ניהול סיכונים

סביבת הניהול כיום מחייבת קבלת החלטות מושכלת תוך לקיחת סיכונים, אחרת יתכן שבלעדיה לא תתרחש התחדשות ולא תתקיים צמיחה. סיכונים רבים המצויים בארגון ובסביבתו יכולים להשפיע על פעולות הארגון ועל תוצאותיו התפעוליות והכספיות. ניתוח ואיתור מוקדי הסיכונים הארגוניים, התפעוליים והפיננסים להם חשוף הארגון ואשר בהם טמונה רמת הסיכון הגבוהה ביותר, הכנת תוכנית מתאימה לטיפול בסיכונים הטמונים בפעילות הארגון ויצירת מערך בקרה נאות אשר יתריע על התממשות אפשרית של סיכונים אלו, ימזערו את הסיכונים הפוטנציאליים או את סבירות התממשות הסיכון או אף ימנעו חלק מהסיכונים.

צוות המומחים בקבוצת ביקורת פנימית וניהול סיכונים  (Risk Advisory Services - RAS) של BDO Consulting Group מלווה ארגונים מובילים ממגזרים שונים ביישום הליך של ניהול סיכונים כולל.

במסגרת שירות זה אנו מלווים את הארגון ביישום מכלול הפעולות הנדרשות, לרבות:

  • איתור, מיפוי, ניתוח ודירוג הסיכונים השונים בארגון
  • בניית מפת הסיכונים הארגונים (HEAT MAP)
  • סיוע להנהלה ולדירקטוריון בקביעת "תיאבון לסיכון" ובגיבוש 'תוכנית הפחתה'
  • פיתוח המסגרת המושגית לניהול הסיכונים בארגון והנחלתה בקרב היחידות השונות
  • קביעת מדיניות ניהול סיכונים כולל בארגון
  • גיבוש מדדי סיכון (KPI's ו-KRI's - מדדים תוצאתיים סטטיסטיים, עסקיים ותפעוליים, שיש בהם כדי להצביע על שינוי בפרופיל הפעילות או הסיכון)
  • עיגון נהלי עבודה והנחיות ליישום מדיניות ניהול הסיכונים
  • הטמעת המדיניות והליכי העבודה שנקבעו כדבר שבשגרה בתרבות הארגונית (הדרכות, סדנאות מנהלים, פגישות יעוץ פרטניות ועוד)

 

צור קשר עם המומחים שלנו