הוועד המקומי – ביקורת פנימית וייעול תהליכי מידע לוועדת הביקורת

תפקוד הוועד המקומי משפיע ישירות על חיי דיירי הישוב כמו על גני ילדים, חינוך בלתי פורמאלי, תאורת רחוב, רווחה, קבורה וכיוצ"ב.

לכן לביקורת תפקיד חשוב ביותר בבדיקת כלל החשיפות שבהתנהלות החדשה והצפת הממצאים הבעייתיים לתועלת דיירי הישוב ומנהלי הוועד המקומי.

על פי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח – 1958 (להלן: "הצו") ותיקון לצו אשר הוחל בתחילת שנת 2005 נקבע כי הפיקוח על הוועד המקומי נתון בידי המועצה. המועצה הינה הגוף אשר מאציל סמכויות, מאשר תקציב, קובע את תחומי האחריות של הוועד המקומי ומפקח על פעולותיו בין היתר, באמצעות בחירת ועדת ביקורת שחבריה אינם חברי הוועד מקומי.

בסעיף 130א לצו קבע המחוקק את תפקידי ועדת הביקורת להלן :

 1. בדיקה באם החלטות הוועד המקומי הוצאו לפועל כדין, בדיקת חשבונות הוועד המקומי ווידוא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר וכן בדיקה באם תוקנו ליקויים בפעולות הוועד המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות.
 2. בתוך שלושה חודשים מתום כל שנה, תמציא ועדת הביקורת לוועד המקומי טיוטת דוח ביקורת מפורט שתתייחס לפעילות הוועד המקומי ותאפשר לחברי הוועד המקומי להעיר הערות לטיוטה בתוך שלושים ימים; ועדת הביקורת תקיים דיון בהערות חברי הוועד המקומי ותערוך את דוח הביקורת הסופי.
 3. בתוך חמישה חודשים מתום כל שנה, תמציא ועדת הביקורת לידי הוועד המקומי, ראש המועצה ולידי ועדת הביקורת של המועצה את דוח הביקורת הסופי. דוח הביקורת יהא פתוח לעיון כל תושב בישוב וסיכום תמציתי ממנו יופץ לכל תושבי הישוב בתוך 14 ימים ממועד הגשתו למועצה.

לצורך ביצוע משימותיה קבע המחוקק בסעיפים לעיל, כי ועדת הביקורת רשאית לקבל מכל ועד מקומי או עובד ועד מסמכים והסברים הדרושים למילוי תפקידה. כמו כן, על ועדת הביקורת לפעול בשיתוף פעולה עם הוועד המקומי לצורך ביצוע ביקורת בונה ואפקטיבית, לייעול עבודת הוועד המקומי תוך שאיפה לחסכון ויעילות וטובת הציבור.

כיצד קבוצת ביקורת פנימית של BDO יכולים לסייע?

קבוצת ביקורת פנימית של BDO תערוך עבורכם דוח על פעילות הוועד המקומי בהתאם לדרישות  סעיף 130 א. לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח – 1958.

הקבוצה מתמחה במגזר ההתיישבותי ונותנת שירותי ביקורת פנימית למעל ל – 50 קיבוצים, מושבים וועדים מקומיים ברחבי הארץ על ידי מבקרים פנימיים שהינם חברי קיבוץ ומכירים לעומק את אורח החיים הקיבוצי.

מניסיוננו  כמבקרים פנימיים בוועדים מקומיים נמליץ לוועדת הביקורת להכין תוכנית ביקורת רב שנתית שתכלול נושאים כגון: רכש, העסקת עובדים, חוזים, דרך קבלת החלטות, ביטוחים, בטיחות, אחזקת מבני ציבור ושטחים ציבוריים, פיקוח ובקרה ועוד.

 

להלן חלופות לביצוע הביקורת על פעילות הוועד המקומי:

 • ועדת הביקורת תאסוף ותעביר למבקר את המסמכים הנדרשים על ידו. הדוח יבוצע בהסתמך על המסמכים שיוגשו על ידי ועדת הביקורת למבקר. טיוטת הדוח תועבר לוועדת הביקורת אשר תעביר את טיוטת הדוח למבוקרים.
  מחיר ביצוע הדוח האמור הינו 4,000 ש"ח בתוספת מס ערך מוסף כחוק.
  המחיר אינו כולל פגישות עם המבוקרים בקיבוץ ופגישות להצגת הדוח בפני ועדת הביקורת.
   
 • ועדת הביקורת תאסוף ותעביר למבקר את המסמכים הנדרשים על ידו. המבקר יבצע סקירה ובדיקה של הנתונים שהתקבלו. טיוטת דוח הביקורת תוגש למבוקרים על ידי המבקר, דוח הביקורת יוגש ויוצג לוועדת הביקורת על ידי המבקר. הדוח יועבר למועצה האזורית על ידי ועדת הביקורת.
  מחיר ביצוע הדוח האמור הינו 5,000 – 6,000 ש"ח בתוספת מס ערך מוסף כחוק.
   
 • המבקר יקיים פגישות עם בעלי תפקידים בוועד המקומי, יאסוף את המסמכים הנדרשים על ידו ויבצע סקירה ובדיקה של הנתונים. טיוטת דוח הביקורת תוגש למבוקרים על ידי המבקר, דוח הביקורת יוגש לועדת הביקורת ויועבר למועצה האזורית על ידי ועדת הביקורת.
  מחיר ביצוע הדוח האמור הינו 8,000 ש"ח בתוספת מס ערך מוסף כחוק.
   

צור קשר עם המומחים שלנו לפרטים נוספים