IFRS ממעוף הציפור

פרסומי IFRS ממעוף הציפור נועדים לסייע בסקירה תמציתית - מלמעלה של תקני דיווח כספיים בינלאומיים (IFRS), תקני חשבונאות בינלאומיים (IAS) ופרשנויות להם, גם למי שאינו עוסק בחשבונאות באופן יומיומי.

בדף זה ניתן למצוא את הסקירות של התקנים הבאים:

 

IAS 1 - הצגת דוחות כספיים

IAS 2 - מלאי

IAS 7 - דוח על תזרימי מזומנים

IAS 8 - מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

IAS 10 - אירועים לאחר תקופת הדיווח

IAS 11 -חוזי הקמה

IAS 12 - מסים על ההכנסה

IAS 16 - רכוש קבוע

IAS 17 - חכירות

IAS 18 - הכנסות

IAS 19 - הטבות עובד

IAS 20 - מענקים ממשלתיים

IAS 21 - השפעות השינוים בשערי חליפין של מטבע חוץ

IAS 23 - עלויות אשראי

IAS 24 - גילויים בהקשר לצד הקשור

IAS 28 - השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות

IAS 32 - מכשירים פיננסים הצגה

IAS 33 - רווח למניה

IAS 34 - דיווח כספי לתקופת ביניים

IAS 36 - ירידת ערך נכסים

IAS 37 - הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

IAS 38 - נכסים בלתי מוחשיים

IAS 39 - מכשירים פיננסים הכרה ומדידה

IAS 40 - נדל"ן להשקעה

IAS 41 - חקלאות

IFRS 2 - תשלום מבוסס מניות

IFRS 3 - צירופי עסקים

IFRS 5 - נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

IFRS 6 - חיפוש משאבים מינרליים והערכתם

IFRS 8 - מגזרי פעילות

IFRS 10 - דוחות כספיים מאוחדים

IFRS 11 - הסדרים משותפים

IFRS 12 - גילוי של זכויות בישויות אחרות 

IFRS 13 - מדידת שווי הוגן

IFRS 15 - הכנסות מחוזים עם לקוחות

IFRS 16 - חכירות

 

 

בהמשך נפרסם סקירות של תקנים נוספים. 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בקשה שתידרש.

בברכה,
המחלקה המקצועית
BDO זיו האפט


צור קשר עם מומחי המחלקה המקצועית