This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

בודק שכר מוסמך

בחודש יוני 2012 נכנס לתוקפו "החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011", אשר מטרתו לשפר ולייעל את האכיפה כנגד מעסיקים המפרים את חוקי העבודה, להם זכאים העובדים המועסקים על ידם או עובדי הקבלן ממנו הם מקבלים שירותים.

על פי החוק, תאגידים בכלל ותאגידים המתקשרים עם קבלנים להעסקת עובדים בתחומים אבטחה, שמירה, ניקיון והסעדה בפרט, חשופים לתביעות משפטיות ועיצומים כספיים בגין הפרת חוקי עבודה שונים - כאשר האחריות על תנאי העסקת עובדי הקבלן מוטלת הן על התאגיד והן על מנכ"ל תאגיד, מזמין השירות.

כמו כן, החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה הגביר את הסנקציות הקיימות בגין אי עמידה בדרישות חוקי העבודה השונים בכל הנוגע להעסקת עובדים שכירים, וחייב כל מנכ"ל של ארגון לוודא ביתר שאת כי זכויות עובדיו נשמרות כראוי.

שירותי בודק שכר מוסמך ב BDO -  ניתנים בהתאם לדרישות החוק ומתבססים על ניסיון של עשרות שנים בשירותי ביקורת פנימית וניהול סיכונים בחברות ותאגידים.

באפשרותנו לסייע במיסוד תהליכי עבודה ובקרות מותאמות למניעת ההפרות שנמצאו והפרות נוספות בעתיד.
 

השירותים המוצעים:

  • בודקי שכר וזכויות עובדי קבלן (לרבות כ"בודק שכר מוסמך")
  • בדיקות שכר לעובדים שכירים

 

צרו קשר עם המומחים שלנו >