מאמר:

מידעון אשכול המסים – גיליון מס' 170

16 אוגוסט 2017

קוראים נכבדים,

במידעון 170 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:

קיזוז הפסד עסקי כנגד הכנסה זרה לפני זקיפת מסי החוץ כזיכוי כנגד המס הישראלי

בפרשת אמות השקעות (ע"מ 48642-02-14) נדונה השאלה האם חברה תושבת ישראל, אשר הפיקה הכנסה מחו"ל, חייבת לקזז בין הכנסת החוץ לבין הפסד עסקי, טרם ניצול הזיכוי מהמס הזר. במילים אחרות, האם החברה זכאית "לשמור" את ההפסד ולא לקזזו, כך שהחבות במס ישראלי בגין הכנסת החוץ תתאפס בזכות הזיכוי בשל מסי חוץ.

 בית המשפט המחוזי קבע כי זיכוי רגיל בגין מיסי חוץ יחושב בהתאם למכלול שלם ומשולב של הוראות, לרבות בעניין קיזוז הפסדים וכי אין הצדקה עניינית או תכליתית לכך שהדין החל על חברה אשר בוחרת במסלול הזיכוי העקיף יהיה שונה מהדין החל על זיכוי רגיל. לאור האמור, קבע בית המשפט כי אין בסיס לכך שהזיכוי יינתן כנגד המס הישראלי החל על ההכנסה (ברוטו) ולא כנגד המס הישראלי החל על ההכנסה החייבת (לאחר שכבר קוזזו ממנה ההפסדים).

קרא עוד

 

חיוב פעילות נוסטרו במס רווח לפי חוק מע"מ

בפרשת אקוויטס (ע"מ 25935-02-16) הסוגיה שבמחלוקת הייתה האם חברה אשר רוב הכנסותיה נובעות ממסחר אוטומטי על ההון העצמי שלה (נוסטרו) תסווג לעניין חוק מע"מ כ"מוסד כספי" או שמא תסווג כ"עוסק". בית המשפט קבע כי יש לראות בחברה כ"מוסד כספי" לאור תכליתו של צו מע"מ (קביעת מוסד כספי) הקובע שמי שעיסוקו במכירת ניירות או מסמכים סחירים אחרים ייחשב כ"מוסד כספי" ולאור בחינתה המהותית של פעילות החברה. כמו כן, נקבע כי הוראת סעיף 19(ב) לחוק מע"מ לפיה יראו את פעולת המכר של ניירות ערך כעסקה של מתן שירותי תיווך, חלה לא רק על מי שנותן שירות בתחום ניירות הערך לצד שלישי, אלא אף על עוסק הרוכש ניירות ערך לצרכיו, לרבות, לשם החזקה בהם עד פירעונם. משמעות קביעה זו עלולה להביא למצב בו עוסק שפעילותו בניירות ערך תיחשב לפי שיקול דעתו של פקיד המע"מ לפעילות העולה כדי "עסק" יתחייב במע"מ על הרווח שנבע לו מפעילות זאת.

קרא עוד

 

עסקאות מימון בין חברתיות בקפריסין

ביום 1 ביולי 2017 פרסמו רשויות המס בקפריסין חוזר אשר מתייחס לעסקאות מימון בין חברתיות שעה שניתנו הלוואות לצד קשור (כפי שמוגדר בדיני המס בקפריסין) על ידי חברה והלוואה כאמור מומנה על ידי הלוואה פרטית, מימון בנקאי וכדומה. חוזר זה מבטל את הדין הקודם אשר היה קיים בקפריסין ולפיו חברת "צינור" שמקבלת הלוואה ולאחר מכן מעניקה הלוואה יכולה הייתה לייחס הכנסות ריבית רעיונית בשיעור של 0.35% בלבד מהלוואות שהעניקה ועליהן היה מושת מס חברות בקפריסין בשיעור של 12.5% (ככל שהכנסות ריבית כאמור היו חלק אינטגרלי מהפעילות של החברה).

קרא עוד

 

הודעות

1. ביטול חוק מס ריבוי דירות

ביום 6.8.2017 החליט בית המשפט העליון, בשבתו כבית דין גבוה לצדק, לבטל את חוק מס ריבוי דירות בשל פגם שנפל בהליך חקיקתו ולהפוך את הצו שניתן על תנאי לצו מוחלט. עוד נקבע כי אין צורך לבצע את שלבי הליך החקיקה מחדש עד לדיון בוועדת הכספים, והמחוקק רשאי לחזור להליך החקיקה משלב הדיון בוועדת הכספים, השלב שבו נפל הפגם. ככל שיחולו התפתחויות בנושא יפורסמו עדכונים.

 

2. החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 242), התשע"ז-2017 בעניין שינויי מבנה

ביום 6.8.2017 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 242), התשע"ז-2017 במסגרתו נכללו מספר תיקונים להוראות חלק ה'2 לפקודה, אשר עוסק בדחיית מס בשינויי מבנה הכוללים מיזוג חברות, פיצול חברות או העברת נכסים לחברה תמורת מניות בה. לאור המגבלות אשר היו קיימות ואשר הקשו על ביצוע שינויי מבנה המבוצעים מטעמים עסקיים במציאות כלכלית דינמית, הוחלט לתקן את חלק ה'2 לפקודה. להלן עיקרי התיקון:

  • הוגמשו המגבלות החלות על בעלי זכויות בחברות העושות שינויי מבנה והורחבה האפשרות למכירת זכויות על ידם;
  • הורחבה באופן ניכר האפשרות לבצע שינויי מבנה נוספים במהלך תקופת המגבלות מבלי שהדבר ייחשב להפרת התנאים והמגבלות החלים על שינוי המבנה הקודם;
  • יתאפשר תשלום במזומן במסגרת המיזוג, בנוסף לתמורה במניות;
  • בוטל הצורך בקבלת אישור ממנהל רשות המיסים בעת פיצול פעילות לחברה בת (פיצול אנכי);
  • קוצרה תקופת המגבלות החלה על מיזוג חברות בדרך של החלפת מניות והיא הועמדה על שנתיים ממועד המיזוג;
  • צומצמו המגבלות החלות על קיזוז הפסדים במסגרת מיזוג סטטוטורי במקרים מסוימים, ובוטלו המגבלות על קיזוז הפסדים החלות לאחר פיצול;
  • הורחבה האפשרות של שותפים בשותפות להעביר נכס לחברה קיימת ללא חבות במס (ולא רק חברה חדשה).

 

3. תזכורת לגבי הוראת השעה בעניין דיבידנד מוטב

נזכיר כי הוראת השעה המאפשרת חלוקת דיבידנד מוטב בשיעור מס סופי ומוגבל של 25% תסתיים ביום 30.9.2017. לפיכך מוצע להזדרז ולבחון את האפשרות של חלוקת דיבידנד כאמור בהוראת השעה. חשוב לציין כי בחינת חלוקת דיבידנד צריכה להיעשות לא רק לאור שיעור המס המוטב, אלא גם לאור הוראות החקיקה החדשות העוסקות ביתרות חובה בידי בעל מניות מהותי שייראו כחלוקת דיבידנד וכן בעניין סמכות מנהל רשות המיסים להורות על חלוקת רווחים נצברים של חברות מעטים שאינם משמשים לפיתוח עסקיה.

 

סוגיות המס הנזכרות במידעון מובאות באופן כללי ותמציתי, ונועדו להפניית תשומת לב בלבד. אין לראות במידעון משום תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי.


צור קשר עם המומחים שלנו למיסים