הקמת דירקטוריון בעסק משפחתי ותפעולו

הדירקטוריון הינו כלי ניהול ובקרה, המאפשר חשיבה אסטרטגית בפורום מתכנן ומבקר , בו יהיו חברים בני המשפחה, וכן 1-2 דירקטורים חיצוניים.

  • הדירקטוריון יתכנס על פי תכנית קבועה, במסגרתו ימסור מנכ"ל  החברה סקירה על מצבה ועסקיה. כן ידונו לרוב הנושאים הבאים: אישור תקציב ותוכנית עבודה שנתית ומעקב אחר ביצועים, דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים, אישור תכניות השקעה ומעקב אחר ביצוען, מינוי בעלי תפקידים ניהוליים וקביעת שכרם, קביעת שכר בני משפחה ותגמולם, חלוקת דיבידנדים, נושאים מהותיים אחרים ועוד.
  • תפעול הדירקטוריון- זימון החברים, קביעת נושאים לדיון, כתיבת והפצת פרוטוקול ועוד.
  • שיפור איכות הדיון-  באמצעות מצגות מסודרות, הנחיית הדיון, טיפול בחילוקי דעות ועוד.
  • פירוק מטענים רגשיים ושיתוף הנוכחים בדיון.
  • חניכת הדור הצעיר