• הבראת חברות Business Recovery & Turnaround

הבראת חברות Business Recovery & Turnaround

משבר של חברה עסקית נובע בדרך כלל או משינוי מבני בסביבה שבה היא פועלת כמו שינויים טכנולוגיים, חשיפה ליבוא, שינוי בטעמי צרכנים, מעבר ממונופול לשוק תחרותי ועוד או כשל אופרטיבי שהוא כשל ניהולי בניהול משאבי החברה (צמיחה מהירה וכאוטית, ארגון לקוי, יעילות תפעולית, חשיפת יתר, רשלנות ניהולית). המשבר העסקי הקשה ביותר הוא בדרך כלל תוצאה של שינוי מבני בסביבה העסקית המציף כשל ניהולי קיים.

חברה במשבר, אשר מתקשה לפרוע את התחייבויותיה לספקים, לעובדים ולבנקים עלולה להגיע לחדלות פירעון. במצב זה, עומדות בפני החברה שתי חלופות עיקריות: פירוק או הבראה.

בחירה בחלופת הפירוק תוביל לסגירת החברה, איבוד המוניטין, ותפגע (לעיתים בצורה בלתי הפיכה) בעובדיה, בלקוחותיה וספקיה.

חלופת ההבראה מאפשרת לחברה לאבחן מצבה, להכין תוכנית ליציאה מהמשבר, ותוך פרק זמן סביר לאתר שותף/ משקיע פוטנציאלי שיזרים כסף פנימה, מה שיאפשר את שיקומה של החברה במסגרת הסדר עם נושיה. תהליך ההבראה- יש שייעשה עצמאית ע"י החברה , מנהליה ויועציה, או תחת הסדר בבית המשפט ע"י מנהל מיוחד.

במצב זה מגישה החברה בקשה להבראה או הסדר ומתן צו להקפאת הליכים כנגדה, שפירושו שבמשך תקופה קצובה לא יוכלו נושיה לפעול כנגדה, ומנגד על החברה לגבש הסדר נושים, ולקבל הסכמתם להסדר המוצע ותוכנית ההתייעלות. בתקופה זו החברה  ממשיכה את הגבייה מלקוחותיה, שומרת על עובדיה, ממשיכה את ההתקשרות עם ספקיה, ואט אט פורעת את חובותיה.

ככול שחברה שנקלעה למשבר תקדים לבצע תהליך ההבראה והסדרת התחייבויותיה, כך הסיכוי להצלתה מפירוק והשבתה למסלול עסקים כרגיל, גבוה יותר.

המומחים שלנו מלווים חברות בהליכי פירוק או הבראה בכתיבת תוכניות הבראה ויישומן, בליווי מול מוסדות פיננסיים, בהפעלת החברות תוך כדי התהליך וזאת במסגרת מתן שירותי ייעוץ פיננסי לבעלי המניות או ע"י מינוי כבעל תפקיד מבית משפט.

אנו מציעים:

הכנת תוכנית הבראה

לצוות המומחים של BDO יש את הניסיון והיכולת לבצע בחינה וניתוח מצבה התחרותי (שוק),  פיננסי, תפעולי וארגוני של החברה, ולהכין תוכנית הבראה ליישום.

צוות המומחים של BDO ינתח את פעילותה של החברה לעומק, בארבעה צירים בו זמנית למתן פתרון משולב, על מנת להכין תכנית הבראה מקיפה ומקצועית שמטרתה להגדיל הכנסותיה של החברה מחד, להקטין הוצאותיה מאידך, ובכך להעבירה מהפסד תפעולי לאיזון ואף לרווחיות, לאורך שנים. הכל לטובת צמצום הוצאות, הגשמת מטרות החברה והבראתה.

 • שיפור הכנסות
 • הקטנת הוצאות החברה, מעבר לרכש באמצעות מכרזים (ככל האפשר), התייעלות במערכי הייצור/ התפעול/ לוגיסטיקה ועוד כמו גם חידוש הסדרי האשראי מול הבנקים.
 • יאתר את מנועי הצמיחה של החברה, יזהה את המיקוד העסקי בעל הפוטנציאל הגדול ביותר להכנסות (מבחינת שווקי יעד, מוצרים, לקוחות, טכנולוגיות), ינתח מדדי ביצוע ומדדי הרווח שלה, ינתח היתרון התחרותי ויבנה בהתאם תוכנית מכירות יעילה וריאלית לחברה, תוך שינוי תמהיל פעילותה, ככל שנדרש.
 • במקביל יפעל להתייעלות בכח האדם, שינוי מבנה ארגוני.
   

נאמנות בהקפאת הליכים

 • ליווי הגשת הבקשה להקפאת הליכים
 • גיבוש הסדר נושים
 • הערכת שווי וניהול החברה בתכנית רב שנתית
 • מכירת החברה לרוכש פיננסי/ אסטרטגי או השבתו לבעלים לאחר הסדרת ההתחייבות
       

ליווי החברה תחת מטריית ניהול מיוחד

גיבוש מתווה הסדר חובות העבר מול נושים, כינוס הנושים, ניהול משא ומתן עימם, ניהול תזרים מזומנים יומי, דיווח לבנקים ולרשויות, הנהלת חשבונות, מו"מ ספקים, ביצוע רכש.

ניהול שוטף של החברה, החלפת/ השמת מנהליה, צמצום צוות עובדים, שינוי תמהיל פעילותה, איזון תקציבי ובנייה מחדש של מחלקת הכספים, הטמעת מערכות מחשוב מתקדמות, דיווח שוטף לבית משפט.

 

כתיבת חוות דעת מומחה בהסדרי חוב ובהליכים שונים של חדלות פירעון

בחינת ואומדן נזקים  שנגרמו, אחריות דירקטורים ובעלי שליטה, הערכת שווי פעילות ו/או חברה במסגרת מכירה / היפרדות שותפים/ הכנסת משקיע, אומדן מלאים, הגבלים עסקיים ועוד.

 

ביצוע חקירות וביקורת חקירתית

ביצוע ביקורת הבוחנת אמיתות, נכונות ושלמות הרישומים והדיווחים המוגשים על ידי החברה הנבחנת, על פי החוק. במסגרת החקירה מנותחים לעומק: המסמכים, החשבוניות, העברות בנקאיות, ההסכמים או כל מסמך אחר ששימש כבסיס לעריכת הדיווחים של החברה, וכן מבוצעים ראיונות עם עובדים ומנהלים בה, ככל שנדרש.

עבודה זו יש ותעשה מטעם בית המשפט או נושים, במסגרתה ינוהל חדר מידע, , בקרה וציות, התחקות אחר זליגת כספים, ועוד.

 

צור קשר עם המומחים שלנו