• הבראת חברות Business Recovery Services

הבראת חברות Business Recovery Services

 

חברה אשר מתקשה לפרוע את התחייבויותיה לספקים, לעובדים ולבנקים עלולה להגיע לחדלות פירעון. במצב זה, עומדות בפני החברה שתי חלופות עיקריות: פירוק או הבראה. בחירה בחלופת הפירוק תוביל לסגירת החברה, איבוד המוניטין, ותפגע (לעיתים בצורה בלתי הפיכה) בעובדיה, בלקוחותיה וספקיה. חלופת ההבראה מאפשרת לחברה לאבחן מצבה, להכין תוכנית ליציאה מהמשבר, ותוך פרק זמן סביר לאתר שותף/ משקיע פוטנציאלי שיזרים כסף פנימה, מה שיאפשר את שיקומה של החברה במסגרת הסדר עם נושיה. תהליך ההבראה- יש שייעשה עצמאית ע"י החברה , מנהליה ויועציה, או תחת הסדר בבית המשפט ע"י מנהל מיוחד.

במצב זה מגישה החברה בקשה להבראה או הסדר ומתן צו להקפאת הליכים כנגדה, שפירושו שבמשך תקופה קצובה לא יוכלו נושיה לפעול כנגדה, ומנגד על החברה לגבש הסדר נושים, ולקבל הסכמתם להסדר המוצע ותוכנית ההתייעלות. בתקופה זו החברה  ממשיכה את הגבייה מלקוחותיה, שומרת על עובדיה, ממשיכה את ההתקשרות עם ספקיה, ואט אט פורעת את חובותיה.

ככול שחברה שנקלעה תקדים לבצע תהליך ההבראה והסדרת התחייבויותיה, כך הסיכוי להצלתה מפירוק והשבתה למסלול עסקים כרגיל, גבוה יותר.

המומחים שלנו מלווים חברות בהליכי פירוק או הבראה בכתיבת תוכניות הבראה ויישומן, בליווי מול מוסדות פיננסיים, בהפעלת החברות תוך כדי התהליך וזאת במסגרת מתן שירותי ייעוץ פיננסי לבעלי המניות או ע"י מינוי כבעל תפקיד מבית משפט.

אנו מציעים:

נאמנות בהקפאת הליכים

  • ליווי הגשת הבקשה להקפאת הליכים
  • גיבוש הסדר נושים
  • הערכת שווי וניהול החברה בתכנית רב שנתית
  • מכירת החברה לרוכש פיננסי/ אסטרטגי או השבתו לבעלים לאחר הסדרת ההתחייבות.     

 

בחינת וניתוח מצבה הפיננסי והארגוני של החברה, והכנת תוכנית הבראה

צוות המומחים של BDO ינתח את פעילותה של החברה לעומק, ויכין תכנית הבראה מקיפה ומקצועית שמטרתה להגדיל הכנסותיה של החברה מחד, להקטין הוצאותיה מאידך, ובכך להעבירה מהפסד תפעולי לאיזון ואף לרווחיות, לאורך שנים.

במסגרת תוכנית ההבראה, יאתר צוות המומחים את מנועי הצמיחה של החברה- מוצרים/ סקטורים/ אזורי פעילות/ תחומים וכו', ינתח מדדי ביצוע ומדדי הרווח שלה, ינתח היתרון התחרותי ויבנה בהתאם תוכנית מכירות יעילה וריאלית לחברה, תוך שינוי תמהיל פעילותה, ככל שנדרש.

במקביל יפעל להתייעלות בכח האדם, שינוי מבנה ארגוני, מעבר לרכש באמצעות מכרזים (ככל האפשר), התייעלות במערכי הייצור/ התפעול/ לוגיסטיקה ועוד, חידוש הסדרי האשראי מול הבנקים והכל לטובת צמצום הוצאות, הגשמת מטרות החברה והבראתה.

 

ליווי החברה תחת מטריית ניהול מיוחד

גיבוש מתווה הסדר חובות העבר מול נושים, כינוס הנושים, ניהול משא ומתן עימם, ניהול תזרים מזומנים יומי, דיווח לבנקים ולרשויות, הנהלת חשבונות, מו"מ ספקים, ביצוע רכש.

ניהול שוטף של החברה, החלפת/ השמת מנהליה, צמצום צוות עובדים, שינוי תמהיל פעילותה, איזון תקציבי ובנייה מחדש של מחלקת הכספים, הטמעת מערכות מחשוב מתקדמות, דיווח שוטף לבית משפט.

 

כתיבת חוות דעת מומחה בהסדרי חוב ובהליכים שונים של חדלות פירעון

בחינת ואומדן נזקים  שנגרמו, אחריות דירקטורים ובעלי שליטה, הערכת שווי פעילות ו/או חברה במסגרת מכירה / היפרדות שותפים/ הכנסת משקיע, אומדן מלאים, הגבלים עסקיים ועוד.

 

ביצוע חקירות וביקורת חקירתית

ביצוע ביקורת הבוחנת אמיתות, נכונות ושלמות הרישומים והדיווחים המוגשים על ידי החברה הנבחנת, על פי החוק. במסגרת החקירה מנותחים לעומק: המסמכים, החשבוניות, העברות בנקאיות, ההסכמים או כל מסמך אחר ששימש כבסיס לעריכת הדיווחים של החברה, וכן מבוצעים ראיונות עם עובדים ומנהלים בה, ככל שנדרש.

עבודה זו יש ותעשה מטעם בית המשפט או נושים, במסגרתה ינוהל חדר מידע, , בקרה וציות, התחקות אחר זליגת כספים, ועוד.

 

צור קשר עם המומחים שלנו