מדריך הוצאות מוכרות לעסק: מע"מ ומס הכנסה

 

בקצרה

מס משלמים רק על הרווח, ועל כן ככל שגדלות ההוצאות – כך קטן הרווח וקטן שיעור המס. כדי להכיר בהוצאה מסוימת לצורך קיזוז מס, עליה להיות הוצאה שבוצעה לצורך ייצור ההכנסה (אם באופן חלקי, אז ניתן להכיר בחלקה).

הוצאות מוכרות למס הכנסה ניתן לחלק למספר סוגים עקרוניים:

 • הוצאות שוטפות שמוכרות במלואן (כמו קניית חומרי גלם או שכר לעובדים).
 • הוצאות שוטפות שהרשויות הגבילו את הכרתן (כמו רכב, ביגוד או אש"ל).
 • הוצאות מעורבות שחלקן פרטי וחלקן עסקי (למשל, תשלומי חשבונות עבור משרד שנמצא בתוך הבית) מוכרות באופן יחסי להוצאה העסקית (החלק היחסי של המשרד מכלל שטח הבית).
 • הוצאות בעלות אופי עונשי אינן מוכרות כלל, כמו קנסות או דו"חות.
 • הוצאות הוניות (בגין רכישת נכס) שמיועדות להניב הכנסה לאורך מספר שנים; ההכרה מתבצעת באופן חלקי, בהתאם לאורך חיי הנכס כפי שהוגדר במס הכנסה, כאשר חלק ההוצאה המוכר ייקרא "הוצאות פחת". (למשל, עבור רכישת מחשבים קבע מס הכנסה כי הוצאת הפחת תהיה בכל שנה 33% מהמחיר המקורי).

בנוגע למע"מ, רק מי שמוגדר כעוסק "מורשה" חייב בדיווח שוטף (חודשי או דו-חודשי). בכדי לקבל החזרים בגין הוצאות מע"מ, על העוסק להציג חשבונית שמעידה כי ההוצאה שימשה לצרכי העסק. מע"מ בוחן את גובה הכנסות המע"מ מול גובה הוצאות המע"מ, כאשר במידה וההוצאות עולות על ההכנסות העוסק יזכה להחזר, ובמקרה ההפוך יחויב בתשלום. הוצאות מעורבות נבחנות במע"מ עפ"י השימוש המרכזי שלהן – בהוצאה שעסקית בעיקרה יקוזזו 66% מגובה המע"מ, ובהוצאה פרטית בעיקרה יקוזזו רק 25%.

השיטות המקובלות לדיווח הן דיווח על בסיס מזומן – בו יוכרו רק הוצאות ששולמו בפועל באותה שנת מס; ודיווח על בסיס מצטבר – בו יוכרו רק הוצאות ששייכות לאותה שנת מס בה הופקה ההכנסה מהן. הבחירה בין שיטות הדיווח יכולה להיות משמעותית ולכן תמיד מומלץ להיוועץ אישית ברו"ח מומחה.  

 

העיקרון המנחה בדיווחי מס

העיקרון הוא - מס משלמים על הרווח בלבד. הרווח מחושב לפי סך ההכנסות שהיו בשנת מס מסוימת בניכוי סך ההוצאות שהיו באותה שנה.

דהיינו    סך –     הכנסות

                        פחות- הוצאות   

                        שווה - רווח (הכנסה חייבת)

מכאן המסקנה : המס משולם על הרווח בלבד, ככול שהרווח גדול המס גדל ,ככול שהרווח קטן המס קטן.

התנאי להכרה בהוצאה לצורך קיזוז המס, הוא שהוצאה בוצעה לצורך ייצור ההכנסה. אם רק חלק מההוצאה הייתה כרוכה בייצור ההכנסה, אזי ניתן להכיר בחלקה.

 

הוצאות מוכרות למס הכנסה

רשימת ההוצאות המוכרות מוגדרות בפקודת מס הכנסה ובתקנות. עם זאת, באופן עקרוני ישנה חלוקה למס' סוגי הוצאות:

 1. הוצאות מוכרת במלואן הוצאות שוטפות שנוצרו לטובת יצירת  הכנסה, לדוגמה: קניית חומרי גלם, שכר עובדים, שכירות, תחזוקה, הוצאות משרדיות ועוד.
 2. הוצאות מוגבלות בהכרה הוצאות שוטפות ששלטונות המס הגבילו את הכרתם לצורכי מס, לדוגמה: רכב, נסיעות לחו"ל, ביגוד, כיבוד, אש"ל ועוד.
 3. הוצאות מעורבות הוצאה אשר כלולה בתוכה הוצאה עסקית והוצאה פרטית. במקרה כזה, החלק העסקי יוכר לצורכי מס. דוגמא להוצאה כזו היא אם המשרד של העסק הינו בבית המגורים - במקרה זה ניתן לחלק את ההוצאות והחלק היחסי (עפ"י החלק היחסי של גודל המשרד מגודל הבית) יוכר כהוצאה בעסק.
 4. הוצאות לא מוכרות קנסות ודוחות או כל הוצאה בעלת אופי עונשי.
 5. הוצאות הוניות (בגין רכישת נכס (הוצאות המיועדות להניב הכנסות לאורך מספר שנים. ההכרה בהוצאה יבוצע  באופן חלקי לאורך חיי שימוש הנכס, כהגדרתו על פי מס הכנסה. סך ההוצאה שתוכר מידי שנה תקרא "הוצאות פחת". לדוגמה: רכישת מחשבים, בתקנות נקבע שכל שנה ההוצאה תהיה 33% מהמחיר המקורי, כך שכל שנה נרשום הוצאה של 33% ממחיר הקניה המקורי. ייתכן מצב כי הוצאה תוכר בעסק מסוים ובעסק אחר לא, וזאת על פי אופי הפעילות העסקית.

דיווח הוצאות למע"מ

ישנם 2 סוגי עוסקים במע"מ - עוסק "מורשה" ועוסק "פטור" (ממע"מ).

עוסק "מורשה"  (לפי סעיף 52 או 58 לחוק המע"מ) – הינו עוסק ש:

 1. מחזור הכנסותיו בשנת מס מסוימת עולה על התקרה שנקבעת כל שנה ע"י רשויות המס (בשנת 2017 תקרת גובה מחזור ההכנסות 98,707 ₪)
 2.  נמנה בקבוצת מקצועות חופשיים בהתאם לתקנה 13 לתקנות מס ערך מוסף (ראה נספח ב).

במידה ועוסק אינו עונה על שני התנאים לעיל, הוא יוגדר כעוסק פטור שאינו חייב בדיווח תקופתי למע"מ, פרט לדיווח פעם בשנה על מחזור הכנסותיו בשנת המס הקודמת (דו"ח שנתי; בד"כ עד סוף ינואר של השנה שלאחר שנת המס יהיה חייב בדיווח למע"מ על מחזור הכנסותיו באותה שנה).

 

הוצאות מוכרות והחזרים

ההתחשבנות של עוסק מורשה מול מע"מ הינה חודשית או דו חודשית, תלוי בסוג העסק ובמחזור ההכנסות שלו, כאשר לצורך קיזוז במע"מ הוא חייב להציג חשבונית בגין ההוצאה.

כלומר, זכות ההחזר או הקיזוז מותנית בכך שההוצאות שבגינן שולם/דווח המע"מ, נעשו לצורכי עסקו של העוסק או לשימוש בעסק. לכן, לא חל מע"מ על תשלומי שכר, ארנונה, אגרות וכו', כי אין חשבונית בגין ביצוע התשלומים.

אם כן, מידי תקופת דיווח מבוצעת התחשבנות בין תשלומי מע"מ בגין הוצאות לבין תקבולי מע"מ בגין הכנסות:

כאשר הכנסות המע"מ שקיבלנו עולות על תשלומי המע"מ ששילמנו – יש תשלום מע"מ.

כאשר הכנסות המע"מ שקיבלנו נמוכות מתשלומי המע"מ ששילמנו – יש החזר מע"מ.

 

הוצאות מעורבות במע"מ

לגבי הוצאות מעורבות, ההכרה במע"מ היא במבחן עיקר השימוש של ההוצאה. במידה ועיקר השימוש הוא לצורך עסקי, נוכל לקזז 66% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית. במידה ועיקר השימוש הוא לצורך פרטי, נוכל לקזז רק 25% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית. חלק המע"מ שאינו ניתן לקיזוז יתווסף לסכום ההוצאה. המע"מ על רכישת רכוש קבוע יוכר מידית באותו החודש שבו נרכש הרכוש, אלא אם זו הוצאה שאינה מוכרת לצרכי מע"מ, כמו רכישת רכב.

ראה נספח א: רשימת סוגי ההוצאות השכיחות והכרתם במס הכנסה ובמס ערך מוסף

 

השיטות המקובלות לדיווח

ישנן שתי שיטות דיווח :

 1. דיווח על בסיס מצטבר – על פי שיטה זו, הוצאות יוכרו רק אם הן שייכות לאותה שנת מס בה הופקה ההכנסה מהן, גם אם בפועל שולמו בשנה שלאחר מכן.
 2. דיווח על בסיס מזומן - רק הוצאות ששולמו בפועל באותה שנת המס יוכרו בניכוי מהתקבול של אותה השנה.

לבחירה בין שתי השיטות חשיבות רבה בעסקים מסוימים. למעשה, אפשר לומר כי עסק הנותן תקופת אשראי גבוהה יותר ללקוחות, מאשר תקופת האשראי שהוא מקבל על הוצאותיו, יעדיף לבחור בשיטת ההכרה בהוצאות על בסיס מזומן, כך שיידחו הדיווחים על הכנסותיו עד המועד שבו יתקבלו בעתיד. לעומת זאת, רישום על בסיס מצטבר מאפשר רישום הוצאות עתידיות בשנת המס, כגון הפרשות למיניהן, אפילו שהוצאות אלו ישולמו בפועל רק בעתיד.

*נדגיש כי שימוש בשיטת הדיווח על בסיס מזומן אפשרית רק לעסק שאינו מחזיק מלאי.


 

 

BDO ישראל לעסקים קטנים ובינוניים

BDO ישראל הינה פירמת ראיית חשבון וייעוץ עסקי מובילה, עם ניסיון רב שנים בליווי עסקים קטנים ובינוניים בארץ ובעולם. היכרותנו עם הצרכים, ההזדמנויות והסיכונים של העסקים הקטנים והבינוניים, מאפשרים לנו להציע מעטפת שירותים מותאמת אישית לצרכי הלקוח.

אנו מציעים ללקוחותינו יחס אישי לצד מעטפת שירותים של פירמה מובילה:

 • ביקורת וסקירה של דוחות כספיים
 • ייעוץ שוטף בנושאי חשבונאות ומיסים
 • ייצוג שוטף בפני רשויות המס
 • דוחות אישיים לבעלי המניות
 • הנהלת חשבונות וחשבות, הכנת משכורות ותלושי שכר לעובדים בעסק
 • חישוב הפרשות לפנסיה, קרנות השלמות, גמל
 • ייעוץ וליווי עסקי

 

צרו קשר עם המומחים שלנו במחלקת מיסים 

 

 

 

נספח א

סוגי הוצאות שכיחות והכרתם במס הכנסה ובמע"מ

 

 % הכרה במע"מ

 

מס הכנסה

 

סוג ההוצאה         

100%

 

הוצאה מוכרת

 

אחזקת משרד

0%

 

הוצאה מוכרת

 

ארנונה

0% (למעט אירוח ספק או לקוח מחו"ל)

 

לא מוכר

 

ארוחות עסקיות

100%

 

הוצאה מוכרת

 

אינטרנט

100%

 

הוצאה מוכרת

 

אחזקת מחשב

100%

 

הוצאה מוכרת

 

אימון עסקי

100%

 

הוצאה מוכרת

 

אירוח אורח מחו"ל

100%

 

הוצאה מוכרת

 

אחסון אתר אינטרנט

0%

 

הוצאה מוכרת

 

ביטוח לעסק

% קיזוז בהתאם לשימוש (ביגוד אלגרנט – רק אם רקום עליו שם העסק. ביגוד ספורט-מוכר למאמנים)

 

תלוי באופי העסק

 

ביגוד מקצועי

0%

 

לא מוכר

 

ביטוח בריאות

100%

 

הוצאה מוכרת

 

ביקורת חשבונות

100%

 

הוצאה מוכרת

 

בניית אתר אינטרנט

תלוי בשימוש (לפי התקנות! תקנות שווי שימוש ותקנות הוצאות רכב), לא לפי שימוש בפועל!

 

מוכר חלקי

 

דלק + הוצאות רכב

100%

 

הוצאה מוכרת

 

הדפסות

100%

 

הוצאה מוכרת

 

הובלות ומשלוחים

100%

 

הוצאה מוכרת

 

הנהלת חשבונות

100%

 

הוצאה מוכרת

 

השתלמות מקצועית

בהתאם לשימוש

 

הוצאה מוכרת

 

חניה

100%

 

הוצאה מוכרת

 

חשמל

66%

 

מוכר חלקי

 

טלפון נייד

100%

 

הוצאה מוכרת

 

טלפון בעסק

100%

 

הוצאה מוכרת

 

יחסי ציבור

100%

 

הוצאה מוכרת

 

ייעוץ מקצועי

0%

 

מוכר חלקי

 

כיבוד קל

0%

 

הוצאה מוכרת

 

משכורות לעובדים

100%

 

הוצאה מוכרת

 

משפטיות

100%

 

הוצאה מוכרת

 

משרדיות

0%

 

מוכר חלקי

 

נסיעות לחו"ל

100%

 

הוצאה מוכרת

 

נסיעות במונית

100%

 

הוצאה מוכרת

 

ספרות מקצועית

100%

 

הוצאה מוכרת

 

פרסום

100%

 

הוצאה מוכרת

 

עמלות לסוכנים

0%

 

הוצאה מוכרת

 

עמלות לבנקים

100%

 

הוצאה מוכרת

 

קניות סחורה

100%

 

הוצאה מוכרת

 

שליחויות

100%

 

הוצאה מוכרת

 

שכירות משרד

100%

 

הוצאה מוכרת

 

שכירות מחסן

מוכר בהתאם לשימוש (לפי התקנות ולא לפי השימוש)

 

מוכר חלקי

 

תיקוני רכב

100%

 

הוצאה מוכרת

 

תיקונים במשרד

           
 


 

 

 

 

מדריך זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת אישית או מקצועית*

 

 

 

 

 

 

נספח ב

תקציר תקנה 13 לתקנות מס ערך מוסף

רישום כעוסק מורשה [תיקון: תשל"ו, תשל"ו(2), תשל"ז, תשל"ט, תשל"ט(2), תשמ"א(2), תשמ"ד, תשמ"ה(2), תשנ"ח[

עוסק הנמנה על אחת מהקבוצות המנויות להלן ירשום אותו המנהל כעוסק מורשה, גם אם על פי סכום מחזור עסקותיו או מספר המועסקים בעסק הוא היה נחשב כעוסק זעיר

(1) בעל מקצוע חפשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים בלבד.

(2) רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים;

(3) בעל בית ספר לנהיגה על פי רישיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה 4;

(4) בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס;

(5) סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין; בפסקה זו – 

"סוחר מקרקעין" - עוסק שעסקו אן חלק מעסקו מכירת זכויות במקרקעין
"
מתווך מקרקעין" - עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בזכויות במקרקעין

(6) סוחר רכב ומתווך רכב; בפסקה זו – 

"סוחר רכב" - עוסק שעסקו או חלק מעסקו מסחר ברכב

"מתווך רכב" - עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בקניית רכב, במכירתו או החלפתו
"
מסחר ברכב" - לרבות חליפין או השכרת רכב בשיטת מקח-אגב-שכירות
"
רכב" - רכב מנועי כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה

(7) חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות 5

(8) אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות 6.