים מהחלת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה  ומשרדנו מבצע בדיקות שכר מיום זה בעשרות ארגונים, לרבות חברות ציבוריות, חברות פרטיות, חברות לתועלת הציבור, מלכ"רים, עמותות, עיריות ועוד. נציין, כי במרביתן הכמעט מוחלט של בדיקות השכר הנערכות על ידנו בארגונים השונים, עדיין נמצאות הפרות רבות שחוזרות על עצמן.

מעשרות הבדיקות שערכנו מצאנו כי ישנן שש הפרות שכיחות ביותר, כל אחת מהן בעלת השלכות שונות.

 

1: היקף שעות נוספות שבועיות

הפרה הנושאת קנס מנהלי בגובה 20,160 ש"ח להפרה לעובד.

על פי היתר כללי לעבודה בשעות נוספות, מותרת העסקה של עובד עד 12 או 15 שעות נוספות שבועיות במקרה והעובד מועסק במסגרת של 6 או 5 ימים בשבוע בהתאמה.

בבדיקות רבות אנו מוצאים חריגות ממסגרת העבודה השבועית המותרת, חריגות המגיעות לעיתים גם ל–25 עד 29 שעות בשבוע. נדגיש כי גם במקרים בהם התשלום בגין השעות הנוספות מבוצע כנדרש, חריגה מהמסגרת המותרת מהווה הפרה וניתן לקנוס בגינה את החברה.

2: מתן חופשה שנתית לעובדים

הפרה הנושאת קנס מנהלי בגובה 20,160 ש"ח להפרה לעובד.

חישוב הזכאות לחופשה שנתית נקבע על פי ותק העובד ומסגרת שבוע העבודה (5/6 ימי עבודה).מרבית ההפרות שאנו מוצאים מבוצעות בחישוב הזכאות הניתנת לעובד המועסק במסגרת 6 ימים בשבוע, אולם מקבל לפי מסגרת העסקה של 5 ימים בלבד.

3: צבירה וניצול ימי חופשה

הפרה הנושאת קנס מנהלי בגובה 20,160 ש"ח להפרה לעובד.

על העובד לנצל 7 ימי חופשה רצופים לכל הפחות בכל שנה קלנדרית. ב-81% מהמקרים הנבדקים אנו מוצאים הפרות של סעיף זה, כאשר לרוב ההסבר שניתן הוא "לא ניתן לאלץ עובד לצאת לחופש". הסבר זה, כמובן, אינו עומד במבחן החוק.

4: גמול שעות נוספות

הפרה הנושאת קנס מנהלי בגובה 20,160 ש"ח להפרה לעובד.

גמול שעות נוספות צריך להיות מחושב הן ברמה היומית והן ברמה השבועית (עם השלמת 43 שעות עבודה שבועיות). מבדיקות שאנו עושים עולה כי במרבית המקרים משולם גמול שעות נוספות באופן יומי כנדרש, אולם ישנה התעלמות מגמול שעות נוספות עם השלמת 43 שעות עבודה רגילות. קרי, החישוב מבוצע רק ברמה היומית ולא ברמה השבועית.

5: העברת סכומים שנוכו משכר העובד

הפרה הנושאת קנס מנהלי בגובה 35,280 ש"ח להפרה לעובד.

החוק קובע כי יש להעביר סכומים שנוכו למי שיועדו לו (קרן פנסיה ופיצויים, ביטוח לאומי, מס הכנסה)  תוך 30 ימים ו/או אם יש הוראה הקובעת מועד קצר יותר מיום תשלום השכר או העברת הסכומים  באיחור. במקרים לא מעטים אנו מוצאים כי סכומים מועברים לייעודם לאחר 40 ימים ואף יותר.

6: הפרשות לפנסיה ולפיצויים

הפרה הנושאת קנס מנהלי בגובה 35,280 ש"ח להפרה לעובד.

שיעור ההפרשות ומועד תחילת ההפרשות נקבע בהתאם לצו ההרחבה הייעודי לאותו ענף (כללי/ניקיון/שמירה/בנייה וכיו"ב). עיקר ההפרות שאנו מוצאים נובעות מאי הפרשה על רכיבי "חלף עבודה", דוגמת דמי חופשה, דמי חגים, דמי מחלה ועוד, שמסתכמים לעיתים במאות שקלים בחודש.

האם אכן ניתנים קנסות בגין ההפרות?

מנתוני מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה עולה כי בשנת 2015 ניתנו עיצומים כספיים בסכום מצטבר של 41 מיליון ₪, כאשר 83% מהסכום ניתן בגין ליקויים בהפרשות לפנסיה ופיצויים, אי עמידה בהוראות חוק שכר המינימום וכן, אי העברת סכומים שנוכו למי שיועדו לו או העברתם באיחור.

מה ניתן לעשות כדי להימנע מהפרות?

במקרים רבים אנו עדים לעובדה שהפרות נגרמות כתוצאה מחוסר ידיעה ו/או חוסר תשומת לב של הקבלן להוראות החוק. כך, לדוגמא, בחישוב הפרשה לפנסיה ופיצויים, קבלנים רבים לא מכירים את החוק ואת דרך החישוב הנדרשת. דוגמא נוספת ניתן לראות בחישוב שגוי של שעות נוספות.

בדיקת בודק שכר חיצוני מעלה את הנקודות הבעייתיות ומספקת את הידע הדרוש לקבלן על מנת לתקן את ההפרה רטרואקטיבית או לכל הפחות למנוע את הישנותה. 


 

צרו קשר עם המומחים שלנו לבדיקות שכר