This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

רכש אחראי

היבטי העסקה, בטיחות, איכות סביבה וזכויות אדם נכנסו בשנים האחרונות לעולם הרכש ובהדרגה הפכו לסיכונים שאין להתעלם מהם. חברות עם שרשרת אספקה מורכבת ותהליכי רכש משמעותיים נדרשות לקיים מדיניות כוללת, תהליכי דיאלוג ובקרת ספקים, ודיווח לגורמים רלוונטיים על עמידה במדיניות זו.

הקבוצה לאחריות תאגידית וקיימות ב-BDO מלווה מגוון רחב של חברות מובילות במשק בכל הכרוך בניהול סיכונים ותהליכים אלו, לצד פיתוח ויישום מדיניות רכז אחראי המותאמת לארגון וצרכיו.

 

סיכוני הרכש המרכזיים:

  • אתיקה ומניעת שחיתות
  • מניעת העסקה פוגענית (חוק הגברת אכיפה, ILO)
  • רגולציית חומרים (REACH, Conflict Minerals)
  • תכונות סביבתיות של מוצרים ושירותים
  • מניעת סיכונים חברתיים וזכויות אדם

הצורך בניהול נושאים אלו נובע מהתפתחויות החקיקה והרגולציה הבינלאומית והמקומית, וגם מדרישות חדשות לגילוי מידע המגיעות מלקוחות, משקיעים, שותפים ומהקהילה המקומית. הנושאים נוגעים להתנהלות פנימית של הספקים וגם לתכונות הנדרשות מהמוצרים והשירותים שמציע הספק.

הקבוצה לאחריות תאגידית וקיימות מלווה חברות מובילות במשק בפיתוח, הטמעה ויישום של מדיניות רכש אחראי המותאמת למאפייני הרכש של החברה. כמו כן, הקבוצה משקללת את ההיבטים הכלכליים עם אלו החברתיים והסביבתיים, על מנת ליצור ערך משותף מיטבי עבור הלקוח.

 

שירותים נוספים בתחום הרכש:

  • הערכת סיכונים סביבתיים וחברתיים ברכש: ניתוח שרשרת הערך הארגונית
  • ליווי תהליכי דיאלוג עם ספקים
  • בחינת השפעות סביבתיות של מוצרים ושירותים (טביעת רגל פחמנית, LCA)

צרו קשר עם המומחים שלנו