Script in top of BODY : Script in bottom of BODY:
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מידעון אשכול המסים – גיליון מס' 174

14 דצמבר 2017

הודעות

1. נוהל גילוי מרצון חדש – הוראת שעה

רשות המיסים פרסמה ביום 12.12.2017 נוהל גילוי מרצון חדש, כהוראת שעה שתהיה בתוקף עד ליום 31.12.2019 מטרת הנוהל החדש היא לעודד נישומים שעברו עבירות על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח דיווחי אמת. לשם כך, רשות המסים ביחד עם פרקליטות המדינה מתחייבת שלא יינקטו הליכים פליליים נגד הנישומים. הוראת השעה מפרטת את ההוראות לתחולתו לרבות התנאים להפעלתו, המסלולים האפשריים במסגרתו ואופן ההגשה.

חשוב לציין כי במסגרת הנוהל החדש, ניתנה האפשרות לפנות להליך גילוי מרצון במסלול האנונימי, אך זאת עד ליום 31.12.2018 בלבד.

הנוהל מבהיר שניתן במסגרתו לקזז הפסדים ולתבוע זיכויים שנובעים מהגילוי מרצון רק כנגד הכנסות פירותיות או רווחי הון, לפי העניין, המדווחים במסגרת הגילוי ורק בשנות המס אליהן מתייחס הגילוי מרצון. הפסדים וזיכויים אשר לא נוצלו בשנות המס עליהן דווח בגילוי מרצון, לא יותרו בקיזוז ו/או לניצול בשנים שלאחר מכן. בנוסף, לא יתאפשר לקזז הפסדים או לתבוע זיכויים שהוצהרו בדוחות שהוגשו קודם לבקשת הגילוי מרצון כנגד רווחים או הכנסות שעליהם הוצהר בגילוי מרצון.

2. היטל העסקת עובדים זרים – עריכת שומות והסדרת חובות המס בניכויים

בעקבות פסק דין שלמה סעד (ע"א 4946/16) בו נקבע כי על המעסיקים לשלם היטל העסקת עובדים זרים גם בגין עובדים זרים שהם מסתננים, אשר נכנסו לישראל בניגוד לדין ומחזיקים ברישיון זמני בהתאם לסעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, פרסמה רשות המיסים הנחיות לפעולה בקשר להסדר החל על חובות של מעסיקים, הנובעים מההיטל ונקודות הזיכוי בגין מסתננים. בהנחיות אלה נקבע, בין היתר, כי בעת עריכת שומות למעסיקי מסתננים, יש לחייב את המעסיקים בתשלום ההיטל בגין העסקת המסתננים באופן מלא ובהתאם לשיעור ההיטל המרבי החל בכל שנה. כמו כן, הסכימה רשות המסים לאפשר בשנות המס שעד וכולל שנת 2014  להתיר מתן נקודות זיכוי למסתננים בתנאים מסוימים. החל משנת 2015 יש לפעול בהתאם לתקנות הזיכוי לעובדים זרים ולפיהן רק "עובד זר חוקי" המחזיק באשרת שהייה מסוג ב/1 זכאי לנקודות זיכוי כאמור. נוסף על האמור, ציינה רשות המיסים כי בהתקיים התנאים למתן ההקלות שפורסמו, יהיה ניתן לבטל את מלוא קנסות ו-50% מהריבית, ואף לפרוס את חוב המעסיקים לתקופה של 36 חודשים שווים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לתקופת הפריסה. ההקלות יינתנו למעסיקים אשר יסדירו את השומות והחובות שלהם עד ליום 31.1.2018 בלבד.

בהנחיה נוספת שפרסמה רשות המיסים ביום 21.11.2017, הוחלט כי בעקבות עתירה שהוגשה לבית המשפט העליון לקיים דיון נוסף בפס"ד ישרוטל (דנ"א 8496/17), תאפשר רשות המיסים למעסיקים המעוניינים ליהנות מהקלות כאמור לחתום על הסכמי שומה, אשר יתוקנו במקרה שבו הלכת בית המשפט העליון תשתנה וייקבע כי אין מקום לחיוב היטל העסקת עובדים זרים.

חוזרים:

חוזר 1 – אי התרת קיזוז הפסדים הנובעים מהחזר כספי גניבה מהכנסת הגניבה אשר נצמחה בשנת מס מוקדמת

בפסק דין דמארי והירשזון (דנ"א 2308/15) נפסק בדיון הנוסף כי לא ניתן לקזז הפסד לאחור מכספי גניבה שהשיבו הגנבים לקורבנותיהם, קרי כנגד הכנסות שהופקו בשנות המס שקדמו לשנת ההפסד, אלא יש לשמור את ההפסד ולנצלו כנגד הכנסות עתידיות.

קרא/י עוד

חוזר 2 – חוזר מס הכנסה מס' 10/2017 – מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים

רשות המיסים פרסמה ביום 7.11.2017 חוזר בנושא מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים (חברות ארנק), בעקבות שינויי החקיקה שנכנסו לתוקף ביום 1.1.2017.

קרא/י עוד

חוזר 3 – פוטנציאל החזר מע"מ – חברות הפועלות בתחום האינטרנט

חברות שיש להם הכנסות מחברות אינטרנט זרות, אשר דווחו לעניין מע"מ כחייבות במע"מ מלא, או שהוצאו בגינן שומות מע"מ לחיוב כאמור, עשויות להיות זכאיות להחזר מע"מ בגין ההכנסות האמורות.

קרא/י עוד

חוזר 4 – "הסדר עוסקים גדולים" – לעניין חשבוניות מול רשות פלשתינאית

ביום 14.9.2017 פורסם תיקון לתקנות מע"מ בעניין הסדר "עוסקים גדולים", אשר נכנס לתוקפו החל מיום 14.11.2017. ההסדר מאפשר לעוסקים ישראלים גדולים המבצעים עסקאות ו/או משלוחים רבים ותדירים או נותנים שירותים בתדירות גבוהה ובהיקפים גדולים לעוסק, מלכ"ר או מוסד כספי המצויים ברשות הפלשתינית להתנהל בדרך זהה להתנהלותם מול חייבים במס הרשומים במע"מ בישראל.

קרא/י עוד