חברה ציבורית (Public company)

 

במשפט: חברה נסחרת; חברה שמניותיה הוצעו לציבור ונסחרות בבורסה לניירות ערך. 

מהי חברה ציבורית (Public company)?

חברה ציבורית (Public company), נקראת גם חברה נסחרת, היא "חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף ומוחזקות בידי הציבור" (חוק החברות). כלומר, חברה שעברה הנפקה - הציעה את מניותיה לציבור הרחב וכעת הן נסחרות בבורסה לניירות ערך, בארץ או בחו"ל. כמו כן, על פי חוק ניירות ערך, על חברה ציבורית חלות חובות דיווח והיא מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך. חובות הדיווח כוללות שלושה דיווחים עיקריים: דוח תקופתי אחת לשנה, דוח רבעוני ודוח מידי במקרה שהתרחש אירוע מהותי בחברה.

לרוב, המניות של חברה ציבורית (Public company) מתחלקות בין בעלי השליטה, המחזיקים חלק ניכר ממניות החברה, לבין הציבור, שבקרבו מפוזרות יתר המניות. מבנה זה נותן כוח משמעותי לבעלי השליטה בקבלת החלטות דירקטוריון על ניהול החברה, שכן בידם ליצור רוב מוחלט או יחסי באספות הכלליות. לרוב, בעלי המניות מהציבור לא נוכחים באספות אלו וכוחם מצומצם - הם רבים, מבוזרים ואף אדישים לאופן ניהול החברה בפועל, בעיקר מאחר ועניינם העיקרי הוא בתשואה שתפיק להם המניה שברשותם.

 

 

הירשמו לקבלת עדכונים מהבלוג