This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

שירותי ניהול משברים והבטחת המשכיות עסקית ארגונית

 

360°  Resiliency Approach

מצבי משבר הם חלק בלתי נפרד מחייו של ארגון. כל ארגון יכול לחוות אירועים שעלולים להתרחש ויאיימו על תפקודו, על המוניטין שלו, על המטרות שלו ועל הנכסים המרכזיים שלו, עד כדי איום על עצם קיומו. חזון הארגון הוא לשמר את יכולתו לקיים פעילות עסקית חרף התממשותם של אירועי אסון ושעות חירום.

המשכיות עסקית היא מערכת ניהול משברים הוליסטית שמזהה איומים משמעותיים שעלולים לפגוע בפעילות העסקית של הארגון, מעריכה את השפעתם, ומספקת מסגרת ופתרונות להתמודדות עם האיומים, במידה שיתממשו.

 

האיומים על הארגון

מגוון האיומים העומדים בפני ארגון רחב והוא עשוי לנבוע מכשלים פנימיים (דוגמת כשל במערכות מידע, טעות אנוש, חבלה מכוונת מצד עובדי הארגון וכדומה), או מגורמים חיצוניים (כמו אסונות טבע, מלחמות, תקלות באספקת תשתיות לאומיות ועוד). מכיוון שלא ניתן להיערך לכלל האיומים שעשויים להתממש, ניהול משברים אפקטיבי מתמקד באיומים הרלוונטיים לארגון. איומים אלה נקראים "תרחישי ייחוס", ובהם:

 • וירוס/מגיפה
 • אירוע סייבר/כשל מחשובי
 • מלחמה (טרור)
 • רעידת אדמה

לצורך התמודדות עם אירועים כאלו, נדרשת היערכות מקדימה של הארגון ליצירת תכנית אופרטיבית לניהול המשכיות עסקית ארגונית.

 

אבני היסוד לניהול המשכיות עסקית

 • ניתוח השלכות עסקיות (BIA) במסגרתו מזהים ומעריכים הן את הסיכונים הן את השפעתם הפוטנציאלית על הארגון בטווח הקצר, הבינוני והארוך ;
 • אסטרטגיית התאוששות המגדירה יעדים לרמת השירות שהארגון שואף לספק במקרה של שיבושים, תוך קביעת טווחי הזמן לאישוש השירותים ומערכות המידע התומכות;
 • תכנית המשכיות עסקית המגדירה תפקידים, תחומי אחריות וסמכויות לקבלת החלטות במקרה של שיבושים, וכן את הטריגרים להפעלתה;
 • ניטור סיכונים ותכניות תרגול

 

שירותי ניהול משברים 

BDO פיתחה מגוון שירותים לבניית מערכת כוללת לניהול המשכיות עסקית בארגונים, בכדי לאפשר לכל ארגון ניהול משברים אפקטיבי והמשך פעילות גם בעתות משבר.

השירותים כוללים:

 • ביצוע תהליך ניתוח השלכות עסקיות (BIA- business impact analysis) - תהליך ארגוני מתודולוגי ומקיף לזיהוי ומיפוי שירותים עסקיים חיוניים (בתחומי מערכות המידע ,אבטחת המידע והסייבר, השירות, הלוגיסטיקה ותהליכים עסקיים נוספים), עליהם מתבססת היערכות החברה להבטחת המשכיות עסקית;
 • גיבוש אסטרטגיית ניהול משברים אפקטיבית שמותאמת לאופי הארגון וצרכיו;
 • מיפוי הסיכונים של הארגון באופן המשלב את כל קטגוריות הסיכון הרלוונטיות וממפה את הסיכונים המהותיים המאיימים על המשך קיום הארגון;
 • בחינת הבקרות הקיימות בארגון להתמודדות עם משברים ויצירת תכנית הפחתה בהתאמה;
 • כתיבת תכנית לזיהוי התהליכים הקריטיים ודרכי התמודדות עם תרחישי התממשות של משבר, הכוללת התייחסות לנושאים הבאים:
  • זיהוי מערכות המידע הנשענות על התהליכים הקריטיים והבטחת המשך יכולת השימוש בהם
  • סיוע בפיתוח תהליכי עבודה ידניים, מתודות לעבודה מרחוק וצמצום הסיכון לפגיעה עסקית
  • סיוע במציאת פתרונות תפעוליים בניהול שרשרת האספקה. כגון: איתור ספקים חלופיים, טיפול ברמות מלאי, התאמת המערך הלוגיסטי
  • תכנון ואופטימיזציה של כוח אדם, משמרות ועוד
  • הפעלת מערך השירות והמכירות במתכונת אפקטיבית כולל הגברת ערוצים דיגיטליים ועבודה מרחוק
  • התאמת הצעת הערך והפעילות השיווקית על מנת לצמצם פגיעה ואף לנצל הזדמנויות לשימור לקוחות
  • גיבוש תהליך מובנה להתאמת הפעילות לירידה חדה בתוצאות (Down Sizing) בעת משבר תוך שמירה על תהליכי ליבה המאפשרים Up Scale מהיר וחזרה לשגרה יעילה יותר (Right Sizing)

  • כתיבת תהליך התאוששות וחזרה לשגרה.

 

צרו קשר עם המומחים שלנו >