This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • בנקאות ואשראי

בנקאות ואשראי

 

מומחיות, ניסיון והובלה במגזר הבנקאות והאשראי

תחום הבנקאות והאשראי הינו תחום ייחודי הדורש ניסיון ויכולות מתאימות. BDO Israel מעניקה שירותי ביקורת וייעוץ לתאגידים בנקאיים מובילים בישראל וכן מלווה מספר סניפים של בנקים זרים בישראל, הן בייעוץ וסיוע בקליטה והן בעבודות ביקורת.
 
בנוסף לשירותים המקומיים שמעניקה BDO Israel ללקוחותיה בתחום הבנקאות, מסייעת הפירמה לבנקים בינלאומיים גדולים שמנהלים את פעילותם גם באירופה, ארה"ב ודרום אמריקה, בתמיכה מלאה של רשת BDO העולמית.

 

הניסיון המקצועי שלנו

לאור הגברת היקף ומורכבות הדרישות הרגולטוריות, התחזק הצורך בליווי וייעוץ מקצועי שוטף בנושאים רבים, ביניהם:

 • ניהול סיכונים (אשראי, ריבית, שוק ונזילות)
 • FATCA
 • אימוץ כללי חשבונאות בארה"ב
 • הערכת נאותות הלימות ההון (הוראות באזל 3)
 • בחינת נאותות תהליכי אשראי (הקמה, ניטור, מדידה וגילוי על איכות האשראי והפרשה להפסדי אשראי)
 • מדיניות תגמול
 • מדידת הכנסות ריבית (91 FAS)
 • מכירת חובות
 • נאותות הדיווחים לפיקוח על הבנקים

לאשכול הפיננסי נסיון והבנה מעמיקים בתחומים אלו. במהלך עבודתנו השוטפת ולאורך השנים אנו עובדים באופן צמוד עם  מספר רב של תאגידים בנקאיים מובילים במשק הן כרואי חשבון מבקרים והן כיועצים.

 

השירותים שלנו

 • ביקורת דוחות כספיים לרבות ביקורת על הבקרה הפנימית
 • ייעוץ מס
 • ביקורת פנימית
 • ייעוץ SOX
 • ייעוץ בתחום ניהול הסיכונים (אשראי, ריבית, שוק, נזילות)
 • ליווי שוטף בנושאים מקצועיים והוראות רגולטוריות